Quyết định 328/QĐ-UBND

Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 328/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 328/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định: s 832/QĐ-BXD; số 833/QĐ-BXD ; số 834/QĐ-BXD ; số 835/QĐ-BXD ; số 836/QĐ-BXD ; số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 05/TTr-SXD ngày 13 tháng 01 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng, cụ thể:

1. Thủ tục hành mới ban hành: 38 thủ tục, trong đó:

a) Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng: 31 thủ tục.

b) Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 07 thủ tục.

(Chi tiết: Có danh mục và nội dung thủ tục hành chính đính kèm).

2. Thủ tục hành chính đề nghị bãi bỏ:

Bãi b88 thủ tục hành chính được công btại Quyết định 2469/QĐ-UBND ngày 29/12/2012; 2855/QĐ-UBND ngày 13/11/2014; Quyết đnh 776/QĐ-UBND ngày 07/4/2012; Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 07/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

(Chi tiết: Có danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ đính kèm)

Điều 2. Trách nhim thực hiện

1. Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định; niêm yết công khai đầy đủ thủ tục đã được công bố để phục vụ nhu cầu của tổ chức và công dân.

2. Giao sở Tư pháp cập nhật công khai thủ tục hành chính và các văn bản quy định thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Trung tâm CBTH;
- Lưu:
VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Dương Thái

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC

 

 

1

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý

Quy hoạch- Kiến trúc

Sở Xây dựng

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

 

2

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

3

Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XD

 

4

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Sở Xây dựng

IV. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG

 

5

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng

Giám định tư pháp XD

Sở Xây dựng

6

Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động.

Giám định tư pháp XD

Sở Xây dựng

7

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin

Giám định tư pháp xây dựng

Sở Xây dựng

V. LĨNH VỰC HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 

8

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Hạ tầng

Sở Xây dựng

VI. LĨNH VỰC NHÀ Ở

 

9

Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua

Nhà ở

Sở Xây dựng

10

Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP

Nhà ở

Sở Xây dựng

11

Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP

Nhà ở

Sở Xây dựng

12

Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Nhà ở

Sở Xây dựng

13

Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh.

Nhà ở

Sở Xây dựng

14

Thủ tục thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Nhà ở

Sở Xây dựng

15

Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Nhà ở

Sở Xây dựng

16

Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Nhà ở

Sở Xây dựng

17

Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê

Nhà ở

Sở Xây dựng

VII. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

 

18

Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định.

Kinh doanh BĐS

Sở Xây dựng

19

Thủ tục Cấp mới chứng chỉ môi giới bất động sản

Kinh doanh BĐS

Sở Xây dựng

20

Thủ tục Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

Kinh doanh BĐS

Sở Xây dựng

B. Thủ tục hành chính cấp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC

 

 

01

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

Quy hoạch- Kiến trúc

UBND cấp huyện

02

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

Hạ tầng

UBND cấp huyện

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hải Dương
(Kèm theo Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương )

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH:

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC hoặc lý do hủy bỏ, bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Xây dựng

Sở Xây dựng

2

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

Sở Xây dựng

3

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; sửa chữa, cải tạo công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

4

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

5

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

6

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

7

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

8

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

9

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

10

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

11

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

12

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp giấy phép xây dựng tạm

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

13

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến CTXD để cấp phép xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

14

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

15

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Gia hạn giấy phép xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

16

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp lại giấy phép xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

17

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp giấy phép di dời công trình

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

18

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án ĐTXD công trình (dự án nhóm B, nhóm C) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

19

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 462015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

20

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Thủ tục Công khai thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Xây dựng

Sở Xây dựng

21

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Thủ tục giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng

QĐ 3422/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương

Xây dựng

Sở Xây dựng

22

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Thủ tục giải quyết tố cáo trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng

QĐ 3422/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương

Xây dựng

Sở Xây dựng

23

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

24

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

25

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động XD

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

26

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

27

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công XD công trình

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

28

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

29

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

30

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

31

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp giấy phép thầu đối với cá nhân người nước ngoài hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

- Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động XD và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động XD tại Việt Nam

Xây dựng

Sở Xây dựng

32

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp giấy phép thầu đối với tổ chức nhà thầu nước ngoài hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

- Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

33

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Điều chỉnh giấy phép thầu

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

- Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Sở Xây dựng

34

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Thủ tục này không thuộc phạm vi công bố của Sở Xây dựng (Theo QĐ số 402/QĐ- BXD ngày 18/4/2013 thì thủ tục này thuộc thẩm quyền công bố của UBND tỉnh)

Phát triển đô thị

Sở Xây dựng

35

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh

Thủ tục này không thuộc phạm vi công bố của Sở Xây dựng

Theo QĐ số 402/QĐ- BXD ngày 18/4/2013 thì thủ tục này thuộc thẩm quyền công bố của UBND tỉnh)

Phát triển đô thị

Sở Xây dựng

36

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước vùng thuộc tỉnh

Theo Bộ TTHC chuẩn hóa của Bộ XD không có TTHC này

Hạ tầng kỹ thuật

Sở Xây dựng

37

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị

Theo Bộ TTHC chuẩn hóa của Bộ XD không có TTHC này

Hạ tầng kỹ thuật

Sở Xây dựng

38

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Thẩm định đồ án quy hoạch thoát nước vùng thuộc tỉnh

Theo Bộ TTHC chuẩn hóa của Bộ XD không có TTHC này

Hạ tầng kỹ thuật

Sở Xây dựng

39

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Thẩm định đồ án quy hoạch thoát nước đô thị

Nghị định 80/2014/NĐ- CP của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải thay thế Nghị định 88/2007/NĐ-CP

Hạ tầng kỹ thuật

Sở Xây dựng

40

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Thẩm định quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép XD thay thế một số điều Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 04/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị

Hạ tầng kỹ thuật

Sở Xây dựng

41

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Thẩm định quy hoạch chi tiết không gian xây dựng ngầm đô thị

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép XD thay thế một số điều Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 04/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị

Hạ tầng kỹ thuật

Sở Xây dựng

42

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Thẩm quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh

Luật XD số 50/2014/QH13 thay thế Luật xây dựng số 16/2003/QH11;

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP , ngày 24/4/2015 quy định về quản lý chất thải và phê liệu thay thế một số điều Nghị định số 50/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

- Thông tư số 24/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn tổ chức triển khai ĐTXD Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh

Hạ tầng kỹ thuật

Sở Xây dựng

43

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp phép đào đường đô thị

Thủ tục này không thuộc phạm vi công bố của Sở Xây dựng

Hạ tầng kỹ thuật

Sở Xây dựng

44

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

Chuẩn hóa theo Quyết định số 834/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng

Hạ tầng kỹ thuật

Sở Xây dựng

45

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Hạ tầng kỹ thuật

Sở Xây dựng

46

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt.

Thủ tục này không thuộc phạm vi công bố của Sở Xây dựng

Nhà ở

Sở Xây dựng

47

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Nhà ở

Sở Xây dựng

48

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư (trường hợp một khu đất chỉ có một nhà đầu tư đăng ký)

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Nhà ở

Sở Xây dựng

49

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định đầu tư (trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật đất đai, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở)

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Nhà ở

Sở Xây dựng

50

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Nhà ở

Sở Xây dựng

51

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn (trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án)

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Nhà ở

Sở Xây dựng

52

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn (trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án)

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Nhà ở

Sở Xây dựng

53

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội đối với trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngoài ngân sách

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Nhà ở

Sở Xây dựng

54

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Thẩm định trình phê duyệt các dự án phát triển nhà ở

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Nhà ở

Sở Xây dựng

55

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Thông báo về hoạt động của sàn lên Website Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam

TTHC này không thuộc thẩm quyền công bố của Sở Xây dựng

Kinh doanh BĐS

Sở Xây dựng

56

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản (BĐS)

- Luật Kinh doanh BĐS số 66/QH13

- Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015

Kinh doanh BĐS

Sở Xây dựng

57

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp chứng chỉ định giá Bất động sản (BĐS)

- Luật Kinh doanh BĐS số 66/QH13

- Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015

Kinh doanh BĐS

Sở Xây dựng

58

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất)

- Luật Kinh doanh BĐS số 66/QH13

- Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015

Kinh doanh BĐS

Sở Xây dựng

59

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về QH xây dựng

 

 

60

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về QH xây dựng

 

 

61

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về QH xây dựng

Quy hoạch kiến trúc

 

62

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về QH xây dựng

Quy hoạch kiến trúc

 

63

QĐ 2855 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Thẩm định quy hoạch chi tiết (tổng mặt bằng) các dự án thuê đất đầu tư xây dựng (ngoài khu công nghiệp)

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về QH xây dựng

Quy hoạch kiến trúc

 

64

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về QH xây dựng

Quy hoạch kiến trúc

 

65

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Thẩm định hồ sơ Khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về QH xây dựng

Quy hoạch kiến trúc

 

66

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Cấp giấy phép quy hoạch

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về QH xây dựng

Quy hoạch kiến trúc

 

67

QĐ 2469 ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Hải Dương

Tham gia ý kiến hồ sơ quy hoạch

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về QH xây dựng

Quy hoạch kiến trúc

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN:

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC hoặc lý do hủy bỏ, bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 07/4/2010

Thẩm định phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về QH xây dựng

Quy hoạch kiến trúc

UBND cấp huyện

2

Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 07/4/2010

Thẩm định phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/200

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về QH xây dựng

Quy hoạch kiến trúc

UBND cấp huyện

3

Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 07/4/2010

Phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp huyện

4

Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 07/4/2010

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị

Luật Xây dựng 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp huyện

5

Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 07/4/2010

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị

Luật Xây dựng 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp huyện

6

Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 07/4/2010

Cấp giấy phép xây dựng công trình khác (dự án)

Luật Xây dựng 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp huyện

7

Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 07/4/2010

Cấp giấy phép xây dựng tạm

Luật Xây dựng 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp huyện

8

Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 07/4/2010

Gia hạn giấy phép xây dựng

Luật Xây dựng 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp huyện

9

Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 07/4/2010

Cấp giấy phép cải tạo sửa chữa, mở rộng nhà ở hiện có

Luật Xây dựng 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp huyện

10

Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 07/4/2010

Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động BTS

Luật Xây dựng 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp huyện

11

Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 07/4/2010

Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp huyện

12

Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 07/4/2010

Thủ tục cấp phép sử dụng tạm thời hè phố

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp huyện

13

Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 07/4/2010

Thủ tục cấp gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp huyện

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ:

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC hoặc lý do hủy bỏ, bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

767/QĐ-UBND ngày 07/4/2012

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ- CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT- BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp xã

2

767/QĐ-UBND ngày 07/4/2012

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ- CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT- BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp xã

3

767/QĐ-UBND ngày 07/4/2012

Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ- CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT- BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp xã

4

767/QĐ-UBND ngày 07/4/2012

Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ- CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT- BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp xã

5

767/QĐ-UBND ngày 07/4/2012

Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ- CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT- BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp xã

6

767/QĐ-UBND ngày 07/4/2012

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ- CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT- BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp xã

7

767/QĐ-UBND ngày 07/4/2012

Xác nhận hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà tạm ở đô thị

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ- CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT- BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp xã

8

767/QĐ-UBND ngày 07/4/2012

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ- CP của Chính phủ

- Thông tư số 15/2016/TT- BXD ngày 30/6/2016 của Bộ XD

Xây dựng

UBND cấp xã

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 328/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu328/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2017
Ngày hiệu lực20/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 328/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 328/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 328/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng Hải Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu328/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành20/01/2017
       Ngày hiệu lực20/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 328/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 328/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng Hải Dương