Quyết định 33/2013/QĐ-UBND

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 24/2013/QĐ-UBND

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND khuyến khích đầu tư xã nông thôn mới Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 378/QĐ-UBND 2018 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2013/QĐ-UBND khuyến khích đầu tư xã nông thôn mới Hà Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2013/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015 TỈNH HÀ NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2013/QĐ-UBND NGÀY 08/5/2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 1350/SGTVT-QLGT ngày 18 tháng 6 năm 2013; đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 562/TTr-SKH ngày 02 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2013 (viết tắt là QĐ 24); với nội dung sau:

1. Điều chỉnh, sửa đổi phần “Ghi chú” mục 2b (Hỗ trợ đắp nền đường trục chính nội đồng) khoản I. HỖ TRỢ KẾT CẤU HẠ TẦNG QĐ 24, như sau

- Bỏ cụm từ: “Mỗi cánh đồng chỉ có 01 đường trục chính”;

- Thay thế cụm từ” “01 km đường trục chính nội đồng đáp ứng bình quân khoảng 35 ha” cho cụm từ “01 km đường trục chính nội đồng phải đáp ứng từ 35 ha trở lên”.

Mục 2b khoản I. HỖ TRỢ KẾT CẤU HẠ TẦNG QĐ 24 được viết lại như sau:

TT

Lĩnh vực hỗ trợ

Mức hỗ trợ

Ghi chú

II

HỖ TRỢ KẾT CẤU HẠ TẦNG

 

 

2

Đường giao thông

 

 

b

Hỗ trợ đắp nền đường trục chính nội đồng.

Đường trục chính nội đồng là đường nối từ khu dân cư ra đồng ruộng hoặc đường nối từ đường giao thông chính (Quốc lộ, đường tỉnh, đường giao thông nông thôn) ra cánh đồng.

 

 

 

- Hỗ trợ sau đầu tư.

- Quy mô: Bm≥3,5m; Bn≥4,0m; cao 0,5 m so với mặt ruộng; 01 km đường trục chính nội đồng đáp ứng bình quân khoảng 35 ha.

 

- Đường làm mới

50 triệu đồng/km

 

- Đường nâng cấp, cải tạo

30 triệu đồng/km

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVB – Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3;
- VPUB:THCB,NN;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2013
Ngày hiệu lực22/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2013/QĐ-UBND khuyến khích đầu tư xã nông thôn mới Hà Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2013/QĐ-UBND khuyến khích đầu tư xã nông thôn mới Hà Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýNguyễn Xuân Đông
       Ngày ban hành12/07/2013
       Ngày hiệu lực22/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 33/2013/QĐ-UBND khuyến khích đầu tư xã nông thôn mới Hà Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2013/QĐ-UBND khuyến khích đầu tư xã nông thôn mới Hà Nam