Quyết định 329/QĐ-UBND

Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2014 công bố mới và sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi Sở NNNPTNT Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 Số: 329/QĐ-UBND

 Trà Vinh, ngày 18 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 7/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới 05 (năm) thủ tục hành chính và sửa đổi, bổ sung 05 (năm) thủ tục hành chính đã được công bố theo Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT (kèm theo phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính công bố mới và sửa đổi, bổ sung).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các Sở - ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện - thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 329/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực thủy sản

01

Thủ tục kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản: (đối với cơ sở sản xuất, ương, thuần dưỡng, kinh doanh giống thủy sản mới hoặc đã xây dựng trước đây nhưng có thay đổi về thể tích, địa điểm, người phụ trách kỹ thuật)

TTHC công bố mới

02

Thủ tục kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản: (đối với cơ sở sản xuất, ương, thuần dưỡng, kinh doanh giống thủy sản đăng ký kiểm tra lại)

TTHC công bố mới

Lĩnh vực Nông nghiệp

01

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

TTHC công bố mới

02

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

TTHC công bố mới

03

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

TTHC công bố mới

Lĩnh vực Lâm nghiệp

01

Đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt

TTHC sửa đổi, bổ sung: căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

02

Đề nghị cấp Sổ theo dõi nhập khẩu, xuất khẩu lâm sản

TTHC sửa đổi,bổ sung: căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

Lĩnh vực Thủy sản

01

Thủ tục Đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước (đối với chủ cơ sở vận chuyển động vật thủy sản)

TTHC sửa đổi, bổ sung: tên và hồ sơ đăng ký kiểm dịch

02

Thủ tục Đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước (đối với động vật thủy sản tại địa phương)

TTHC sửa đổi, bổ sung: tên TTHC

03

Thủ tục Đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản

TTHC sửa đổi, bổ sung: yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục hành chính công bố mới

* Lĩnh vực thủy sản:

1. Thủ tục kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (đối với cơ sở sản xuất, ương, thuần dưỡng, kinh doanh giống thủy sản mới hoặc đã xây dựng trước đây nhưng có thay đổi về thể tích, địa điểm, người phụ trách kỹ thuật)

A. Nội dung thủ tục hành chính:

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý Giống thủy sản thuộc Chi cục Nuôi trồng Thủy sản tỉnh.

Bước 3: Cán bộ phòng Quản lý Giống thủy sản tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hẹn ngày kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, làm lại.

Bước 4: Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản, cán bộ kiểm tra ra phiếu hẹn và cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn đến phòng Quản lý Giống thủy sản nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (theo mẫu Phụ lục 1).

- Luận chứng kinh tế - kỹ thuật xây dựng nâng cấp, mở rộng trại sản xuất giống thủy sản (kèm theo Quyết định phê duyệt của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Bản sao có chứng thực bằng cấp chuyên môn từ trung cấp nuôi trồng thủy sản trở lên hoặc chứng chỉ đã được đào tạo về kỹ thuật sản xuất giống thủy sản do các viện, trường đại học, cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Báo cáo tóm tắt về điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở (theo mẫu Phụ lục 2).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d)Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong phạm vi 10-12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc Tổ chức.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Trà Vinh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Trà Vinh.

 h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

 k) Lệ phí:

* Đối với cơ sở sản xuất giống (tính theo công suất cơ sở/năm):

- Công suất đến 05 triệu con/năm: 170.000 (đ/lần)

- Từ 5 triệu đến 10 triệu con/năm: 255.000 (đ/lần)

- Từ 10 triệu đến 20 triệu con/năm: 339.000 (đ/lần)

- Trên 20 triệu con/năm: 468.500 (đ/lần)

* Đối với cơ sở ương, thuần dưỡng kinh doanh giống: 145.000 (đ/lần)

l) Tên mẫu đơn, Mẫu tờ khai: đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (Ban hành kèm theo Thông tư số: 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

B. Mẫu đơn, mẫu báo cáo thực hiện thủ tục hành chính:

 

PHỤ LỤC 1.

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y THỦY SẢN

Kính gửi: ..............……….…........……............................................

Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................……..........

Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………....

Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………..…….

Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….

Địa điểm đăng ký kiểm tra:

Đối tượng nuôi/ sản xuất/ kinh doanh:

Hình thức kiểm tra : lần đầu c lại c gia hạn c

Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở:

……………………………………………………………………………………..

Hồ sơ gửi kèm gồm:

Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.

 

 

Đăng ký tại ...........................................
Ngày .…...... tháng ....... năm ...........
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu- nếu có )

 

PHỤ LỤC 2.

MẪU BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y CỦA CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TÊN CƠ SỞ....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y CỦA CƠ SỞ ......

1. Hình thức hoạt động 

2. Vị trí 

3. Tóm tắt về điều kiện cơ sở hạ tầng

a. Diện tích mặt bằng (m2) :

b. Diện tích từng khu vực trong cơ sở:

c. Khu cách ly kiểm dịch:

d. Số lượng bể (ao..)

 Sơ đồ thiết kế ao/ đầm nuôi hoặc bản mô tả thể hiện độ sâu, bờ ao, chất đất, có lót đáy hay không lót đáy… đảm bảo chống thẩm lậu ra môi trường bên ngoài và nước tràn bờ khi mưa to.

đ. Hệ thống cấp/thoát nước

Biện pháp xử lý chất thải, nước thải đảm bảo chất thải, nước thải được xử lý mầm bệnh không lây nhiễm sang các vùng nuôi khác.

e. Nguồn nước cấp :

4. Danh mục thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển sử dụng trong quá trình nuôi/sản xuất/kinh doanh

5. Nhân lực :

- Số người : cán bộ kỹ thuật công nhân

- Trình độ chuyên môn của cán bộ kỹ thuật

- Đã tham dự lớp tập huấn nào về lĩnh vực cơ sở đang thực hiện

6. Các biện pháp bảo vệ người và động vật từ bên ngoài

7. Hệ thống lưu trữ hồ sơ của cơ sở

- Sổ nhật ký ghi chép: có c không c

+Quá trình chăm sóc, quản lý sức khỏe ĐVTS, kết quả theo dõi môi trường

+ Sử dụng thuốc, hóa chất trong hoạt động NTTS 

Chúng tôi xin cam đoan các nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

(Lưu ý, Tùy từng mô hình sản xuất hoặc kinh doanh thủy sản để điều chỉnh nội dung báo cáo cho phù hợp)

 

 

Chủ cơ sở
Ký tên, đóng dấu (nếu có)

 

2. Thủ tục kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (đối với cơ sở sản xuất, ương, thuần dưỡng, kinh doanh giống thủy sản đăng ký kiểm tra lại)

A. Nội dung thủ tục hành chính:

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý Giống thủy sản thuộc Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh.

Bước 3: Cán bộ phòng Quản lý Giống thủy sản tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Trường hợp, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hẹn ngày kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, làm lại.

Bước 4: Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản, cán bộ kiểm tra ra phiếu hẹn, cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn đến phòng Quản lý Giống thủy sản nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Đối với cơ sở sản xuất, ương, thuần dưỡng, kinh doanh giống thủy sản đăng ký kiểm tra lại:

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (theo mẫu Phụ lục 1).

- Báo cáo khắc phục sai lỗi về vệ sinh thú y đã ghi trong biên bản kiểm tra.

* Đối với trường hợp cơ sở tạm ngừng hoạt động từ 06 tháng trở lên hoặc trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản ít nhất 15 ngày, chủ cơ sở phải gửi một bộ hồ sơ cho cơ quan kiểm tra có thẩm quyền, hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (theo mẫu Phụ lục 1).

- Báo cáo tóm tắt về điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở (theo mẫu Phụ lục 2).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong phạm vi 10-12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc Tổ chức.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Trà Vinh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Trà Vinh.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

k) Lệ phí:

* Đối với cơ sở sản xuất giống (tính theo công suất cơ sở/năm):

- Công suất đến 05 triệu con/năm: 170.000 (đ/lần)

- Từ 5 triệu đến 10 triệu con/năm: 255.000 (đ/lần)

- Từ 10 triệu đến 20 triệu con/năm: 339.000 (đ/lần)

- Trên 20 triệu con/năm: 468.500 (đ/lần)

* Đối với cơ sở ương, thuần dưỡng kinh doanh giống:  145.000 (đ/lần)

l) Tên mẫu đơn, Mẫu tờ khai:

 - Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (Ban hành kèm theo Thông tư số: 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 - Báo cáo tóm tắt về điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở (Ban hành kèm theo Thông tư số: 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

B. Mẫu đơn, mẫu báo cáo thực hiện thủ tục hành chính:

PHỤ LỤC 1.

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y THỦY SẢN

Kính gửi: ..............……….…........……............................................

Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................……..........

Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………....

Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………..…….

Điện thoại:.............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….

Địa điểm đăng ký kiểm tra:

Đối tượng nuôi/ sản xuất/ kinh doanh:

Hình thức kiểm tra : lần đầu c lại c gia hạn c

Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở:

……………………………………………………………………………………..

Hồ sơ gửi kèm gồm:

Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.

 

 

Đăng ký tại ...........................................
Ngày .…...... tháng ....... năm ...........
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu- nếu có )

 

PHỤ LỤC 2.

MẪU BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y CỦA CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TÊN CƠ SỞ....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y CỦA CƠ SỞ ......

1. Hình thức hoạt động 

2. Vị trí 

3. Tóm tắt về điều kiện cơ sở hạ tầng

a. Diện tích mặt bằng (m2) :

b. Diện tích từng khu vực trong cơ sở:

c. Khu cách ly kiểm dịch:

d. Số lượng bể (ao..)

 Sơ đồ thiết kế ao/ đầm nuôi hoặc bản mô tả thể hiện độ sâu, bờ ao, chất đất, có lót đáy hay không lót đáy… đảm bảo chống thẩm lậu ra môi trường bên ngoài và nước tràn bờ khi mưa to.

đ. Hệ thống cấp/thoát nước

Biện pháp xử lý chất thải, nước thải đảm bảo chất thải, nước thải được xử lý mầm bệnh không lây nhiễm sang các vùng nuôi khác.

e. Nguồn nước cấp :

4. Danh mục thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển sử dụng trong quá trình nuôi/sản xuất/kinh doanh

5. Nhân lực :

- Số người : cán bộ kỹ thuật công nhân

- Trình độ chuyên môn của cán bộ kỹ thuật

- Đã tham dự lớp tập huấn nào về lĩnh vực cơ sở đang thực hiện

6. Các biện pháp bảo vệ người và động vật từ bên ngoài

7. Hệ thống lưu trữ hồ sơ của cơ sở

- Sổ nhật ký ghi chép: có c không c

+ Quá trình chăm sóc, quản lý sức khỏe ĐVTS, kết quả theo dõi môi trường

+ Sử dụng thuốc, hóa chất trong hoạt động NTTS 

Chúng tôi xin cam đoan các nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

(Lưu ý, Tùy từng mô hình sản xuất hoặc kinh doanh thủy sản để điều chỉnh nội dung báo cáo cho phù hợp)

 

 

Chủ cơ sở
Ký tên, đóng dấu (nếu có)

 

* Lĩnh vực Nông nghiệp:

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

A. Nội dung thủ tục hành chính:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, phòng Bảo vệ thực vật kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định (nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn về làm lại hoặc bổ sung).

Bước 2: Tổ Thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật thực hiện thẩm định hồ sơ cấp chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.

Bước 3: Thành lập đoàn đánh giá

- Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật thành lập đoàn đánh giá gồm 2-3 thành viên và tiến hành thẩm định, đánh giá cơ sở xin cấp giấy chứng nhận;

- Thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá ít nhất 05 (năm) ngày làm việc. Thông báo nêu rõ nội dung, thời gian, thành phần đoàn và phạm vi đánh giá.

Bước 4: Xét cấp giấy chứng nhận

- Thời hạn xét cấp chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật là 05 ngày làm việc sau khi kết thúc đánh giá đối với hồ sơ hợp lệ và điều kiện cơ sở đạt yêu cầu.

- Nếu kiểm tra chưa đạt thì thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt, yêu cầu và thời hạn khắc phục. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại (khi cần thiết), nếu hợp lệ thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Bước 5: Cá nhân, Tổ chức nhận Giấy Chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại Phòng Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Trà Vinh hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện.

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định (Phụ lục I).

- Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành hàng thuốc bảo vệ thực vật hoặc vật tư nông nghiệp.

- Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của chủ cơ sở.

- Tờ khai về điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định (tại Phụ lục III).

- Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với cơ sở buôn bán có nơi chứa thuốc từ 5000kg trở lên).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá đối với hồ sơ hợp lệ và điều kiện cơ sở đạt yêu cầu.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

- Thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận: 05 (năm) năm

k) Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính:

- Phí thẩm định điều kiện buôn bán thuốc BVTV (mỗi lần thẩm định):

+ Cửa hàng: 500.000 đ/lần

+ Đại lý: 1.000.000 đ/lần

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (phụ lục I);

- Tờ khai điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (phụ lục III).

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Các loại thuốc bảo vệ thực vật buôn bán tại cửa hàng ở dạng thành phẩm có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế sử dụng ở Việt Nam.

- Không được bán thuốc bảo vệ thực vật chung với các loại hàng hóa khác như: lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thuốc y tế, thuốc thú y và các hàng tiêu dùng khác.

- Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không được đặt trong các khu vực kinh doanh hàng hóa thực phẩm, các khu vực dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện.

n) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT Quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

- Quyết định số 1230/QĐ-BNN-BVTV ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

 

PHỤ LỤC I.

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật/hoặc Chi cục Bảo vệ thực vật cấp tỉnh

1. Đơn vị chủ quản:

…………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………...……

Tel: ……………………...

Fax:……………………...

Email: ……………………….

2. Tên cơ sở: ……………………………...........................................................................

Địa chỉ: …………………………………………………………………………...………

Tel: ……………………

Fax:……………………

Email: ……………………….

Đề nghị Quí cơ quan

 

 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện

 Sản xuất  Buôn bán

 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện

 Sản xuất  Buôn bán

 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện

 Sản xuất  Buôn bán

Lý do:  Mất/thất lạc  Hư hỏng  Sai sót  Thay đổi

Hồ sơ gửi kèm:

..........................................................................................................................................

Chúng tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về sản xuất và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

 ……, ngày….. tháng…..năm……

Xác nhận của chính quyền địa phương:

..................................................................

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý)

- Địa điểm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

…………………………………………………

- Địa điểm kho thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật (nằm ngoài khu công nghiệp):

...........................................................................

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đại diện cơ sở
 (Ký và ghi rõ họ tên) 

PHỤ LỤC III.

MẪU TỜ KHAI ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

TỜ KHAI ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh ……….

I- THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Đơn vị chủ quản: .............................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Điện thoại: .........................Fax:........................Email: ..............................................

2. Tên cơ sở: ..................................................................................................... .........

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Điện thoại: .........................Fax:........................Email: ..............................................

3. Loại hình kinh doanh

 DN nhà nước                                     DN 100% vốn nước ngoài

 DN liên doanh với nước ngoài              DN Cổ phần

 DN tư nhân                                        Khác ……………..………….

(ghi rõ loại hình)

4. Năm bắt đầu hoạt động:.............................................................................................

5. Số đăng ký/ngày cấp/cơ quan cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh:........................

6. Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV, số Giấy Chứng chỉ hành nghề, ngày cấp, cơ quan cấp, người được cấp:.....................................................................................................

II. THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN

- Diện tích cửa hàng: …. m2

- Diện tích/công suất khu vực chứa/ kho chứa hàng hóa: …….. m2 hoặc .............. Tấn

- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:

………………………………………………………………………………………

- Nhân lực: số lượng, trình độ chuyên môn

- Những thông tin khác: .................................................................................................

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN
(Ký tên - đóng dấu nếu có)

 

2. Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

A. Nội dung thủ tục hành chính:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trước 3 (ba) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn.

- Phòng Bảo vệ thực vật thực hiện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định (nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn về làm lại hoặc bổ sung).

Bước 2: Tổ Thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật thực hiện thẩm định hồ sơ cấp chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.

Bước 3: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành lập đoàn đánh giá (trường hợp cơ sở có các kết quả kiểm tra định kỳ theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt Loại A trong vòng 01 (một) năm tính đến thời điểm gia hạn, thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận, không thành lập đoàn đánh giá thực địa).

- Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành lập đoàn đánh giá từ 2- 3 người để tiến hành thẩm định, đánh giá cơ sở xin cấp giấy chứng nhận;

- Thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá ít nhất 05 (năm) ngày làm việc. Thông báo nêu rõ nội dung, thời gian, thành phần đoàn và phạm vi đánh giá.

Bước 4: Thẩm định điều kiện cơ sở và xét cấp giấy chứng nhận:

- Thời hạn xét cấp chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật là 05 ngày làm việc sau khi kết thúc đánh giá đối với hồ sơ hợp lệ và điều kiện cơ sở đạt yêu cầu.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt, yêu cầu và thời hạn khắc phục. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại (khi cần thiết), nếu hợp lệ thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận Giấy Chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Đến trực tiếp tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Trà Vinh hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện.

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định (Phụ lục I).

- Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành hàng thuốc bảo vệ thực vật hoặc vật tư nông nghiệp (nếu có thay đổi).

- Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của chủ cơ sở (nếu có thay đổi).

- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đã được cấp.

- Tờ khai về điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định (Phụ lục III).

- Bản sao chứng thực Biểu mẫu hoặc Biên bản kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của các cơ quan chức năng theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày làm việc

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

- Thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận: 05 (năm) năm.

k) Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính:

- Phí thẩm định điều kiện buôn bán thuốc BVTV (mỗi lần thẩm định):

+ Cửa hàng: 500.000 đ/lần

+ Đại lý: 1.000.000 đ/lần

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (phụ lục I);

- Tờ khai điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (phụ lục III).

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Các loại thuốc bảo vệ thực vật buôn bán tại cửa hàng ở dạng thành phẩm có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế sử dụng ở Việt Nam.

- Không được bán thuốc bảo vệ thực vật chung với các loại hàng hóa khác như: lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thuốc y tế, thuốc thú y và các hàng tiêu dùng khác.

- Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không được đặt trong các khu vực kinh doanh hàng hóa thực phẩm, các khu vực dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện.

n) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT Quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

- Quyết định số 1230/QĐ-BNN-BVTV ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

PHỤ LỤC I.

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật/hoặc Chi cục Bảo vệ thực vật cấp tỉnh

1. Đơn vị chủ quản:

…………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………...……

Tel: ……………………...

Fax:……………………...

Email: ……………………….

2. Tên cơ sở: ……………………………...........................................................................

Địa chỉ: …………………………………………………………………………...………

Tel: ……………………

Fax:……………………

Email: ……………………….

Đề nghị Quí cơ quan

 

 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện

 Sản xuất  Buôn bán

 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện

 Sản xuất  Buôn bán

 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện

 Sản xuất  Buôn bán

Lý do:  Mất/thất lạc  Hư hỏng  Sai sót  Thay đổi

Hồ sơ gửi kèm:

..........................................................................................................................................

 

Chúng tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về sản xuất và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

 ……, ngày….. tháng…..năm……

Xác nhận của chính quyền địa phương:

..................................................................

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý)

- Địa điểm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

...................................................................

- Địa điểm kho thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật (nằm ngoài khu công nghiệp):

...................................................................

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đại diện cơ sở
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC III.

MẪU TỜ KHAI ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

TỜ KHAI ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh ……….

I- THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Đơn vị chủ quản: .............................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Điện thoại: .........................Fax:........................Email: ..............................................

2. Tên cơ sở: ..............................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Điện thoại: .........................Fax:........................Email: ..............................................

3. Loại hình kinh doanh

 DN nhà nước                                                 DN 100% vốn nước ngoài

 DN liên doanh với nước ngoài                         DN Cổ phần

 DN tư nhân                                                    Khác ……………..………….

(ghi rõ loại hình)

4. Năm bắt đầu hoạt động:............................................................................................

5. Số đăng ký/ngày cấp/cơ quan cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh:...........................

6. Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV, số Giấy Chứng chỉ hành nghề, ngày cấp, cơ quan cấp, người được cấp:......................................................................................................

II. THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN

- Diện tích cửa hàng: …. m2

- Diện tích/công suất khu vực chứa/ kho chứa hàng hóa: …….. m2 hoặc .............. Tấn

- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:.............

- Nhân lực: số lượng, trình độ chuyên môn

- Những thông tin khác:........................................................

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN
(Ký tên - đóng dấu nếu có)

 

3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

A. Nội dung thủ tục hành chính:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1:

- Cá nhân, Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh.

- Phòng Bảo vệ thực vật kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định Phòng Bảo vệ thực vật tiếp nhận (nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn về làm lại hoặc bổ sung).

Bước 2: Xét cấp Giấy chứng nhận

- Phòng Bảo vệ thực vật sau khi xem xét, đối chiếu với hồ sơ lưu trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo cho cá nhân, tổ chức những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại phụ lục VII. Số ngày cấp và thời hạn, hiệu lực theo bản Giấy chứng nhận gốc và ghi rõ bản sao.

- Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Cá nhân, Tổ chức nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại Phòng Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Trà Vinh hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện.

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định (Phụ lục I).

- Giấy chứng nhận đã được cấp: (đối với trường hợp Giấy bị hư hỏng, sai sót, thay đổi các thông tin)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

- Thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận: 05 (năm) năm

k) Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: không

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (phụ lục I);

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

n) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định số 1230/QĐ-BNN-BVTV ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

PHỤ LỤC I.

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật/hoặc Chi cục Bảo vệ thực vật cấp tỉnh

1. Đơn vị chủ quản:.............................................................................................................

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………...……

Tel: ……………………...

Fax:……………………...

Email: ……………………….

2. Tên cơ sở: ……………………………...........................................................................

Địa chỉ: …………………………………………………………………………...………

Tel: ……………………

Fax:……………………

Email: ……………………….

Đề nghị Quí cơ quan

 

 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện

 Sản xuất  Buôn bán

 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện

 Sản xuất  Buôn bán

 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện

 Sản xuất  Buôn bán

Lý do:  Mất/thất lạc  Hư hỏng  Sai sót  Thay đổi

Hồ sơ gửi kèm:.................................................................................................................

Chúng tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về sản xuất và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

 ……, ngày….. tháng…..năm……

Xác nhận của chính quyền địa phương:

..................................................................

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý)

- Địa điểm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

…………………………………………………

- Địa điểm kho thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật (nằm ngoài khu công nghiệp):

...........................................................................

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đại diện cơ sở
 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

II. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

* Lĩnh vực Lâm nghiệp:

1. Thủ tục Đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt.

A. Nội dung thủ tục hành chính:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm huyện trực thuộc Chi cục Kiểm lâm hoặc nộp hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận Giấy phép tại Hạt Kiểm lâm huyện trực thuộc Chi cục Kiểm lâm hoặc tại Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm huyện trực thuộc Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (Phụ lục 09);

- Tài liệu chứng minh nguồn gốc lâm sản nguy cấp, quý, hiếm đề nghị cấp giấy phép vận chuyển (bản sao mang theo bản chính để đối chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc Tổ chức

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm Trà Vinh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm Trà Vinh

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

h) Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (Phụ lục 09).

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo thực hiện TTHC:

PHỤ LỤC 09:

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT

Kính gửi: ..........................................................................................

1. Tên cá nhân, Tổ chức.........................................................................................

2. Địa chỉ................................................................................................................

3. Đề nghị được vận chuyển...................................................................................

Nơi đi......................................................................................................................

Nơi đến...................................................................................................................

4. Mục đích vận chuyển..........................................................................................

5. Chủng loại ..........................................................................................................

Nguồn gốc...............................................................................................................

6. Số lượng:....................................................Khối lượng.......................................

7. Phương tiện vận chuyển......................................................................................

8. Thời gian vận chuyển..........................................................................................

 

 

........ngày... tháng... năm .....
Người đề nghị

 

2. Thủ tục Đề nghị cấp Sổ theo dõi nhập khẩu, xuất khẩu lâm sản.

A. Nội dung thủ tục hành chính:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh:

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể, đầy đủ để bổ sung, hoàn chỉnh thủ tục;

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện theo quy định thì viết giấy hẹn.

Bước 3: Hoàn trả kết quả tại Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp sổ theo dõi nhập khẩu - xuất khẩu lâm sản chế biến.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc Tổ chức

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm Trà Vinh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm Trà Vinh

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ theo dõi nhập/xuất lâm sản

h) Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

- Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản”.

 

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo thực hiện TTHC:

MẪU SỐ 02:

SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT LÂM SẢN, BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 01/2012/TT-BNN NGÀY 4/01/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT LÂM SẢN

NHẬP XƯỞNG

XUẤT XƯỞNG

Ngày tháng năm

Tên lâm sản

(Nếu là gỗ thì ghi thêm nhóm gỗ)

Đơn vị tính

Số lượng

Khối lượng

Hồ sơ nhập lâm sản kèm theo

Ngày tháng năm

Tên lâm sản

(Nếu là gỗ thì ghi thêm nhóm gỗ)

Đơn vị tính

Số lượng

Khối lượng

Hồ sơ xuất lâm sản kèm theo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: cuối mỗi tháng ghi tổng hợp số lượng, khối lượng từng loại lâm sản nhập, xuất, tồn kho trong tháng vào cuối trang của tháng đó.

 

* Lĩnh vực thủy sản:

1. Thủ tục Đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước (đối với chủ cơ sở vận chuyển động vật thủy sản)

Tên TTHC mới “Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản giống tại địa phương tiếp nhận”

A. Nội dung thủ tục hành chính:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý giống thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học và tại Trạm kiểm dịch giống thủy sản Châu Thành đối với thủy sản nhập tỉnh.

Bước 3: Cán bộ phòng Quản lý giống tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ;

Bước 4: Cán bộ thu mẫu lô thủy sản đăng ký kiểm dịch, ra phiếu thu mẫu, thu phí, ra phiếu hẹn và mã hóa;

Bước 5: Cán bộ kiểm dịch phân tích bệnh bằng phương pháp PCR và theo Tiêu chuẩn Ngành đối với từng loại đối tượng cụ thể;

Bước 6: Trả kết quả các chỉ tiêu phân tích, nếu lô hàng đạt chất lượng cấp giấy chứng nhận nếu nhiễm bệnh thì tùy theo mức độ xử lý thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn.

Bước 7: Nhận giấy chứng nhận tại phòng Quản lý giống sau khi nộp lệ phí.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý giống thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học và tại Trạm kiểm dịch giống thủy sản Châu Thành đối với thủy sản nhập tỉnh.

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển trong nước (theo mẫu 1);

- Giấy khai báo đăng ký kiểm dịch. Nếu chủ cơ sở không trực tiếp khai báo kiểm dịch phải có giấy ủy quyền cho người khác thực hiện thay.

- Giấy chứng nhận kiểm dịch tại nơi xuất bán, riêng đối với tôm chân trắng phải có giấy xác nhận của cơ quan quản lý tại nơi xuất giống về nguồn gốc tôm bố mẹ.

- Cung cấp danh sách họ tên, địa chỉ người mua

2. Phiếu thu mẫu;

3. Phiếu kết quả kiểm tra bệnh.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong phạm vi 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Nuôi trồng Thủy sản tỉnh Trà Vinh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Nuôi trồng Thủy sản tỉnh Trà Vinh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h) Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật, thực vật thủy sản nội địa, xuất, nhập khẩu, quá cảnh, mượn đường: 40.000 đ/lần.

- Phí kiểm dịch động vật thủy sản: thu theo Phụ lục 4.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển trong nước (theo mẫu 1).

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Thú y;

- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản;

- Thông tư số 06/2010/TT-BNN ngày 02/02/2010 của Bộ NN & PTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.

- Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo TTHC:

MẪU 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY KHAI BÁO KIỂM DỊCH THỦY SẢN,
SẢN PHẨM THỦY SẢN VẬN CHUYỂN TRONG NƯỚC

Số:................../ĐK-KDTS

Kính gửi: ..............……………......................................................

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): .............................................................................

Địa chỉ giao dịch: ………………………...……………..…...…………………...…..

Điện thoại: …………….…. Di động: ………………………… Fax: ………...…….…..

Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:

STT

Tên thương mại

Tên khoa học

Kích thước cá thể/Dạng sản phẩm (1)

Số lượng/Trọng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

Mục đích sử dụng:………………..…………….................……….....…………………...

Quy cách đóng gói/bảo quản: …………..…….……….…….. Số lượng bao gói: .....…

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống/nuôi trồng/sơ chế/ bảo quản……

…… ...……………...…………...………...…………...……………...…………...…...……

Điện thoại: …………………………………. Fax: ……………………….………...………

Tên tổ chức, cá nhân nhận hàng: ……………………………………..…..………………

Địa chỉ: …….....…………...…...…………...……...…………...……….…………..……

Điện thoại: ………………………………. Fax: ………………………….………………

Nơi đến cuối cùng: …………………………………………………………………………

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):

1/ ……………………..………………...….……Số lượng:……..… Trọng lượng: ……..

2/ …………………….………………...….……Số lượng:……..… Trọng lượng: ……...

3/ …………………….………………...….……Số lượng:……..… Trọng lượng: ……...

Phương tiện vận chuyển: ...……………...……...………………...…….….………...…

Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...….…………………….........…………

Địa điểm kiểm dịch: …...…………….……………...…………...………..………...…......

Thời gian kiểm dịch: ...…………….…….…..…………….….………….………..………

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại: ..............................….…......

………… vào hồi ….. giờ…... ngày .../.../ …...….

Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày .../.../ …...….

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đăng ký tại ................….........................
Ngày ........ tháng .......năm …...….
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

2. Thủ tục Đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước (đối với động vật thủy sản tại địa phương)

- Tên TTHC mới: Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với thủy sản giống

A. Nội dung thủ tục hành chính:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý giống thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học và tại Trạm kiểm dịch giống thủy sản Châu Thành đối với thủy sản nhập tỉnh.

Bước 3: Cán bộ phòng Quản lý giống tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ;

Bước 4: Cán bộ thu mẫu lô thủy sản đăng ký kiểm dịch, ra phiếu thu mẫu, thu phí, ra phiếu hẹn và mã hóa;

Bước 5: Cán bộ kiểm dịch phân tích bệnh bằng phương pháp PCR và theo Tiêu chuẩn Ngành đối với từng loại đối tượng cụ thể.

Bước 6: Trả kết quả các chỉ tiêu phân tích, nếu lô hàng đạt chất lượng cấp giấy chứng nhận nếu nhiễm bệnh thì tùy theo mức độ xử lý thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn.

Bước 7: Nhận giấy chứng nhận tại phòng Quản lý giống sau khi nộp lệ phí.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý giống thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học và tại Trạm kiểm dịch giống thủy sản Châu Thành đối với thủy sản nhập tỉnh.

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển trong nước (theo mẫu 1);

2. Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật thủy sản (nếu có);

3. Phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật thủy sản (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong phạm vi 2-3 ngày làm việc kể từ ngày lấy mẫu.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Nuôi trồng Thủy sản tỉnh Trà Vinh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Nuôi trồng Thủy sản tỉnh Trà Vinh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h) Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật, thực vật thủy sản nội địa, xuất, nhập khẩu, quá cảnh, mượn đường: 40.000 đ/lần.

- Phí kiểm dịch động vật thủy sản: thu theo Phụ lục 4.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển trong nước (theo mẫu 1).

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Thú y.

- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 V/v quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

- Thông tư số 06/2010/TT-BNN ngày 02/02/2010 của Bộ NN & PTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.

 

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo TTHC:

MẪU 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY KHAI BÁO KIỂM DỊCH THỦY SẢN,
SẢN PHẨM THỦY SẢN VẬN CHUYỂN TRONG NƯỚC

Số:................../ĐK-KDTS

Kính gửi: ..............……………......................................................

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): .............................................................................

Địa chỉ giao dịch: ………………………...……………..…...…………………...…..

Điện thoại: …………….…. Di động: ………………………… Fax: ………...…….…..

Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:

STT

Tên thương mại

Tên khoa học

Kích thước cá thể/Dạng sản phẩm (1)

Số lượng/Trọng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

Mục đích sử dụng:………………..…………….................……….....…………………....

Quy cách đóng gói/bảo quản: …………..…….……….…….. Số lượng bao gói: .....…

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống/nuôi trồng/sơ chế/ bảo quản ...……………...…………...………...…………...……………...…………...…...………..

Điện thoại: …………………………………. Fax: ……………………….………...…….

Tên tổ chức, cá nhân nhận hàng: ……………………………………..…..…………….

Địa chỉ: …….....…………...…...…………...……...…………...……….…………..…..

Điện thoại: ………………………………. Fax: ………………………….…………….

Nơi đến cuối cùng: ……………………………………………………………………….

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):

1/ ……………………..………………...….…...Số lượng:……..… Trọng lượng: ..…….

2/ …………………….………………...….……Số lượng:……..… Trọng lượng: ……...

3/ …………………….………………...….……Số lượng:……..… Trọng lượng: ……...

Phương tiện vận chuyển: ...……………...……...………………...…….….………...……

Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...….…………………….........………..

Địa điểm kiểm dịch: …...…………….……………...…………...………..………...…...

Thời gian kiểm dịch: ...…………….…….…..…………….….………….………..…….

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.

 

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại: ..............................….…......

………… vào hồi ….. giờ…... ngày .../.../ …...….

Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày .../.../ …...….

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đăng ký tại ................….........................
Ngày ........ tháng .......năm …...….
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

3. Thủ tục Đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản

A. Nội dung thủ tục hành chính:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý giống, thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học thuộc Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Trà Vinh.

Bước 3: Cán bộ phòng Quản lý giống, thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn cấp giấy chứng chỉ;

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hoặc làm lại.

Bước 4: Đến ngày hẹn phòng Quản lý giống, thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học hoàn tất thủ tục cấp chứng chỉ.

Bước 5: Nhận giấy chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản tại phòng Quản lý giống, thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học đúng ngày hẹn và sau khi nộp lệ phí.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý giống, thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học thuộc Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Trà Vinh.

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (theo mẫu số 1);

2. Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có công chứng);

3. Sơ yếu lý lịch;

4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong phạm vi 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Nuôi trồng Thủy sản tỉnh Trà Vinh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Nuôi trồng Thủy sản tỉnh Trà Vinh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.

h) Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng chỉ hành nghề về sản xuất, kinh doanh, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, thử nghiệm thuốc thú y, CPSH, VSV, hóa chất; xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật và các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác có liên quan đến thú y thủy sản: 40.000 đ/lần.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (theo mẫu số 1).

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Ðiều kiện chuyên môn để được cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc thú y thủy sản và dịch vụ thú y thủy sản, như sau:

a. Ðối với sản xuất thuốc thú y thủy sản: Phải có bằng đại học thuộc một trong các chuyên ngành: Thú y, Sinh học, Hóa sinh, Dược hoặc Nuôi trồng thủy sản.

b. Ðối với mua bán thuốc thú y thủy sản: Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh là chủ cửa hàng phải có bằng tối thiểu từ trung cấp một trong các ngành Nuôi trồng thủy sản, sinh học, thú y, bệnh học thủy sản. Người trực tiếp bán hàng tối thiểu phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp tập huấn về lĩnh vực đăng ký hành nghề do cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành về thú y thủy sản cấp tỉnh cấp. (văn bản quy định)

c. Ðối với dịch vụ thú y thủy sản:

- Phải có bằng đại học thuộc một trong các chuyên ngành: Thú y hoặc Nuôi trồng thủy sản.

- Phải có chứng nhận đã qua lớp tập huấn về bệnh động vật thủy sản của các Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I, II, Trung tâm nghiên cứu thủy sản III hoặc Trường đại học Thủy sản Nha Trang, Trường đại học Cần Thơ và Trường đại học Nông Lâm Thủ Ðức.

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Thú y;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số của Pháp lệnh Thú y.

- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 2 Ðiều 6 Nghị định số 03/2000/NÐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ.

- Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo TTHC:

MẪU SỐ 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

…………., ngày …… tháng ….. năm ………….

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THỦY SẢN

Kính gửi: ................................................................................

Tên tôi là: ......................................................................................................................

Năm sinh: ......................................................................................................................

Ðịa chỉ thường trú: ........................................................................................................

Bằng cấp chuyên môn: ..................................................................................................

Ngày cấp: ....................... Tại: .......................................................................................

Căn cứ Thông tư số 01 ngày 05 tháng 9 năm 2002 của Bộ thủy sản hướng dẫn thi hành điểm c khoản 2 Ðiều 6 Nghị định số 03/2000/NÐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Ðề nghị Quí cơ quan tiến hành kiểm tra và cấp chứng chỉ hành nghề .............. ...................... cho tôi.

Tôi xin cam đoan sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật và của Bộ Thủy sản.

 

 

Người viết đơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 329/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu329/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2014
Ngày hiệu lực18/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 329/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi Sở NNNPTNT Trà Vinh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi Sở NNNPTNT Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu329/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýNguyễn Thành Tâm
       Ngày ban hành18/03/2014
       Ngày hiệu lực18/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi Sở NNNPTNT Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi Sở NNNPTNT Trà Vinh

           • 18/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực