Quyết định 3755/QĐ-UBND

Quyết định 3755/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 3755/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3755/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYT CỦA SỞ XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 172/TTr-SXD ngày 02 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công b kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, cụ thể:

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm 10 thủ tục hành chính của lĩnh vực xây dựng. Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

2. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ: Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm bãi bỏ 01 thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017; 02 thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định số 3906/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức công khai, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định;

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC;

- Trung tâm CNTT;
- Lưu
: VT, KSTTHC (15b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DNG
(Kèm theo Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(đồng)

Căn cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC HOT ĐNG XÂY DỰNG

1.

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Xây dựng Hải Dương- Số 5 đường Thanh niên, phường Trần Hưng Đạo,TPHD

1.000.000 đồng/chứng chỉ

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

2

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Xây dựng Hải Dương- Số 5 đường Thanh niên, phường Trần Hưng Đạo,TPHD

500.000 đồng/chứng chỉ

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

3.

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (vlĩnh vực hoạt động và hạng)

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Xây dựng Hải Dương- Số 5 đường Thanh niên, phường Trần Hưng Đạo,TPHD

500.000 đồng/chứng chỉ

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

4.

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Xây dựng Hải Dương- Số 5 đường Thanh niên, phường Trần Hưng Đạo,TPHD

150.000 đồng/chứng chỉ

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

5.

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III.

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Xây dựng Hải Dương- Số 5 đường Thanh niên, phường Trần Hưng Đạo,TPHD

- Phí: 300.000 đ/chứng

- Phí sát hạch: 450.000đ/lượt

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

- Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phí sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng.

6

Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Xây dựng Hải Dương- Số 5 đường Thanh niên, phường Trần Hưng Đạo,TPHD

- Phí: 300.000 đ/chứng chỉ

- Phí sát hạch: 450.000đ/lượt

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

7.

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Xây dựng Hải Dương- Số 5 đường Thanh niên, phường Trần Hưng Đạo,TPHD

- Phí: 150.000 đ/chứng

- Phí sát hạch: 450.000đ/lượt

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

- Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phí sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng.

8.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề HĐXD hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP)

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Xây dựng Hải Dương- Số 5 đường Thanh niên, phường Trần Hưng Đạo,TPHD

- Phí: 300.000 đ/chứng chỉ

- Phí sát hạch: 450.000đ/lượt

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

- Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phí sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng.

9

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Xây dựng Hải Dương- Số 5 đường Thanh niên, phường Trần Hưng Đạo,TPHD

- Phí: 300.000 đ/chứng chỉ

- Phí sát hạch: 450.000đ/lượt

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

- Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phí sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng.

10.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Xây dựng Hải Dương- Số 5 đường Thanh niên, phường Trần Hưng Đạo,TPHD

Không có

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên th tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

I.

1

 

Cấp/cấp lại, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; kiểm định xây dựng; định giá xây dựng

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

2

 

Cấp/cấp lại (Trường hợp CCHC hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề HĐXD hạng II, III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch XD; Thiết kế XD công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng

3

 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHC rách nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng, Thiết kế quy hoạch XD; Thiết kế XD công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3755/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3755/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2018
Ngày hiệu lực11/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3755/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3755/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng Hải Dương


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3755/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng Hải Dương
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3755/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
     Người kýNguyễn Dương Thái
     Ngày ban hành11/10/2018
     Ngày hiệu lực11/10/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 3755/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng Hải Dương

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 3755/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng Hải Dương

        • 11/10/2018

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 11/10/2018

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực