Quyết định 33/2015/QĐ-UBND

Quyết định 33/2015/QĐ-UBND về Quy định phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quyết định 33/2015/QĐ-UBND Quy định phí sử dụng cảng cá Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 11/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về phí dịch vụ chuyển từ phí sang giá Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 02/02/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2015/QĐ-UBND Quy định phí sử dụng cảng cá Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2015/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÍ SỬ DỤNG CẢNG CÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 125/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về quy định phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 317/TTr-STC ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc quy định phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Đối tượng nộp phí

Tchức, cá nhân có hàng hóa, phương tiện sử dụng tại cảng cá.

3. Mức thu

Thực hiện theo Biểu mức thu ban hành kèm theo Quyết định này.

4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

a) Cơ quan thu phí được trích để lại 90% trên tổng số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trang trải chi phí cho việc thu phí, phần còn lại 10% nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách.

b) Đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí phải niêm yết công khai mức thu tại nơi trực tiếp thu phí.

5. Chứng từ thu phí

Do cơ quan thuế phát hành, quản lý.

6. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng và quyết toán phí sử dụng cảng cá theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012 của y ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành danh mục phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ; Tài chính, NN và PTNT, GTVT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- TV UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Như Điều 3 của QĐ;
- Công báo tỉnh;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT,nknguyen (02b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

 

BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG CẢNG CÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của y ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mc thu

1

Đối vi tàu, thuyền đánh cá cập cảng

Đng/01 ln vào hoặc ra cảng (thời gian neo, đậu tối đa không quá 24 giờ).

 

a)

- Công suất dưới 20 CV;

 

8.000

b)

- Công sut từ 20 CV đến 50 CV;

 

15.000

c)

- Công suất trên 50 CV đến 90 CV;

 

30.000

d)

- Công sut trên 90 CV đến 200 CV;

 

50.000

đ)

- Công sut trên 200 CV.

 

80.000

2

Đối vi tàu, thuyền vận tải cập cảng

Đng/01 ln vào hoặc ra cảng (thời gian neo, đậu tối đa không quá 24 giờ).

 

a)

- Có trọng tải dưới 05 tn;

 

15.000

b)

- Có trọng tải từ 05 tn đến 10 tn;

 

30.000

c)

- Có trọng tải trên 10 tấn đến 100 tấn;

 

80.000

d)

- Có trọng tải trên 100 tn.

 

130.000

3

Đối vi phương tiện vận tải ra vào cảng

Đng/01 ln vào hoặc ra cảng (thời gian neo, đậu tối đa không quá 24 giờ).

 

a)

- Xe máy, xe xích lô, xe ba gác chở hàng;

 

2.000

b)

 

- Phương tiện vận tải có trọng tải dưới 01 tn;

 

10.000

c)

- Phương tiện vận tải có trọng tải từ 01 đến 2,5 tấn;

 

15.000

d)

- Phương tiện vận tải có trọng tải trên 2,5 đến 05 tấn;

 

25.000

đ)

- Phương tiện vận tải có trọng tải trên 05 đến 10 tấn;

 

30.000

e)

- Phương tiện vận tải có trọng tải trên 10 tấn.

 

40.000

4

Đối với hàng hóa qua cảng

 

 

a)

- Hàng thủy, hải sản, động vật tươi sng;

Đồng/tấn

20.000

b)

- Hàng hóa là container;

Đồng/container

70.000

c)

- Hàng hóa khác.

Đồng/tấn

8.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2015
Ngày hiệu lực27/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/02/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2015/QĐ-UBND Quy định phí sử dụng cảng cá Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2015/QĐ-UBND Quy định phí sử dụng cảng cá Kiên Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýLê Văn Thi
       Ngày ban hành17/09/2015
       Ngày hiệu lực27/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/02/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 33/2015/QĐ-UBND Quy định phí sử dụng cảng cá Kiên Giang

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2015/QĐ-UBND Quy định phí sử dụng cảng cá Kiên Giang