Quyết định 3263/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 3263/QĐ-BNN-TCCB năm 2015 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2015 tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3263/QĐ-BNN-TCCB 2015 Kế hoạch thực hiện 18/CT-TTg Quản lý cải cách thủ tục hành chính


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3263/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015-2016;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách TTHC trong lĩnh vực Hải quan;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách TTHC trong lĩnh vực Hải quan, gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách TTHC liên quan lĩnh vực hải quan.

2. Đẩy mạnh cải cách TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí hành chính, đảm bảo công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

3. Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật chuyên ngành của Bộ liên quan đến 4 lĩnh vực/hoạt động: cấp phép, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

4. Hoàn thành công bố Danh mục kèm theo mã số HS đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện Bộ quản lý.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch (kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng và hiệu quả (Kế hoạch kèm theo). Hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả triển khai về Bộ (trước ngày 25) hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng thường trực CCHC) để tổng hợp báo cáo Bộ.

2. Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng thường trực CCHC) là đơn vị đầu mối, chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai kế hoạch, kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Vụ Tài chính tham mưu cho Bộ bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ, các đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu VT, VPCCHC (15 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ CẢI CÁCH TTHC TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Kèm theo Quyết định số 3263/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Số TT

Nội dung/nhiệm vụ

Kết quả/Sản phẩm

Đơn vị chủ trì/Đầu mối

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách TTHC trong lĩnh vực hải quan

Ban hành Kế hoạch của Bộ năm 2015 về tăng cường quản lý và cải cách TTHC liên quan lĩnh vực hải quan theo Chỉ thị số 18/CT-TTg

Vụ TCCB (Văn phòng CCHC)

Các đơn vị liên quan

Quý III/2015

2

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015-2016 theo Nghị quyết số 19/NQ-CP

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hành động năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP

Vụ Quản lý doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Năm 2015

3

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước của Bộ, ngành và đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Triển khai dự án “Xây dựng hệ thống CNTT phục vụ thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ” đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ

Trung tâm Tin học và Thống kê (Chủ đầu tư)

Vụ TCCB (Văn phòng CCHC) và các đơn vị liên quan

Năm 2015-2016

3.1

Triển khai kết nối, vận hành hệ thống một cửa quốc gia tại Bộ và các đơn vị với Cổng thông tin một cửa quốc gia đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch

Hoàn thành kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế một cửa quốc gia đối với 09 TTHC thực hiện thí điểm tại 07 đơn vị thuộc Bộ

Vụ TCCB (Văn phòng CCHC)

- Các Tổng cục: Thủy sản, Lâm nghiệp

- Các Cục: Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Trồng trọt, Quản lý CLNLS và TS

Quý III/2015

3.2

Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành triển khai cơ chế một cửa quốc gia mở rộng tại các cảng biển quốc tế theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia

Thực hiện kết nối giải quyết TTHC liên quan xuất, nhập khẩu và quá cảnh tại các cảng biển quốc tế Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu

- Cục Bảo vệ thực vật

- Cục Thú y

Vụ TCCB (Văn phòng CCHC) và các đơn vị liên quan

Năm 2015

4

Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT liên quan đến hoạt động cấp phép, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm (kiểm tra chuyên ngành) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Báo cáo Bộ, Tổng cục Hải quan kết quả cải cách TTHC 4 lĩnh vực chuyên ngành của Bộ quản lý, liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa

Vụ Pháp chế

Các Tổng cục, Cục liên quan thuộc Bộ

Quý III-IV/2015

5

Rà soát, xây dựng và công bố Danh mục kèm theo mã số HS đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ

Thông tư/Quyết định phê duyệt Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ

- Cục Chế biến NLS và nghề muối

Các Tổng cục, Cục liên quan thuộc Bộ

Quý III/2015

6

Ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành làm căn cứ để kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Quyết định của Bộ ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Các Tổng cục, Cục liên quan thuộc Bộ

Quý IV/2015

7

Triển khai thực hiện kế hoạch đo thời gian giải phóng hàng hóa XNK năm 2015 của Bộ và các đơn vị

Báo cáo kết quả đo thời gian giải phóng hàng hóa XNK năm 2015

- Cục Bảo vệ thực vật

- Cục Thú y

- Cục Quản lý chất lượng NLS và TS

Vụ TCCB (Văn phòng CCHC)

Quý III/2015

8

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, phương tiện và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu...tại các cửa khẩu

Rà soát, bố trí trang thiết bị, cán bộ, công chức có năng lực, có trách nhiệm trong hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các TTHC

- Cục Bảo vệ thực vật

- Cục Thú y

- Cục Quản lý chất lượng NLS và TS

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

9

Tiếp tục triển khai mô hình “Một cửa một lần dừng” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Phối hợp với các Bộ ngành và địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình “Một cửa một lần dừng” tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) với tỉnh Đen-sa-vẳn (Lào), chuẩn bị triển khai tại cửa khẩu Mộc Bài - Bà Vẹt (Tây Ninh) với Campuchia, Hữu Nghị (Lạng Sơn) với Trung Quốc

- Cục Bảo vệ thực vật

- Cục Thú y

- Cục Chế biến NLS và nghề muối

- Vụ TCCB (Văn phòng CCHC)

Năm 2015-2016

10

Phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong tình hình mới nhằm tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh

Tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh

Cục Chế biến NLS và nghề muối

Các Tổng cục, Cục liên quan thuộc Bộ

Năm 2015-2016

11

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện Bộ quản lý

Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc Bộ quản lý

Thanh tra Bộ

- Các Tổng cục, Cục liên quan thuộc Bộ

- Vụ TCCB (Văn phòng CCHC)

Quý III-IV/2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3263/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3263/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2015
Ngày hiệu lực13/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3263/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 3263/QĐ-BNN-TCCB 2015 Kế hoạch thực hiện 18/CT-TTg Quản lý cải cách thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3263/QĐ-BNN-TCCB 2015 Kế hoạch thực hiện 18/CT-TTg Quản lý cải cách thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3263/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành13/08/2015
        Ngày hiệu lực13/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3263/QĐ-BNN-TCCB 2015 Kế hoạch thực hiện 18/CT-TTg Quản lý cải cách thủ tục hành chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3263/QĐ-BNN-TCCB 2015 Kế hoạch thực hiện 18/CT-TTg Quản lý cải cách thủ tục hành chính

           • 13/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực