Quyết định 23/2014/QĐ-UBND

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND điều chỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2014/QĐ-UBND điều chỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới 2011 2015 Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2014/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 25 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015 TỈNH HÀ NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2013/QĐ-UBND NGÀY 08/5/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 513/TTr-SKH ngày 12 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2013 (viết tắt là QĐ 24), với nội dung sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung mục 4 (Hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp) khoản II. HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP QĐ 24, như sau

- Điều chỉnh: Mức hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp từ: Tối đa 480 triệu đồng/01 xã lên 600 triệu đồng/01 xã.

- Bổ sung khoản c. Máy cấy: Tối đa mỗi xã 03 máy cấy, không quá 120 triệu đồng/01 xã.

Cụ thể như sau:

TT

Lĩnh vực hỗ trợ

Mức hỗ trợ

Ghi chú

II

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

4

Hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp bao gồm:

Tối đa 600 triệu đồng/01 xã

Hỗ trợ sau đầu tư

a

Máy gặt đập liên hợp, công suất máy từ 42 mã lực trở lên

Tối đa mỗi xã 03 máy

Hỗ trợ 50% kinh phí mua máy, tối đa 80 triệu đồng/máy

b

Máy làm đất, công suất máy từ 34 mã lực trở lên

Tối đa mỗi xã 03 máy

c

Máy cấy: Công suất máy 4,3 mã lực trở lên

Tối đa mỗi xã 03 máy cấy, không quá 120 triệu đồng/01 xã

Hỗ trợ 50% kinh phí mua máy, tối đa 40 triệu đồng/máy

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3;
- VPUB: HCTC- CBTH, NN, KTTH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2014
Ngày hiệu lực04/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND điều chỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới 2011 2015 Hà Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 23/2014/QĐ-UBND điều chỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới 2011 2015 Hà Nam
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu23/2014/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
      Người kýNguyễn Xuân Đông
      Ngày ban hành25/07/2014
      Ngày hiệu lực04/08/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 23/2014/QĐ-UBND điều chỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới 2011 2015 Hà Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2014/QĐ-UBND điều chỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới 2011 2015 Hà Nam