Quyết định 329/QĐ-UBND

Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 329/QĐ-UBND Hội thẩm định công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế 2017 2020 2030


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 329/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư s 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thm định, phê duyệt, điều chỉnh và công b quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thm quyn quyết định của Chủ tịch y ban nhân dân tnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Hội đồng) gồm các thành viên có tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Các y viên phản biện Hội đồng:

a) Mời ông Hoàng Bảo Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hu nghị Việt - Hàn, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền Thông;

b) Mời ông Lê Văn Tường Lân, Phó Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Huế.

3. Các y viên Hội đồng:

a) Ông Bạch Chơn Đông, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ;

b) Ông Trần Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

c) Ông Bùi Thắng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật;

d) Ông Cung Trọng Cưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế;

đ) Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

e) Ông Nguyễn Kim Tùng, Giám đốc Trung tâm Tin học Hành chính, Văn phòng y ban nhân dân tỉnh;

g) Ông Lê Thanh Minh, Phó Chủ tịch Hội Công nghiệp phần mềm tỉnh;

h) Ông Lê Trung Dũng, Trưởng phòng Phòng Tin học - Thống kê tài chính, Sở Tài chính;

i) Bà Dương Thị Thu Truyền, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Thư ký Hội đồng: Ông Hồ Thủy Sơn, Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng:

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định dự án Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tm nhìn đến năm 2030 theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 ca Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP và Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 3. T chức và hoạt đng của Hội đồng:

1. Chủ tịch Hội đng và các y viên Hội đng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công;

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng;

3. Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành hoạt động của Hội đồng;

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định s 24/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch ứng dụng và phát trin công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV;
-
Lưu: VT, KNNV

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 329/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu329/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2017
Ngày hiệu lực17/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 329/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 329/QĐ-UBND Hội thẩm định công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế 2017 2020 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 329/QĐ-UBND Hội thẩm định công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế 2017 2020 2030
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu329/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành17/02/2017
        Ngày hiệu lực17/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 329/QĐ-UBND Hội thẩm định công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế 2017 2020 2030

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 329/QĐ-UBND Hội thẩm định công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế 2017 2020 2030

            • 17/02/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực