Quyết định 33/2008/QĐ-UBND

Quyết định 33/2008/QĐ-UBND về tăng thêm một Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và chuyển cán bộ không chuyên trách công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình về Trạm Y tế xã do tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2008/QĐ-UBND tăng thêm một Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2008/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 23 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V TĂNG THÊM MỘT CHỨC DANH PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP XÃ VÀ CHUYỂN CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC DÂN SỐ, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VỀ TRẠM Y TẾ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 23 tháng 9 năm 2004;

Căn cứ Công điện số 695/CĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của HĐND tỉnh Hậu Giang về việc tăng thêm một chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và chuyển cán bộ không chuyên trách công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình về Trạm Y tế xã;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tăng thêm một Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã. Chế độ phụ cấp cho chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã được thực hiện theo Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ không chuyên trách ở ấp, khu vực là: 560.000 đồng/người/tháng.

Chuyển cán bộ không chuyên trách công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình về Trạm Y tế xã. Các chế độ, chính sách hiện hành đối với cán bộ chuyên trách công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình cấp xã được thực hiện như các viên chức khác của Trạm Y tế. Tiếp tục duy trì đội ngũ cộng tác viên dân số để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và áp dụng các chế độ chính sách hiện hành đối với đội ngũ cộng tác viên dân số ở ấp, khu vực.

Điều 2. Mức phụ cấp cho chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2008.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ: Nội vụ, Y tế;
- Cục Kiểm tra VB (BTP);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng;
- UBMTTQ và đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng VB-TT (STP);
- HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, thị xã;
- Phòng Nội vụ huyện, thị xã;
- Lưu: VT.
HN
D:\2008\QĐPQ\TCDPCTUBMTrận

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Chắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2008
Ngày hiệu lực02/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2008/QĐ-UBND tăng thêm một Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33/2008/QĐ-UBND tăng thêm một Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýHuỳnh Minh Chắc
        Ngày ban hành23/07/2008
        Ngày hiệu lực02/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2008/QĐ-UBND tăng thêm một Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2008/QĐ-UBND tăng thêm một Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã Hậu Giang

           • 23/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực