Quyết định 3280/QĐ-UBND

Quyết định 3280/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 3280/QĐ-UBND 2019 sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực văn hóa gia đình Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3280/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị đnh số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản s 3484/STC-HCSN ngày 18/9/2018 về việc ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, ththao và du lịch trên địa bàn tnh Hà Tĩnh.

(Có Phụ lục Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- L
ưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tnh Hà Tĩnh)

TT

Dịch v sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực

A

LĨNH VỰC VĂN HÓA

1

Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm những ngày lễ ln; ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận; phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại ở trong nước và quốc tế.

2

Bảo tồn, tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp truyền thống, tiêu biểu, đặc thù.

3

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động, cđộng trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị.

4

Tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiu số, quân dân biên giới, hải đảo.

5

Tổ chức triển lãm, thi, liên hoan tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị.

6

Sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống, tiêu biu và đặc thù.

7

Bảo tồn, phục dựng, lưu trữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.

8

Bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển đời sống kinh tế và phát triển du lịch.

9

Bảo quản, sưu tầm, phục chế, xử lý kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu, bộ máy tra cứu các loại tài liệu tại các thư viện công lập.

10

Cung cấp thông tin, tài liệu tại thư viện và phục vụ lưu động ngoài thư viện, phục vụ người khuyết tật.

11

Hoạt động tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu

12

Tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tư liệu thư viện phục vụ kỷ niệm những ngày lễ ln trong nước và quốc tế.

13

Hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày và phát huy giá trị di sản văn hóa của bảo tàng công lập.

14

Bảo vệ, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng, sưu tầm, nghiên cứu, bảo quản và phát huy giá trị di tích.

15

Tổ chc kiểm kê, nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học, hướng dẫn thực hành, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

16

Thăm dò, khai quật khảo cổ.

17

Giám định tài liệu, di vật, cổ vật

18

Giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

19

Tổ chức liên hoan phim, tuần phim và các tự kiện qung bá điện ảnh trong nước và quốc tế phục vụ nhiệm vụ chính trị.

B

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

1

Tổ chức các skiện của Việt Nam và quốc tế liên quan đến lĩnh vực gia đình

2

Xây dựng các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình.

C

LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO

1

Đào tạo, huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thành tích cao.

2

Thực hiện giám định khoa học cho các vận động viên thể thao thành tích cao.

3

Phòng, chống doping trong hoạt động thể thao.

4

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao; bảo đảm điều kiện tập luyện thể dục, ththao cho các đối tượng chính sách.

5

Tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai

D

LĨNH VỰC DU LỊCH

1

Xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong nước và ngoài nước.

2

Phát triển thương hiệu du lịch quốc gia.

3

Tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch tiêu biu quy mô quốc gia, liên vùng; tổ chức lễ hội về văn hóa - du lịch ở trong nước và ngoài nước.

E

CÁC DỊCH VỤ KHÁC THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

I

Lĩnh vực Đào tạo

1

Đào tạo nguồn nhân lực tài năng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao ở trong nước và nước ngoài

II

Hp tác Quốc tế

1

Quảng bá về văn hóa, gia đình, thể thao Việt Nam nước ngoài.

2

Tổ chức ngày, tuần, năm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam.

3

Tổ chức sự kiện văn hóa đối ngoại ở trong và ngoài nước.

III

Các dịch vụ khác

1

Tư vấn xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

2

Xây dựng cơ sở dữ liệu, thống kê số liệu lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

3

Xây dựng, duy trì hoạt động, cung cấp thông tin của hệ thống thông tin và truyền thông ngành văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3280/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3280/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2019
Ngày hiệu lực02/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3280/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3280/QĐ-UBND 2019 sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực văn hóa gia đình Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3280/QĐ-UBND 2019 sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực văn hóa gia đình Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3280/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýTrần Tiến Hưng
        Ngày ban hành02/10/2019
        Ngày hiệu lực02/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3280/QĐ-UBND 2019 sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực văn hóa gia đình Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3280/QĐ-UBND 2019 sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực văn hóa gia đình Hà Tĩnh

            • 02/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực