Quyết định 328/QĐ-QLCL

Quyết định 328/QĐ-QLCL năm 2011 mở rộng phạm vi chỉ định đối với Phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản thuộc Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1 do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 328/QĐ-QLCL mở rộng phạm vi chỉ định Phòng kiểm nghiệm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 328/QĐ-QLCL

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ RỘNG PHẠM VI CHỈ ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN THUỘC TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1

CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đánh giá, chỉ định phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định 115/2008/QĐ-BNN ngày 3/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định tạm thời về các yêu cầu đối với phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản;

Theo công văn số 3443/BNN-KHCN ngày 05/7/2011 của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn một số nội dung trong thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT và công văn số 1371/QLKN-KN ngày 4/8/2011 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về hướng dẫn thực hiện yêu cầu về thử nghiệm liên phòng;

Xét Biên bản đánh giá mở rộng ngày 13/5/2011 của phòng kiểm nghiệm và báo cáo khắc phục ngày 8/6/2011 của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1;

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý Kiểm nghiệm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở rộng phạm vi chỉ định nêu tại phụ lục đối với Phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản thuộc Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, địa chỉ: 51 Lê Lai, Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.

Điều 2. Phòng kiểm nghiệm nêu tại Điều 1 được tham gia phân tích các chỉ tiêu chất lượng nông lâm thủy sản trong phạm vi đã được chỉ định mở rộng theo yêu cầu của các tổ chức chứng nhận chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản; các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng nông lâm thủy sản và của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Kiểm nghiệm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các PCT (để biết);
- Lưu: VT, KN.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CHỈ ĐỊNH MỞ RỘNG CỦA PHÒNG KIỂM NGHIỆM THUỘC TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 328/QĐ-QLCL ngày 26/9/2011 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản Thủy sản)

A. Các chỉ tiêu mở rộng phương pháp, giới hạn định lượng

TT

Chỉ tiêu phân tích

Tên mẫu, sản phẩm phân tích

Phương pháp phân tích

Giới hạn phát hiện (nếu có)

Số thứ tự chỉ tiêu tại Quyết định 1636/QĐ-BNN-QLCL ngày 18/6/2010

I.

Chỉ tiêu mở rộng giới hạn định lượng

1

Định lượng E.coli dương tính với β-glucuronidase

Thực phẩm

ISO 16649-3:2005

hoặc 2 MPN/g

17

2

Định lượng coagulase-positive staphylococci

ISO 6888-2:2003

hoặc 10 CFU/g

05

II.

Chỉ tiêu mở rộng phương pháp phân tích

3

Phát hiện Salmonella spp.

Thực phẩm

ISO 6579:2002

 

06

4

Phát hiện Vibrio parahaemolyticus

ISO 21872-1:2007

 

10

5

Phát hiện Vibrio cholerae

ISO 21872-1:2007

 

09

B. Các chỉ tiêu chỉ định mở rộng

TT

Chỉ tiêu phân tích

Tên mẫu, sản phẩm phân tích

Phương pháp phân tích

Giới hạn phát hiện (nếu có)

I.

Các chỉ tiêu hóa học

 

 

 

1

Xác định hàm lượng Fluoroquinolone:

Thủy sản và sản phẩm thủy sản

05.2/CL1/ST 3.50

(HPLC/FLD)

 

Oxolinic,

3 μg/kg

Flumequine,

3 μg/kg

Ciprofloxacin,

3 μg/kg

Enprofloxacin,

3 μg/kg

Sarafloxacin,

3 μg/kg

Danofloxacin,

3 μg/kg

Difloxacin

3 μg/kg

2

Xác định hàm lượng Tetrodotoxin

Thủy sản và sản phẩm thủy sản

NAF041/10

5 μg/kg

II.

Các chỉ tiêu sinh học

3

Định lượng Vibrio parahaemolyticus

Thực phẩm

NMKL No. 156, 1999

10 CFU/g

4

Định lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí trong mẫu nước

ISO 6222:1999

1 CFU/ml

5

Định tính và định lượng tảo độc

Tài liệu IOC và các hướng dẫn nội bộ

 

6

Định lượng nấm men, mốc

ISO 21527-1,2: 2008

10 CFU/g

7

Định tính Campylobacter. spp

ISO 10272-1:2006

phát hiện hoặc không phát hiện trên 25g

8

Định lượng Campylobacter. spp

ISO 10272-2:2006

10 CFU/g

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 328/QĐ-QLCL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu328/QĐ-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2011
Ngày hiệu lực26/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 328/QĐ-QLCL

Lược đồ Quyết định 328/QĐ-QLCL mở rộng phạm vi chỉ định Phòng kiểm nghiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 328/QĐ-QLCL mở rộng phạm vi chỉ định Phòng kiểm nghiệm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu328/QĐ-QLCL
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành26/09/2011
        Ngày hiệu lực26/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 328/QĐ-QLCL mở rộng phạm vi chỉ định Phòng kiểm nghiệm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 328/QĐ-QLCL mở rộng phạm vi chỉ định Phòng kiểm nghiệm

            • 26/09/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực