Quyết định 328/QĐ-UBND

Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 328/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 328/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 17 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 247/TTr-STP ngày 12/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua và ban hành đã hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó Chánh VP/UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 60b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN
(Kèm theo Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

(Tổng số 29 văn bản)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Quyết định

22/2005/QĐ-UBND
26/5/2005

Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Đã được thay thế bởi Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

18/01/2014

2

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND
09/01/2009

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

27/3/2014

3

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND
04/7/2011

Về việc sửa đổi điểm h, khoản 4, mục II Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

27/3/2014

4

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND
22/11/2012

Về việc ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ mới trong xét, tặng các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh

Đã được thay thế bởi Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Về việc Ban hành Quy định về Hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

25/10/2014

II. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND
22/4/2011

Về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

02/8/2014

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

1

Nghị quyết

120/2008/NQ-HĐND
10/12/2008

Về việc bãi bỏ và sửa đổi một phần nội dung Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh Khóa XIV, kỳ họp thứ 9 và quy định về lệ phí đăng ký cư trú

Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

25/7/2014

2

Nghị quyết

149/2010/NQ-HĐND
21/7/2010

Về sửa đổi, bổ sung một số điểm Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006, Nghị quyết số 100/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008 của HĐND tỉnh

Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

25/7/2014

3

Nghị quyết

158/2010/NQ-HĐND
02/11/2010

Bãi bỏ một số danh mục quy định tại Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 và Nghị quyết số 104/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh; quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

25/7/2014

4

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND 09/12/2011

Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

25/7/2014

5

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND
14/5/2007

Về việc quy định mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc quy định mức thu một số khoản phí trên địa bàn tỉnh

07/12/2014

6

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND 04/02/2009

Về việc sửa đổi Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quy định tỷ lệ phần trăm trích nộp các khoản phí, lệ phí và quy định về lệ phí đăng ký cư trú

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc quy định mức thu một số khoản phí trên địa bàn tỉnh

07/12/2014

7

Quyết định

13/2010/QĐ- UBND
27/9/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về phí, lệ phí ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của UBND tỉnh Hòa Bình

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc quy định mức thu một số khoản phí trên địa bàn tỉnh

07/12/2014

8

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND
21/7/2011

Về việc bổ sung Biểu chi tiết mức thu các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của UBND tỉnh Hòa Bình

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc quy định mức thu một số khoản phí trên địa bàn tỉnh

07/12/2014

9

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND
19/9/2011

Về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

04/10/2014

10

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND
05/3/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011

Đã được thay thế bởi Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

04/10/2014

11

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND
05/12/2013

Về việc sửa đổi Điểm a, Khoản 16, Mục I, Biểu chi tiết mức thu các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc quy định mức thu một số khoản phí trên địa bàn tỉnh

07/12/2014

IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Quyết định

34/2009/QĐ-UBND
16/10/2009

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND ban hành Quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

07/12/2014

V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND 06/01/2009

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

28/5/2014

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG

1

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND 10/6/2013

Quy định diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa và diện tích đất ở tối thiểu còn lại sau khi thu hồi đất được bố trí tái định cư tại chỗ

Đã được thay thế bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, hạn mức đất ở được bố trí tái định cư tại chỗ, suất tái định cư tối thiểu

09/10/2014

2

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND
22/8/2013

Về việc Bổ sung Điều 15a tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 25/09/2014 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

04/10/2014

3

Quyết định

41/2009/QĐ-UBND 28/12/2009

Ban hành Quy chế về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 25/09/2014 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

04/10/2014

4

Quyết định

15/2006/QĐ-UBND
25/9/2006

Về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở và đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân

Đã được thay thế bởi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND quy định hạn mức giao đất mới, hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, hạn mức giao đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản

09/10/2014

5

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND
02/05/2008

Về việc ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2008/QĐ-UB ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

31/10/2014

VII. LĨNH VỰC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG

1

Quyết định

27/2009/QĐ-UBND
26/8/2009

Về việc quy định thời gian mở, đóng cửa hoạt động hàng ngày đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

21/8/2014

VIII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

1

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND
27/3/2009

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định 18/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

02/9/2013

2

Chỉ thị

08/2012/CT-UBND
11/5/2012

Về việc xét công nhận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học. 2011 - 2012 và tuyển sinh năm học 2012 - 2013 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2014

3

Chỉ thị

11/2012/CT-UBND
22/8/2012

Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2014

IX. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH, XÃ HỘI

1

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND 26/06/2014

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

22/8/2014

2

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND
13/8/2014

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

01/11/2014

B. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

(Tổng số 04 văn bản)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND 23/8/2013 Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Đã được sửa đổi tại Điều 1 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 7 của quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình

20/3/2014

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND
21/3/2011
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh

Khoản 2 mục III Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Mục III Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

23/7/2014

III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

1

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND
20/5/2011
Ban hành Quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng, mức hỗ trợ đầu tư Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2015

Mục III phần B Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi mục III, phần B, Quy định về loài cây trồng, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng và mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

16/10/2014

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

1

Nghị quyết

41/2012/NQ-HĐND
10/7/2012
Về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp phí tham gia đấu giá, phí đấu giá tài sản; mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản quy định tại mục 1, biểu ban hành kèm theo Nghị quyết

Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

25/7/2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 328/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu328/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2015
Ngày hiệu lực17/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 328/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 328/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 328/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hòa Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu328/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
       Người kýNguyễn Văn Quang
       Ngày ban hành17/03/2015
       Ngày hiệu lực17/03/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 328/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 328/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hòa Bình

           • 17/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực