Quyết định 3253/QĐ-UBND

Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực Tôn giáo áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Sơn La

Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính mới thuộc Tôn giáo Ủy ban cấp xã Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 1899/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La 2016 và được áp dụng kể từ ngày 08/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính mới thuộc Tôn giáo Ủy ban cấp xã Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3253/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI LĨNH VỰC TÔN GIÁO ÁP DỤNG CHUNG TẠI UBND CẤP XÃ TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

(có Danh mục và nội dung cụ thể kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC Ngân (270b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Mai Kiên

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ CỦA TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3253/QĐ-UBND
ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn la)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên Thủ tục hành chính

 

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1

Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

2

Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

3

Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo

4

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

5

Tiếp nhận đăng ký người vào tu

6

Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

7

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

 

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP CỦA TỈNH SƠN LA

1. Thủ tục Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng gửi văn bản thông báo đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.

Bước 2.

- Nếu hồ sơ đủ công chức ở Bộ phận một cửa viết phiếu hẹn và nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đủ công chức ở Bộ phận một cửa hướng dẫn cụ thể một lần để tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3. UBND cấp xã xem xét văn bản thông báo, lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng (theo mẫu).

- Biên bản về việc bầu (cử) người đại diện, ban quản lý.

- Danh sách thành viên Ban quản lý nếu có (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số  giấy CMND, nơi cư trú).

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các cơ sở tín ngưỡng

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

UBND cấp xã

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng (Mẫu B1, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả bầu, cử người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản.

- Người đại diện hoặc thành viên Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong cộng đồng dân cư và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNT ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

 

Mẫu B1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

……(1),  ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Về người đại diện cơ sở tín ngưỡng

Kính gửi:(2)…………………………………………………………….

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):…………………………………

Địa chỉ: ……..…………………….………………………………...

Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng:

Họ và tên: …………….Tên gọi khác……….…..Năm sinh………..…

Giấy CMND số:………..Ngày cấp:…………………...Nơi cấp:.…….

Nơi cư trú:…………………………………………………………......

Là đại diện cơ sở tín ngưỡng.

Đính kèm Thông báo gồm: Biên bản về việc bầu (cử) người đại diện, ban quản lý; danh sách thành viên Ban quản lý nếu có (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số Giấy CMND, nơi cư trú).

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) UBND xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký Thông báo.

 

2. Thủ tục Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng gửi bản thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Bước 2.

- Nếu hồ sơ đủ công chức ở B phận một cửa viết phiếu hẹn và biên nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đủ công chức ở Bộ phận một cửa hướng dẫn cụ thể một lần để tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3.

Nếu UBND cấp xã không có ý kiến khác thì cơ sở tín ngưỡng được hoạt động theo nội dung đã thông báo.

Bước 4.

- Trả kết quả tại Bộ phận một cửa người nhận kết quả xuất trình phiếu hẹn, trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền phải xuất trình Chứng minh nhân dân; cá nhân, tổ chức ký nhận kết quả.

- Trả kết quả qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm … (theo mẫu).

- Danh sách các hoạt động tín ngưỡng năm …

Số lượng hồ sơ

01 bộ.

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ sở tín ngưỡng

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

UBND cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cơ sở tín ngưỡng được hoặc không được thực hiện theo nội dung đã thông báo

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm … (Mẫu B2, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013).

Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi đến UBND cấp xã bản thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

 

Mẫu B2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

……(1),  ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm……

Kính gửi:(2)………………………………………….………………

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):………... ….…...……..……......

Địa chỉ: ……………………………………………………………..

Người đại diện (hoặc người thay mặt Ban quản lý):

Họ và tên: ……….Tên gọi khác……….…Năm sinh………..

Giấy CMND số:………….Ngày cấp:…………Nơi cấp:…..….

Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng:

Tổng số hoạt động tín ngưỡng diễn ra trong năm: …….. cuộc.

(Danh sách các hoạt động tín ngưỡng theo mẫu kèm theo).

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) UBND xã, phường, thị trấn nơi tổ chức hoạt động tín ngưỡng.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký Thông báo.

 

DANH SÁCH CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG NĂM…..

Kèm theo Thông báo dự kiến các hoạt động tín ngưỡng năm … của………………………

(Mẫu B2)

STT

Tên hoạt động tín ngưỡng

Người tổ chức, chủ trì

Số lượng người tham gia

Nội

dung

Hình thức tổ chức

Thời gian

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(1)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 (1) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký danh sách các hoạt động tín ngưỡng .

 

3. Thủ tục Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người đại diện gửi hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Bước 2.

- Nếu hồ sơ đủ công chức ở Bộ phận một cửa viết phiếu hẹn để hẹn ngày trả kết quả và biên nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đủ công chức ở Bộ phận một cửa hướng dẫn cụ thể một lần để tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3.

UBND cấp xã chấp thuận hoặc không chấp thuận cho đăng ký sinh hoạt tôn giáo. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4.

- Trả kết quả tại Bộ phận một cửa người nhận kết quả xuất trình phiếu hẹn, trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền phải xuất trình Chứng minh nhân dân; cá nhân, tổ chức ký nhận kết quả.

- Trả kết quả qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

Văn bản đăng ký sinh hoạt tôn giáo (theo mẫu)

Số lượng hồ sơ

01 bộ.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Công dân Việt Nam

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

UBND cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo (Mẫu B4, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013).

Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

- Tôn chỉ, mục đích, nội dung sinh hoạt không vi phạm các quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 15 của Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo.

- Người đại diện phải là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

 

Mẫu B4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

……(1),  ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO

Kính gửi: (2)………………..………………………………………..

Tên tôn giáo:……………………………………………………...

Người đại diện: …………………………………………………

Họ và tên: ………..Tên gọi khác…………Năm sinh……...…...

Giấy CMND số:…………... Ngày cấp:……...….. Nơi cấp:……

Nơi cư trú:……..…………………………………………………

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo với nội dung như sau:

Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………….

Nội dung sinh hoạt:..………………………………………………..

Hình thức sinh hoạt: …...……………………………………………

Địa điểm sinh hoạt :……………………………………..…………..

Thời gian sinh hoạt:………………………………………………….

Số lượng người sinh hoạt tại thời điểm đăng ký:...……………..……

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 (1) Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

(2) UBND xã, phường, thị trấn nơi dự kiến tổ chức sinh hoạt.

 

4. Thủ tục Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở gửi bản đăng ký hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau tại cơ sở đó đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Bước 2.

- Nếu hồ sơ đủ công chức ở Bộ phận một cửa viết phiếu hẹn để hẹn ngày trả kết quả và biên nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đủ công chức ở Bộ một cửa hướng dẫn cụ thể một lần để tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3.

Nếu UBND cấp xã không có ý kiến khác thì tổ chức tôn giáo cơ sở được hoạt động theo nội dung đã đăng ký.

Bước 4.

- Trả kết quả tại Bộ phận một cửa người nhận kết quả xuất trình phiếu hẹn, trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền phải xuất trình Chứng minh nhân dân; cá nhân, tổ chức ký nhận kết quả.

- Trả kết quả qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

Văn bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm (theo mẫu).

Số lượng hồ sơ

01 bộ.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản đăng ký hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức tôn giáo cơ sở.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

UBND cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức tôn giáo được hoặc không được hoạt động tôn giáo theo nội dung đã đăng ký.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo năm …(Mẫu B21, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013).

Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

 

Mẫu B21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

……(1),  ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

(Năm ……)

Kính gửi: (2) ………………………. ……………………………….

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:…….... ….…...……..……………………

Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở:

Họ và tên: ………………………...…………Năm sinh…........

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)………………………………

Chức vụ, phẩm trật ………..……………………....................

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo với nội dung sau:

STT

Tên hoạt động tôn giáo

Người tổ chức

Nội dung hoạt động tôn giáo

Thời gian tổ chức

Dự kiến số lượng người tham dự

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 (1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) UBND xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.

 

5. Thủ tục Tiếp nhận đăng ký người vào tu

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người phụ trách cơ sở tôn giáo gửi hồ sơ đăng ký người vào tu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Bước 2.

- Nếu hồ sơ đủ công chức ở Bộ phận một cửa viết phiếu hẹn và biên nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đủ công chức ở Bộ phận một cửa hướng dẫn cụ thể một lần để tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3. UBND cấp xã xem xét hồ sơ, lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đăng ký người vào tu (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú.

- Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ (với người chưa thành niên vào tu).

Số lượng hồ sơ

01 bộ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ sở tôn giáo.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

UBND cấp xã

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đăng ký người vào tu (Mẫu B23, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013).

Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Người phụ trách cơ sở tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký người vào tu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận người vào tu.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

 

Mẫu B23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

……(1),  ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU

Kính gửi:(2) ….……………………………………………………………...

Người phụ trách cơ sở tôn giáo:……………………………………..

Họ và tên: ………………………………Năm sinh…................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)…………………………....

Chức vụ, phẩm trật ……….……………………………………

Cơ sở tôn giáo:……………………………………………………

Đăng ký danh sách người vào tu với nội dung sau:

STT

Họ và tên

Giấy CMND

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Nơi cư trú

Tên gọi trong tôn giáo

(nếu có)

Số GCMND

Ngày cấp

Nơi cấp

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

Kèm theo đăng ký gồm: Sơ yếu lý lịch người vào tu có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú của người vào tu; ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với người chưa thành niên.

 

 

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

(1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo nhận người vào tu.

(2) UBND xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.

 

6. Thủ tục Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp Giấy phép xây dựng

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người đại diện cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo cơ sở gửi văn bản thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Bước 2.

- Nếu hồ sơ đủ công chức ở Bộ phận một cửa viết phiếu hẹn và biên nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đủ công chức ở Bộ phận một cửa hướng dẫn cụ thể một lần để tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3.

UBND cấp xã xem xét văn bản thông báo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

Văn bản thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo (theo mẫu).

Số lượng hồ sơ

01 bộ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo cơ sở.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

UBND cấp xã

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp Giấy phép xây dựng (Mẫu B29, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013).

Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

- Khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xếp hạng mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực, an toàn của công trình và khu vực xung quanh.

- Trước khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phải gửi văn bản thông báo đến UBND cấp xã.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

 

Mẫu B29

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

……(1),  ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp Giấy phép xây dựng

Kính gửi:(2)…………………………………………………………………

Tên cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo:……………………………

Người đại diện:……………………………………….…………………

Họ và tên: ……………..…………Năm sinh…………………..………..

Tên gọi trong cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo (nếu có)……..……

Chức vụ, phẩm trật: ……………………………………………………….

Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo với nội dung sau:

Lý do sửa chữa, cải tạo:…………………………………………………..

Thời gian sửa chữa, cải tạo:……………………………………………....

Phạm vi và mức độ sửa chữa: ……………………………………………

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………

Các hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo:……………………………...

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

(2) UBND xã, phường, thị trấn nơi có công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo sửa chữa, cải tạo.

 

7. Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

Trình tự thực hiện

Bước 1. Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trước khi tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã gửi văn bản thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Bước 2.

- Nếu hồ sơ đủ công chức ở Bộ phận một cửa viết phiếu hẹn để hẹn ngày trả kết quả và biên nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đủ công chức ở Bộ phận một cửa hướng dẫn cụ thể một lần để tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3. UBND cấp xã có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức quyên góp, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Bước 4.

- Trả kết quả tại Bộ phận một cửa người nhận kết quả xuất trình phiếu hẹn, trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền phải xuất trình Chứng minh nhân dân; cá nhân, tổ chức ký nhận kết quả.

- Trả kết quả qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

Văn bản thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (theo mẫu).

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

UBND cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức quyên góp.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (Mẫu B30, Thông tư số 01/2013/TT-BNT ngày 25 tháng 3 năm 2013).

Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tổ chức quyên góp trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo phải công khai, rõ ràng mục đích sử dụng và trước khi quyên góp phải thông báo với UBND cấp xã nơi tổ chức quyên góp.

- Không được lợi dụng việc quyên góp để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc thực hiện những mục đích trái pháp luật.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

 

Mẫu B30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

……(1),  ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Kính gửi:(2)……..………………………………………………….

Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo: ….…...………..…………………

Địa chỉ: ………………………………………………........………………

Người đại diện:

Họ và tên……………………………………………………………

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với nội dung sau:

Mục đích quyên góp:…………………………………………..

Phạm vi tổ chức quyên góp:…..………………………………….

Cách thức quyên góp:……………………………………………….

Thời gian thực hiện quyên góp:..……………………………………

Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp:.…………………

.……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 (1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

(2) UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện); UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện); UBND xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã).

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3253/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3253/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2014
Ngày hiệu lực26/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3253/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính mới thuộc Tôn giáo Ủy ban cấp xã Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính mới thuộc Tôn giáo Ủy ban cấp xã Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3253/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLò Mai Kiên
        Ngày ban hành26/11/2014
        Ngày hiệu lực26/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính mới thuộc Tôn giáo Ủy ban cấp xã Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính mới thuộc Tôn giáo Ủy ban cấp xã Sơn La