Quyết định 1048/QĐ-UBND

Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành từ năm 1991 đến ngày 30 tháng 6 năm 2009

Nội dung toàn văn Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản tỉnh Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1048/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 27 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH TỪ NĂM 1991 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2009

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 214/TTr-STP ngày 18/3/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 182 văn bản do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ năm 1991 đến ngày 30 tháng 6 năm 2009, gồm: 138 quyết định, 42 chỉ thị, 02 công văn (có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1991 ĐẾN 30/6/2009 BỊ BÃI BỎ

Tổng số 182 văn bản, gồm: 138 Quyết định, 42 Chỉ thị, 02 công văn.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1048/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu văn bản

Đề nghị bãi bỏ

Lý do đề nghị bãi bỏ

Ghi chú

1

12/QĐ-UB

27/01/1992

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hàn Bản quy định về quản lý hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

2

102/QĐ-UB

20/5/1993

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hàn Bản quy định về quản lý hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2005.

 

3

124/QĐ-UB

29/5/1993

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành chính sách về khuyến khích phát triển kinh tế ngoài quốc doanh.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2005.

 

4

193/QĐ-UB

07/9/1993

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tạm thời quy định mức thu lệ phí kiểm dịch thú ý và tiêm phòng cho gia súc.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

 

5

219/QĐ-UB

15/10/1993

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành bản quy định tạm thời thống nhất quản lý nguồn vốn sự nghiệp đầu tư cho các công trình mang tính chất xây dựng cơ bản của xã, phường và các sự nghiệp kinh tế văn hoá trong toàn tỉnh.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với quy định của Luật ngân sách và tình hình thực tế.

 

6

03/QĐ-UB

05/01/1994

UBND tỉnh Lào Cai

V/v phê duyệt mức thu cho từng loại hình cấp nước sinh hoạt nông thôn.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

 

7

55/QĐ-UB

15/3/1994

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc tiêm phòng bắt buộc cho gia súc.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

 

8

71/QĐ-UB

30/3/1994

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành Bản quy định tạm thời chế độ trợ giúp khi bị tai nạn trong quá trình xây dựng lại tỉnh Lào Cai do hậu quả chiến tranh để lại.

Toàn bộ văn bản

Đây là Quyết định quy định tạm thời, hiện nay các chế độ trợ giúp cho đối tượng bị tai nạn do hậu quả của chiến trang thực hiện theo Pháp lệnh ưu đãi Người có công.

 

9

72/QĐ-UB

31/3/1994

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc thực hiện chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ nuôi chó ở các huyện, thị xã trong toàn tỉnh.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

 

10

389/ QĐ-UB

23/4/1994

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành đơn giá sửa đổi phần công tác đất bằng máy.

Toàn bộ văn bản

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình và đơn giá do UBND tỉnh công bố hàng năm.

 

11

129/QĐ-UB

26/5/1994

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành bảng khung giá chuẩn tối thiểu các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi tại tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với Luật Đất đai ngày 26/11/2003, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 14/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004.

 

12

174/QĐ-UB

11/7/1994

UBND tỉnh Lào Cai

V/v điều chỉnh mức thu thuế tài nguyên

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND tỉnh Lào Cai và về việc quy định giá tính thuế và mức thu thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên.

 

13

240/QĐ-UB

28/7/1994

UBND tỉnh Lào Cai

Về mức thu thuế tài nguyên rừng đối với mặt hàng thảm hạt gỗ Pơ mu.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND tỉnh Lào Cai và về việc quy định giá tính thuế và mức thu thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ.

 

14

259/QĐ-UB

10/8/1994

UBND tỉnh Lào Cai

Về đưa Luật Giao thông vào dạy trong các trường phổ thông và trường dạy nghề.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế địa phương và quy định của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thuỷ nội địa.

 

15

265/QĐ-UB

15/8/1994

UBND tỉnh Lào Cai

Về thu lệ phí kiểm định phương tiện cơ giới

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/1/2003; Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/1/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các thiết bị xe máy chuyên dùng.

 

16

269/QĐ-UB

16/8/1994

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc đóng cửa khai thác rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện khai thác theo chỉ tiêu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

 

17

411/QĐ-UB

15/10/1994

UBND tỉnh Lào Cai

Về chế độ học bổng cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trong tỉnh và chế độ định mức cho cán bộ chủ chốt xã theo học lớp xoá mù chữ tập trung.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 

18

479/QĐ-UB

01/12/1994

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành Bản quy định thu tiền sử dụng đất.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với Luật Đất đai ngày 26/11/2003, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

 

19

462/QĐ-UB

26/12/1994

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành Bản quy định tạm thời về cơ chế đấu thầu, khai thác kinh doanh các chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2005

 

20

69/ QĐ-UB

28/02/1995

UBND tỉnh Lào Cai

V/v quy định giá bán gỗ xẻ hộp Pơ mu.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế.

 

21

92/QĐ-UB

08/3/1995

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành bổ sung, sửa đổi một số điểm trong quy định tạm thời về cơ chế đấu thầu, khai thác kinh doanh các chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2005

 

22

121/QĐ-UB

30/3/1995

UBND tỉnh Lào Cai

Quy định mức sinh hoạt phí đối với cán bộ cơ sở không hưởng lương được cử đi học tại chức.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

23

241/QĐ-UB

27/5/1995

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về sử dụng điện nông thôn

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định của Luật Điện lực ngày 03/12/2004.

 

24

618/QĐ-UB

15/6/1995

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành quy định hệ số để tính tiền sử dụng đất và phân loại đường phố tại thị xã Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với Luật Đất đai ngày 26/11/2003, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 14/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004.

 

25

355/QĐ-UB

19/8/1995

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành Bản quy định về quản lý, quảng cáo, băng, biển hiệu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

26

1140/QĐ-UB

21/8/1995

UBND tỉnh Lào Cai

V/v miễn giảm và trợ cấp cho các đối tượng chính sách và nhân dân sử dụng đất đô thị tại thị xã Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với Luật Đất đai ngày 26/11/2003, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

 

27

481/QĐ-UB

12/12/1995

UBND tỉnh Lào Cai

V/v giải quyết chế độ công tác phí cho trưởng bản.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

28

114/QĐ-UB

03/5/1996

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc ban hành bản quy định thủ tục xây dựng dự án, duyệt dự án và quản lý dự án vốn vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ

 

29

176/QĐ-UB

13/9/1996

UBND tỉnh Lào Cai

Giá cho thuê ki ốt chợ Cốc Lếu.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế.

 

30

701/QĐ -UB

30/9/1996

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành quy chế thi tuyển công chức Nhà nước.

Toàn bộ văn bản

Thực hiện theo quy định tại Quyết định 10/2006/QĐ-BNV và QĐ số 12/2006/QĐ-BNV ngày 5/10/2006 của Bộ Nội vụ.

 

31

187/ QĐ -UB

04/10/1996

UBND tỉnh Lào Cai

Về ban hành quy định tạm thời về khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay thực hiện theo Luật Đầu tư năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương.

 

32

208/QĐ -UB

29/10/1996

UBND tỉnh Lào Cai

Về mức thu kiểm dịch y tế đường sắt.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay thực hiện theo Quyết định 63/2007/QĐ-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới.

 

33

232/QĐ -UB

05/11/1996

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành bản quy định về công tác thi đua khen thưởng.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

34

238/QĐ -UB

19/11/1996

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành bản quy định về quản lý điện năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định của Luật Điện lực ngày 03/12/2004.

 

35

259/QĐ -UB

07/12/1996

UBND tỉnh Lào Cai

Về giá bán và cho thuê băng ghi hình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Nội dung không phù hợp với tình hình thực tế và văn bản là cơ sở pháp lý đã hết hiệu lực, Nghị định số 48/CP ngày 17/7/1995 đã bị thay thế bởi Nghị định số 96/2007/NĐ-CP ngày 06/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh.

 

36

274/QĐ-UB

31/12/1996

UBND tỉnh Lào Cai

Về viêc điều chỉnh giá cước vận tải đường bộ

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

 

37

47/QĐ-UB

03/3/1997

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 31/8/2009 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

38

57/QĐ-UB

25/3/1997

UBND tỉnh Lào Cai

V/v bah hành bản quy định chế độ chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

39

70/QĐ-UB

02/4/1997

UBND tỉnh Lào Cai

Về thu các loại phí bến bãi

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

40

74/QĐ-UB

02/4/1997

UBND tỉnh Lào Cai

Về thu phí kiểm dịch y tế đường bộ, đường sắt tại cửa khẩu Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo Quyết định 63/2007/QĐ- BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới.

 

41

80/QĐ-UB

07/4/1997

UBND tỉnh Lào Cai

V/v quy định giá bán vật tư nông nghiệp.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

42

81/QĐ-UB

08/4/1997

UBND tỉnh Lào Cai

V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay thực hiện theo Quyết định số 01/2008/QĐ-TTg ngày 07/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

 

43

89/QĐ-UB

12/4/1997

UBND tỉnh Lào Cai

V/v quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu giữa các cấp ngân sách.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND ngày 17/12/2006 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

44

123/QĐ-UBND

06/6/1997

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc chuyển Phòng công chứng nhà nước số 1 của tỉnh giao cho Sở Tư pháp quản lý.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành. Hiện nay thực hiện theo: Luật Công chứng năm 2006; Quyết định số 1059/QĐ- UBND ngày 05/5/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc chuyển loại hình đơn vị và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với Phòng Công chứng số I và Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

45

463/QĐ-CT

20/6/1997

UBND tỉnh Lào Cai

Về kinh phí tổ chức tiêm phòng cho Thú y viên các xã vùng cao

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế địa phương; hiện nay thực hiện theo Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

46

172/QĐ-UB

21/8/1997

UBND tỉnh Lào Cai

V/v bãi bỏ Quyết định số 76/QĐ-UB ngày 02/4/1997 của UBND tỉnh Lào Cai về thu lệ phí chứng thư

Toàn bộ văn bản

Hiện nay phí công chứng thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP của liên bộ Bộ Tài Chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng .

 

47

173/QĐ - UB

21/8/1997

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành quy định thu lệ phí cấp phép hành nghề văn hóa, thể thao và dịch vụ văn hóa thể thao.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

48

176/QĐ-UB

22/8/1997

UBND tỉnh Lào Cai

Về vệc quy định cước bốc xếp qua cầu Bảo Nhai

Toàn bộ văn bản

Công văn số 2635/UBND-QLĐT ngày 17/10/2008 UBND-QLĐT cho dỡ cầu Bảo Nhai cũ.

 

49

195/QĐ - UB

15/9/1997

UBND tỉnh Lào Cai

V/v bổ sung điều chỉnh một số chính sách của tỉnh đối vơí giáo viên vùng cao, sâu, xa đặc biệt khó khăn.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

 

50

248/QĐ - UB

12/11/1997

UBND tỉnh Lào Cai

V/v quy định giá mua, giá bán lâm sản.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

 

51

253/QĐ - UB

15/11/1997

UBND tỉnh Lào Cai

V/v điều chỉnh mức thu thuế tài nguyên.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 về việc quy định giá tính thuế và mức thu thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ.

 

52

11/1998/QĐ-UB

14/01/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v quy định giá bán xi măng Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

 

53

18/1998/QĐ-UB

02/02/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v điều chỉnh mức thu thuế tài nguyên rừng.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 về việc quy định giá tính thuế và mức thu thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ.

 

54

22/1998/QĐ-UB

07/02/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí và cước vận tải bốc xếp theo Nghị định thư về vận tải đường bộ qua các cửa khẩu biên giới Việt Trung.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế địa phương.

 

55

29/1998/QĐ-UB

23/02/1998

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc điều chỉnh giá cước vận tải hành khách

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với quy định tại Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT- BTC-BGTVT.

 

56

82/1998/QĐ-UB

27/4/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v bổ sung một số điểm trong Quyết định số 103/QĐ-UB ngày 05/5/1997 về quản lý chất lượng hàng hoá trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 11/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

57

84/1998/QĐ-UB

28/4/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v thu phí các khu du lịch thuộc huyện Sa Pa.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2006/UBND ngày 4/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

58

86/1998/ QĐ-UB

29/4/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v quy định thu học phí các lớp đại học tại chức.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

59

91/1998/ QĐ-UB

05/5/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v điều chỉnh giá cho thuê chợ Sa Pa.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế.

 

60

199/1998/QĐ-UB

19/8/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v quy định chế độ công tác phí đi công tác trong tỉnh.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

61

203/1998/QĐ-UB

19/8/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v cụ thể hóa mặt hàng kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty thương mại Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế.

 

62

215/1998/QĐ-UB

01/9/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v thực hiện mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện cho nhân dân và học sinh.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT- BTC ngày 30/3/2007, liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định mức đóng và phương thức đóng BHYT tự nguyện và Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của TT liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC.

 

63

219/1998/QĐ-UB

07/9/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v sửa đổi, bổ sung bản quy định về chế độ chính sách Dân số Kế hoạch hóa gia đình, ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UB ngày 25/3/1997 của UBND tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

64

222/1998/QĐ-UB

08/9/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v thành lập Hội đồng thi đua- khen thưởng các cấp.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay thực hiện theo quy định của Luật thi đua khen thưởng.

 

65

228/1998/QĐ-UB

14/9/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v quy định tạm thời mức phụ thu đối với hoạt động khai thác và tiêu thụ quặng sắt, quặng fenspat.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay đã có Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai quy định nội dung này.

 

66

267/1998/QĐ-UB

06/10/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v điều chỉnh giá cho thuê Ki ốt chợ Cốc Lếu.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế.

 

67

271/1998/QĐ-UB

13/10/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v quy định giá bán gỗ pơmu tịch thu cho Công ty kinh doanh nông - lâm sản xuất khẩu Hà Nội.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

68

301/1998/QĐ-UB

12/11/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành định mức lao động - vật tư - kỹ thuật - giá nhân công phục vụ công tác giao đất - đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 09/7/2009 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

69

310/1998/QĐ-UB

16/11/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 243/1998/QĐ-UB ngày 24/9/1998 quy định tạm thời về công tác thi đua khen thưởng.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

70

322/1998/QĐ-UB

20/11/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v thu lệ phí tham quan du lịch Bãi đá cổ và khu Thác bạc – Sa Pa.

Toàn bộ văn bản

Vì không phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2006/UBND ngày 4/4/2006 và Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 24/7/2007 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

71

327/1998/QĐ-UB

26/11/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v chuyển giao các Trung tâm y tế các huyện, thị xã về Sở y tế tỉnh Lào Cai quản lý và chuyển các trạm y tế cơ sở thuộc UBND các xã, phường, thị trấn về Trung tâm y tế huyện, thị xã quản lý.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế và Thông tư 03/2008/TTLT-BYT-BNVngày 25/4/2008 của Liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

 

72

337/1998/QĐ-UB

08/12/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy định ban hành kèm theo Quyết định số 297/1998/QĐ-UB ngày 09/11/1998 về quản lý khoáng sản.

Toàn bộ văn bản

Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 ban hành quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thay thế Quyết định số 297/1998/QĐ-UB và quy định nội dung này.

 

73

04/1999/QĐ-UB

08/01/1999

UBND tỉnh Lào Cai

V/v cho phép áp dụng thiết kế quy hoạch năng lượng.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 14/2003/QĐ-BCN ngày 27/02/2003 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành đơn giá quy hoạch phát triển điện lực.

 

74

14/1999/QĐ-UB

22/01/1999

UBND tỉnh Lào Cai

V/v quy định mức thu sự nghiệp đối với dịch vụ văn hóa thể thao.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

 

75

18/1999/QĐ-UB

25/01/1999

UBND tỉnh Lào Cai

V/v thu lệ phí tham quam du lịch khu di tích lịch sử văn hóa Đền thượng - thị xã Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Nội dung quy định mức thu lệ phí tham quan du lịch Đền thượng đã hết hiệu lực bởi Quyết định 281/2000/QĐ-UB ngày 04/10/2000, Quyết định số 127/2005/QĐ-UB ngày 24/3/2005 bãi bỏ. Mức thu phí trông xe hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 5/01/2007 của UBND tỉnh.

 

76

19/1999/QĐ.UB

25/01/1999

UBND tỉnh Lào Cai

V/v chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề từ Sở GD & ĐT sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Toàn bộ văn bản

Chức năng quản lý Nhà nước về dạy nghề hiện thực hiện theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

 

77

23/1999/QĐ-UB

27/01/1999

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành quy định tạm thời về quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Thực hiện theo Luật Đầu tư năm 2005

 

78

27/1999/QĐ-UB

30/01/1999

UBND tỉnh Lào Cai

V/v cấp bù lãi suất tín dụng cho vùng nghèo, vùng SX nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến.

Toàn bộ văn bản

Nội dung khoản 1 Điều 1 đã được quy định tại Quyết định số 180/2000/QĐ-UB; Khoản 2 Điều 1 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009 của Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 183/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính.

 

79

47/1999/QĐ-UB

10/02/1999

UBND tỉnh Lào Cai

V/v điều chỉnh bổ sung một số quy định trong việc huy động đóng góp quỹ hỗ trợ xây dựng trường lớp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế và Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.

 

80

53/1999/QĐ-UB

27/02/1999

UBND tỉnh Lào Cai

V/v quy định giá bán thuốc thuộc dự án dân số kế hoạch hóa gia đình.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

81

62/1999/QĐ-UB

09/3/1999

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các xã làm công tác xóa đói giảm nghèo theo chương trình 135.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định 56/2006/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của TTg về tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

82

90/1999/QĐ-UB

19/4/1999

UBND tỉnh Lào Cai

Về chế độ học bổng đối với sinh viên sư phạm và học viên bổ túc văn hóa tập trung.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế và chính sách đối với cán bộ cơ sở tham gia học bổ túc văn hoá tập trung đã được quy định tại Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

83

112/QĐ-UB

11/5/1999

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác giao đất; đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 2047/QĐ- UBND ngày 09/7/2009 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

84

184/1999/QĐ-UB

04/8/1999

UBND tỉnh Lào Cai

V/v điều chỉnh chế độ công tác phí

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

85

193/1999/QĐ-UB

11/8/1999

UBND tỉnh Lào Cai

V/v điều chỉnh mức thu thuế tài nguyên

Toàn bộ văn bản

Còn HL một phần, đề nghị bãi bỏ, hiện nay thực hiện theo quy định tại QĐ 1464/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 về việc quy định giá tính thuế và mức thu thuế tàu nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

86

90/QĐ - UB

16/3/2000

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tổ chức và chế độ đối với Công an xã.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế.

 

87

107/2000/QĐ-UB

31/3/2000

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ giao đất, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 2047/QĐ- UBND ngày 09/7/2009 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

88

180/2000/QĐ-UB

12/6/2000

UBND tỉnh Lào Cai

V/v sửa đổi mức bù cấp lãi xuất cho vay hộ nghèo.

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản này đã được quy định tại Quyết định số 227/2001/QĐ-UB ngày 3/7/2001 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

89

239/2000/QĐ-UB

10/8/2000

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành bảng giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

90

296/2000/QĐ-UB

19/10/2000

UBND tỉnh Lào Cai

V/v thực hiện chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức đi công tác trong nước.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

91

310/2000/QĐ-UB

07/11/2000

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc cấp không thu tiền 4 loại văcxin thú y cho các xã vùng II, III trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay thực hiện theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 17/5/2008 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

92

319/2000/QĐ-UB

17/11/2000

UBND tỉnh Lào Cai

V/v quy định mức thu thuế tài nguyên đối với gốc, rễ pơ mu tận thu.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 về việc quy định giá tính thuế và mức thu thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ.

 

93

323/2000/QĐ-UB

24/11/2000

UBND tỉnh Lào Cai

V/v sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quyết định 239/2000/QĐ-UB ngày 10/08/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

94

65/2001/QĐ-UB

09/3/2001

UBND tỉnh Lào Cai

V/v sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 239/2000/QĐ-UB ngày 10/8/2000 và Quyết định số 323/2000/QĐ-UB ngày 24/11/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

95

81/2001/QĐ-UB

22/3/2001

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ giao đất, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 2047/QĐ- UBND ngày 09/7/2009 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

96

100/2001/QĐ-UB

03/4/2001

UBND tỉnh Lào Cai

V/v cho vay vốn và cấp bù lãi xuất đối với các hộ sản xuất, các dự án, các doanh nghiệp, nông, lâm trường để trồng chè, dứa, cây ăn quả qua Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay thực hiện theo Quyết định số 51/2007QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

97

117/2001/QĐ-UB

09/4/2001

UBND tỉnh Lào Cai

V/v điều chỉnh, bổ sung giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

98

161/2001/QĐ-UB

10/5/2001

UBND tỉnh Lào Cai

Về hoạt động của các Nhà khách

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

 

99

167/QĐ-UB

10/5/2001

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng mạng viễn thông xã, đồn biên phòng tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

100

192/2001/QĐ-UB

29/5/2001

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành đơn giá đo, vẽ, lập bản đồ địa chính.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 2048/QĐ- UBND ngày 09/7/2009 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành đơn giá thành lập bản đồ địa chính đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính.

 

101

227/2001/QĐ-UB

03/7/2001

UBND tỉnh Lào Cai

V/v điều chỉnh mức thu lãi xuất tín dụng cho vay hộ nghèo.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009 của Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 183/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính.

 

102

252/2001/QĐ-UB

10/8/2001

UBND tỉnh Lào Cai

Về chế độ hỗ trợ đối với học viên lớp nhân viên nghiệp vụ địa chính tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không còn đối tượng điều chỉnh.

 

103

23/2002/QĐ-UB

18/01/2002

UBND tỉnh Lào Cai

V/v luân chuyển, tăng cường cán bộ, công chức trong tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định 56/2006/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của TTg về tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

104

74/2002/QĐ-UB

28/02/2002

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ giao đất, đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 2047/QĐ- UBND ngày 09/7/2009 của UBND tỉnh Lào Cai .

 

105

170/2002/QĐ-UB

10/5/2002

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành Quy chế bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

106

318/2002/QĐ-UB

31/7/2002

UBND tỉnh Lào Cai

V/v thực hiện chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức tăng cường về các xã làm công tác xoá đói giảm nghèo chương trình 135.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định 56/2006/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng CP về tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

107

128/QĐ-UB

08/4/2003

UBND tỉnh Lào Cai

V/v chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế và Luật Đất đai ngày 26/11/2003.

 

108

304/QĐ-UB

21/7/2003

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc phê duyệt giá các mặt hàng thuốc chữa bệnh phục vụ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay thực hiện theo Luật BHYT; Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 18/8/2009 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

 

109

484/2003/QĐ-UB

01/10/2003

UBND tỉnh Lào Cai

V/v điều chỉnh và bổ sung chế độ chính sách cho cán bộ, công chức tăng cường theo Nghị quyết 10-NQ/TU của BTV Tỉnh uỷ Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định 56/2006/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của TTg về tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

110

502/2003/QĐ-UB

13/10/2003

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND ngày 17/12/2006 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

111

521/2003/QĐ-UB

24/10/2003

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2002 - 2010.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay thực hiện theo Quyết định số 51/2007QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh lào Cai.

 

112

538/QĐ-UB

28/10/2003

UBND tỉnh Lào Cai

V/v uỷ quyền cho Sở Công nghiệp thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định 62/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

113

124/QĐ-UB

23/3/2004

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành Quy chế tạm thời về thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán, đánh giá tác động môi trường, giám định đầu tư các công trình thuộc dự án giảm nghèo tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Dự án giảm nghèo tỉnh Lào Cai đã hoàn thành và quyết toán xong.

 

114

199/QĐ-UB

23/4/2004

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc phê duyệt giá thuốc khám chữa bệnh cho người nghèo

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay thực hiện theo Luật BHYT; Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 18/8/2009 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

 

115

220/2004/QĐ-UB

05/5/2004

UBND tỉnh Lào Cai

V/v sửa đổi suất đầu tư và mức vay vốn trồng chè của “Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất - kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2002 - 2010” ban hành kèm theo Quyết định số 521/2003/QĐ-UB ngày 24/10/2003 của UBND tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay thực hiện theo Quyết định số 51/2007QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

116

340/2004/QĐ-UB

21/6/2004

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc ban hành quy trình kỹ thuật trồng rừng cảnh quan, môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế.

 

117

458/2004/QĐ-UB

24/8/2004

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành quy định quản lý quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường.

Toàn bộ văn bản

Ban Quản lý xây dựng Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường đã bị giải thể, do đó một số nội dung của văn bản quy định trách nhiệm của Ban Quản lý xây dựng Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường sẽ không còn phù hợp.

 

118

637/2004/QĐ-UB

25/10/2004

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển rừng cảnh quan môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai .

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế.

 

119

778/2004/QĐ-UB

16/12/2004

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc thành lập Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 647/QĐ- UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc hợp nhất Sở Thể dục - Thể thao với Sở Văn hoá - Thông tin và tiếp nhận tổ chức quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 

120

809/2004/QĐ-UB

23/12/2004

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tạm dừng khai thác và vận chuyển quặng sắt trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 124/2006/QĐ-TTg ngày 30/5/2006 phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

 

121

844/QĐ-UB

31/12/2004

UBND tỉnh Lào Cai

V/v quy định giá bán nước sạch trên địa bàn.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Quyết định 457/QĐ-UBND ngày 04/3/2009 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

122

26/QĐ-UB

27/01/2005

UBND tỉnh Lào Cai

V/v thành lập các trạm chốt tạm thời và các đội cơ động thực hiện công tác kiểm dịch phòng chống dịch cúm gia cầm

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế, hiện nay đã hết dịch.

 

123

41/2005/QĐ-UB

29/01/2005

UBND tỉnh Lào Cai

V/v quy định khen thưởng trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch thu nộp ngân sách Nhà nước hàng năm.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế

 

124

88/2005/QĐ-UB

07/3/2005

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu thành phố Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định 3267/QĐ-UBND ngày 05/11/2008 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

125

89/2005/QĐ-UB

07/3/2005

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc nâng cấp Đội quản lý các dịch vụ khu cửa khẩu thành Trung tâm dịch vụ cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo QĐ 3264/QĐ-UBND ngày 05/11/2008 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

126

132/2005/QĐ-UB

25/3/2005

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành quy định tạm thời thực hiện Quy chế đấu thầu Dự án sử dụng quỹ đất đối vói quỹ đất được sử dụng để tạo vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng.

Toàn bộ văn bản

Một số căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực: Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về ban hành Quy chế đấu thầu đã hết hiệu lực; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai đã hết hiệu lực một phần.

 

127

216/QĐ-UB

02/6/2005

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc điều chỉnh giá bán gỗ tịch thu xung công quỹ Nhà nước

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế.

 

128

277/QĐ-UB

24/6/2005

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh đơn giá cây giống lâm nghiệp trồng rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, giá thay đổi theo từng năm.

 

129

481/QĐ-UBND

24/8/2005

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc điều chỉnh giá thuốc khám chữa bệnh cho người nghèo

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo luật BHYT Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 18/8/2009 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

 

130

487/2005/QĐ- UBND

25/8/2005

UBND tỉnh Lào Cai

Điều chỉnh bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

131

668/QĐ-UBND

09/11/2005

UBND tỉnh Lào Cai

V/v quy định chế độ hỗ trợ thực hiện Dự án tiêm chủng mở rộng.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay thực hiện theo quy định Thông tư 147/2007/TTLT-BTC-BYT ngày 12/10/2007 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010.

 

132

3174/QĐ-UB

08/12/2005

UBND tỉnh Lào Cai

V/v ban hành đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình và đơn giá do UBND tỉnh công bố hàng năm.

 

133

48/2006/QĐ- UBND

02/6/2006

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc điều chỉnh giá tính thuế và mức thu thuế tài nguyên

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 về việc quy định giá tính thuế và mức thu thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ.

 

134

56/2006/QĐ- UBND

28/6/2006

UBND tỉnh Lào Cai

Quy định một số chế độ chi cho công tác bắt giữ, quản lý và xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

Toàn bộ văn bản

Mức chi không phù hợp, văn bản làm căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực.

 

135

84/2006/QĐ- UBND

24/10/2006

UBND tỉnh Lào Cai

về việc Ban hành Quy chế thành lập, quản lý và sử dung Quỹ phòng, chống ma tuý.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 16/7/2009 của liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý theo quy định tại Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg ngày 13/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý.

 

136

95/2006/QĐ- UBND

29/12/2006

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc ban hành phí An ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay đang thực hiện miễn phí an ninh trật tự theo quy định của Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và khoản 10 Điều 1 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai.

 

137

72/2007/QĐ- UBND

26/10/2007

UBND tỉnh Lào Cai

Ban hành Quy định khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 

Hiện nay thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009.

 

138

9/2008/QĐ-UBND

11/3/2008

UBND tỉnh Lào Cai

Phê duyệt chương trình dạy nghề tạm thời trình độ trung cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với khung chương trình dạy nghề do Bộ Lao động - TBXH ban hành.

 

CHỈ THỊ

139

09/CT-UB

10/5/1991

UBND tỉnh Lào Cai

Về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý việc trao đổi hàng hóa qua biên giới Việt Trung.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế

 

140

17/CT-UB

25/4/1992

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc quản lý và bảo vệ các công trình quốc phòng

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế và các văn bản pháp luật hiện hành. Hiện nay thực hiện theo quy định Pháp lênh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007 và Pháp lệnh bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994.

 

141

27/CT-UB

19/10/1992

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, phòng nổ, phòng độc, chất phóng xạ.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế và các văn bản pháp luật hiện hành. Hiện nay thực hiện theo quy định Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2003 và Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003..

 

142

30/CT-UB

28/11/1994

UBND tỉnh Lào Cai

V/v Cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

143

08/CT-UB

30/5/1995

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tăng cường tấn công, truy quyét tội phạm, lập lại kỷ cương trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế

 

144

13/CT-UB

27/6/1995

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế và Luật Giao thông đường bộ, Luật đường sắt, Luật Giao thông thủy nội địa và các quy định mới của Chính phủ

 

145

19/CT-UB

28/9/1995

UBND tỉnh Lào Cai

V/v triển khai thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức “Ban bảo vệ dân phố”.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với quy định tại Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006.

 

146

17/CT-UB

09/8/1996

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Toàn bộ văn bản

Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo ngày 07/5/1991 đã hết hiệu lực thi hành; nội dung tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay được thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 15/1/2007

 

147

18/CT-UB

10/8/1996

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc tổ chức triển khai chế độ kế toán hộ kinh doanh.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế và Luật Kế toán hiện hành.

 

148

20/CT-UB

27/8/1996

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tổ chức thực hiện Nghị định của Chính phủ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt và đường thuỷ nội địa.

Toàn bộ văn bản

Nghị định 39/CP; Nghị định 40/CP không còn hiệu lực và đã được thay thế bằng các Nghị định khác.

 

149

22/CT-UB

04/9/1996

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc triển khai thí điểm thành lập quỹ tín dụng nhân dân.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng ngày 26/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các tổ chức tín dụng ngày 24/6/2004.

 

150

26/CT-UB

13/12/1996

UBND tỉnh Lào Cai

Về triển khai thực hiện chỉ thị 657/TTg ngày 13/09/1996 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế

 

151

04/CT-UB

09/4/1997

UBND tỉnh Lào Cai

V/v quản lý sử dụng thiết bị viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế và văn bản làm cơ sở pháp lý đã hết hiệu lực.

 

152

06/CT-UB

14/4/1997

UBND tỉnh Lào Cai

V/v chuyển đổi và ĐKKD đối với HTX theo Luật HTX ngày 20/3/1996.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay thực hiện theo Luật Hợp tác xã năm 2003.

 

153

09/CT-UB

14/5/1997

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tăng cường công tác trật tự an toàn vệ sinh thực phẩm.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay.

 

154

15/CT- UB

18/9/1997

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tăng cường công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Nhà nước.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/7/2009

 

155

11/1998/ CT-UB

17/8/1998

UBND tỉnh Lào Cai

V/v triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo Chỉ thị số 02/2009/CT- UBND ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

156

14/1998/ CT-UB

11/9/1998

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc tăng cường biện pháp xử lý thu hồi vốn giảm tỷ lệ nợ quá hạn đối với các tổ chức tín dụng.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

157

18/1998/CT-UB

15/10/1998

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 18/11/2008 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

158

07/1999/CT-UB

27/4/1999

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc mở cuộc vận động xây dựng quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

 

159

03/2000/CT-UB

05/4/2000

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với các Luật và các Nghị định mới của chính phủ

 

160

09/2000/CT-UB

21/8/2000

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tổ chức luyện tập lãnh đạo điều hành cơ quan một bên hai cấp trong khu vực phòng thủ tỉnh của Sở Y tế và Bưu điện tỉnh.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

161

13/2000/CT-UB

16/11/2000

UBND tỉnh Lào Cai

Về củng cố, duy trì kết quả PCGDTH-CMC, đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế và Luật Giáo dục năm 2005 .

 

162

05/2001/CT-UB

21/3/2001

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Toàn bộ văn bản

Một số văn bản làm cơ sở pháp lý đã hết hiệu lực. Nội dung tăng cường, giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay được thực hiện theo quy định tại Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 15/01/2007

 

163

18/2001/CT-UB

17/8/2001

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với các Luật và các Nghị định mới của chính phủ.

 

164

20/2001/CT-UB

30/8/2001

UBND tỉnh Lào Cai

V/v thực hiện Pháp lệnh đo lường và Pháp lệnh chất lượng hàng hoá mới.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế, Pháp lệnh chất lượng hàng hoá đã hết hiệu lực từ ngày 01/7/2008

 

165

24/CT-UB

13/11/2001

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tăng cường đầu tư xây dựng trường lớp tiến tới xoá bỏ lớp tạm ở Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

 

166

08/CT-UB

22/5/2002

UBND tỉnh Lào Cai

Về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế

 

167

13/2002/CT-UB

01/8/2002

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế và Luật Đất đai ngày 26/11/2003.

 

168

19/2002/CT-UB

20/11/2002

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế và Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành.

 

169

03/CT-UB

07/4/2003

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tổ chức các biện pháp phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút gây ra.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

170

06/2003/CT-UB

23/4/2003

UBND tỉnh Lào Cai

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế, ngày 10/10/2008 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vống ngân sách nhà nước năm 2008.

 

171

01/CT-UB

10/3/2004

UBND tỉnh Lào Cai

V/v cấm vận chuyển, buôn bán, lưu giữ và sử dụng thép kém phẩm chất đưa vào công trình xây dựng.

Toàn bộ văn bản

Các nội dung của Chỉ thị 01/CT-UB đã được quy định trong Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/3/2007.

 

172

18/2004/CT-UB

03/11/2004

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc tạm hoãn những chuyến đi nước ngoài có sử dụng ngân sách Nhà nước

Toàn bộ văn bản

Việc tạm hoãn đã thực hiện được 5 năm và đối tượng điều chỉnh của Chỉ thị đã có sự thay đổi.

 

173

07/CT-UB

25/3/2005

UBND tỉnh Lào Cai

Về công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế.

 

174

15/CT-UBND

15/7/2005

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi, vàng sa khoáng trên sông, suối.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay đã có Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 11/9/2009 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản trên sông, suối.

 

175

16/CT-UBND

22/7/2005

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tổ chức triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ đợt 3 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với tình hình thực tế.

 

176

18/CT-UBND

04/8/2005

UBND tỉnh Lào Cai

V/v xử lý và ngăn chặn nhập lậu gia súc, sản phẩm gia súc qua biên giới vào địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND ngày 28/8/2008 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

177

21/CT-UBND

30/8/2005

UBND tỉnh Lào Cai

V/v kiểm tra xử lý, di chuyển nhà ở của các hộ dân ở nơi có nguy cơ cao bị sạt lở đất.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế.

 

178

08/CT- UBND

21/6/2006

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ Dự án giảm nghèo (WB)

Toàn bộ văn bản

Dự án giảm nghèo tỉnh Lào Cai đã hoàn thành và quyết toán xong.

 

179

16/CT-UBND

07/12/2007

UBND tỉnh Lào Cai

V/v cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

180

17/CT-UBND

14/12/2007

UBND tỉnh Lào Cai

V/v tăng cường các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường trong dịp cuối năm 2007 và Tết nguyên đán Mậu tý 2008.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế

 

CÔNG VĂN

181

58/CV-UB

26/01/1995

UBND tỉnh Lào Cai

V/v chế độ bồi dưỡng cho cán bộ chiến sỹ tham gia chống buôn lậu.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành.

 

182

88/CV-UB

11/02/1995

UBND tỉnh Lào Cai

V/v hướng dẫn bổ sung Quyết định 479/QĐ- UB ngày 01/12/1994 của UBND tỉnh về thu tiền sử dụng đất.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với Luật Đất đai ngày 26/11/2003, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1048/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1048/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2010
Ngày hiệu lực27/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1048/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản tỉnh Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1048/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Văn Vịnh
       Ngày ban hành27/04/2010
       Ngày hiệu lực27/04/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản tỉnh Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản tỉnh Lào Cai

           • 27/04/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/04/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực