Quyết định 33/2012/QĐ-UBND

Quyết định 33/2012/QĐ-UBND về giao dự toán thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2013 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2012/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách 2013 Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2012/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 22 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ MỨC BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 16 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 22 về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 6 về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế Quảng Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách và mức hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2013 (theo phụ lục số 03A; 03B đính kèm):

- Dự toán chi ngân sách đã tính đủ kinh phí để thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng; Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, các chính sách về an sinh xã hội và các chế độ mới đã ban hành.

- Căn cứ dự toán được giao các huyện, thành phố thực hiện bố trí nguồn cải cách tiền lương năm 2013 như sau:

+ Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện).

+ Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương).

+ Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2013 (riêng các đơn vị y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao).

- Giao quyền chủ động điều hành cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố một số nguồn kinh phí bố trí cho các chương trình mục tiêu, dự án phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo các phương án được phê duyệt.

Điều 2. Căn cứ các chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 được giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương công khai phân bổ và giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, các xã, phường và thị trấn theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước. Riêng dự toán chi cho sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo, sự nghiệp Tài nguyên - Môi trường và trả nợ kiên cố hoá kênh mương không được thấp hơn dự toán của Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Chậm nhất sau 5 ngày, khi Hội đồng nhân dân thông qua, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Sở Tài chính kết quả quyết định phân bổ, giao ngân sách năm 2013 của ngân sách địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu cụ thể theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo, Đài PTTH Quảng Bình;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VT, TM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 33/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/12/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2012/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách 2013 Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 33/2012/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách 2013 Quảng Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 33/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Bình
Người ký Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành 22/12/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 33/2012/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách 2013 Quảng Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2012/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách 2013 Quảng Bình

  • 22/12/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực