Quyết định 24/2013/QĐ-UBND

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND điều chỉnh quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 15/2011/QĐ-UBND, 04/2012/QĐ-UBND, 06/2013/QĐ-UBND

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 378/QĐ-UBND 2018 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2013/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư Hà Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 08 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015 TỈNH HÀ NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2011/QĐ-UBND NGÀY 24/5/2011, QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2012/QĐ-UBND NGÀY 30/3/2012, QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2013/QĐ-UBND NGÀY 21/01/2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 201;

Căn cứ Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011 và Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 369/TTr-SKH ngày 18 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011, Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012, Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013; với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung:

1.1. Điều chỉnh, bổ sung mục 4 (Hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp) khoản II. HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP QĐ15/2011, cụ thể như sau:

TT

Lĩnh vực hỗ trợ

Mức hỗ trợ

Ghi chú

II

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

4

Hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp, bao gồm:

Tối đa 480 triệu đồng/01 xã.

Hỗ trợ sau đầu tư

a

- Máy gặt đập liên hợp, công suất từ 42 mã lực trở lên

Tối đa mỗi xã 03 máy.

b

- Máy làm đất, công suất máy từ 34 mã lực trở lên

Tối đa mỗi xã 03 máy.

1.2. Điều chỉnh, bổ sung mục 2b (Hỗ trợ đắp nền đường trục chính nội đồng) khoản I. HỖ TRỢ KẾT CẤU HẠ TẦNG QĐ 06/2013, cụ thể như sau:

TT

Lĩnh vực hỗ trợ

Mức hỗ trợ

Ghi chú

II

HỖ TRỢ KẾT CẤU HẠ TẦNG

 

 

2

Đường giao thông

 

 

b

Hỗ trợ đắp nền đường trục chính nội đồng.

Đường trục chính nội đồng là đường nối từ khu dân cư ra đồng ruộng hoặc đường nối từ đường giao thông chính (Quốc lộ, đường tỉnh, đường giao thông nông thôn) ra cánh đồng.

 

- Hỗ trợ sau đầu tư.

- Quy mô: Mỗi cánh đồng chỉ có 01 đường trục chính, Bm≥3,5m; Bn≥4,0m; cao 0,5 m so với mặt ruộng; 01 km đường trục chính nội đồng phải đáp ứng từ 35 ha trở lên.

 

- Đường làm mới

50 triệu đồng/km

 

- Đường nâng cấp, cải tạo

30 triệu đồng/km

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011, Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012, Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVB – Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3;
- VPUB:THCB,NN;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2013
Ngày hiệu lực18/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2013/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư Hà Nam


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 24/2013/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư Hà Nam
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu24/2013/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
     Người kýNguyễn Xuân Đông
     Ngày ban hành08/05/2013
     Ngày hiệu lực18/05/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 24/2013/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư Hà Nam

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2013/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư Hà Nam