Quyết định 327/1998/QĐ.UB

Quyết định 327/1998/QĐ.UB về chuyển giao các trung tâm y tế các huyện, thị xã về sở y tế tỉnh Lào Cai quản lý và chuyển các trạm y tế cơ sở thuộc UBND các xã, phường, thị trấn về trung tâm y tế huyện, thị xã quản lý

Quyết định 327/1998/QĐ.UB chuyển trung tâm y tế huyện thị xã về sở y tế tỉnh Lào Cai quản lý đã được thay thế bởi Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 27/04/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 327/1998/QĐ.UB chuyển trung tâm y tế huyện thị xã về sở y tế tỉnh Lào Cai quản lý


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 327/1998/QĐ.UB

Lào Cai, ngày 26 tháng 11 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÁC TRUNG TÂM Y TẾ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VỀ SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI QUẢN LÝ VÀ CHUYỂN CÁC TRẠM Y TẾ CƠ SỞ THUỘC UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VỀ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, THỊ XÃ QUẢN LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chỉnh phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/1998/NĐ-CP">02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của Bộ Y tế và Ban tổ chức cán bộ Chỉnh phủ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 355/YT-TTr ngày 09/9/1998;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao các Trung tâm y tế thuộc UBND các huyện, thị xã về Sở Y tế Lào Cai quản lý kể từ ngày 01/01/1999.

- Chuyển các Trạm y tế cơ sở thuộc UBND các xã, phường, thị trấn về Trung tâm Y tế huyện, thị xã quản lý kể từ ngày 01/01/1999.

Điều 2. Giao cho Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh: Chủ trì và phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các ngành hữu quan của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong tỉnh, tiến hành việc chuyển giao các Trung tâm y tế các huyện, thị xã về Sở Y tế; Các Trạm y tế cơ sở về các Trung tâm y tế huyện, thị xã theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và phải hoàn thành xong trước ngày 31/12/1998.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, xây dựng quy chế về quan hệ, phối hợp giữa Sở Y tế với UBND các huyện, thị xã trong việc quản lý các hoạt động và quản lý biên chế quỹ tiền lương y tế ở địa phương, đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước và đúng với phân công, phân cấp về công tác tổ chức, cán bộ của tỉnh.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Y tế , Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quý Đăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 327/1998/QĐ.UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 327/1998/QĐ.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/11/1998
Ngày hiệu lực 26/11/1998
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/04/2010
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 327/1998/QĐ.UB

Lược đồ Quyết định 327/1998/QĐ.UB chuyển trung tâm y tế huyện thị xã về sở y tế tỉnh Lào Cai quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 327/1998/QĐ.UB chuyển trung tâm y tế huyện thị xã về sở y tế tỉnh Lào Cai quản lý
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 327/1998/QĐ.UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Người ký Nguyễn Quý Đăng
Ngày ban hành 26/11/1998
Ngày hiệu lực 26/11/1998
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/04/2010
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 327/1998/QĐ.UB chuyển trung tâm y tế huyện thị xã về sở y tế tỉnh Lào Cai quản lý

Lịch sử hiệu lực Quyết định 327/1998/QĐ.UB chuyển trung tâm y tế huyện thị xã về sở y tế tỉnh Lào Cai quản lý