Quyết định 33/2016/QĐ-UBND

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2016/QĐ-UBND Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Phú Thọ 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2016/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ văn bản số 214/HĐND-TT ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 các điểm mỏ sau:

1. Mỏ cát sông Lô thuộc xã Bình Bộ và xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ;

2. Mỏ cát sông Lô thuộc xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

3. Mỏ cát sông Đà thuộc xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ;

4. Mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực đồi Núi Thỏ, khu 10, xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ;

5. Mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại đồi Chỏm Vung, khu 5, khu 14, xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Diện tích và tọa độ các khu vực nêu trên được thể hiện tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014; Các nội dung khác thực hiện theo nội dung tại Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 25/08/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, Phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: TN&MT; CT, XD;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL -BTP;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- TT Công báo; NCTH;
- Lưu VT, KTTH4

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy

 

PHỤ LỤC

TỌA ĐỘ CÁC KHU VỰC ĐIỂM MỎ KHOÁNG SẢN BỔ SUNG VÀO QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số ..../2016/QĐ-UBND ngày ..../11/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ)

1. Khu vực mỏ cát sông Lô thuộc xã Bình Bộ và xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Khu vực

Tên điểm tọa độ

Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 104o 45’ múi chiếu 3o

Diện tích (ha)

X (m)

Y(m)

Xã Bình Bộ, xã An Đạo

1

2 370 430,32

563 287,77

9,31

2

2 370 529,06

563 639,81

3

2 370 602,40

563 852,84

4

2 370 786,13

564 100,71

5

2 370 863,95

564 304,17

6

2 370 971,22

564 519,12

7

2 370 898,61

564 539,03

8

2 370 796,50

564 338,00

9

2 370 688,71

564 094,30

10

2 370 581,94

563 884,48

11

2 370 319,27

563 306,98

Xã Bình Bộ

12

2 370 048,83

566 206,99

14,7

13

2 369 282,30

566 641,70

14

2 369 178,27

566 500,13

15

2 369 952,86

566 078,24

2. Khu vực mỏ cát sông Lô thuộc xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tên điểm tọa độ

Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 104o45’ múi chiếu 3o

Diện tích (ha)

X (m)

Y(m)

1

2 358 760,38

571 810,74

23,0

2

2 358 879,24

571 927,44

3

2 358 058,53

572 667,38

4

2 357 823,53

572 831,21

5

2 357 521,74

572 989,05

6

2 357 497,57

572 931,83

7

2 357 622,68

572 847,52

8

2 358 022,68

572 546,15

9

2 358 300,16

572 220,19

3. Khu vực mỏ cát sông Đà thuộc xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Tên điểm tọa độ

Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 104o 45’ múi chiếu 3o

Diện tích (ha)

X (m)

Y(m)

1

2 339 205,04

556 421,57

9,3

2

2 339 234,73

556 458,30

3

2 338 633,70

556 991,79

4

2 337 799,32

557 640,01

5

2 337 740,26

557 564,05

6

2 338 618,35

556 972,06

4. Khu vực mỏ đá đồi Núi Thỏ, khu 10, xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Tên điểm tọa độ

Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 104o 45’ múi chiếu 3o

Diện tích (ha)

X (m)

Y(m)

1

2 379 143,30

557 617,80

19,2

2

2 379 245,33

557 648,26

3

2 379 216,52

557 931,71

4

2 379 173,20

557 919,84

5

2 379 173,20

558 160,84

6

2 378 740,76

557 965,70

7

2 378 527,90

557 907, 90

8

2 378 564,88

557 740,19

9

2 378 924,23

557 810,26

5. Khu vực mỏ đá tại đồi Chỏm Vung khu 5, khu 14, xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Khu vực

Tên điểm tọa độ

Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 104o45’ múi chiếu 3o

Diện tích (ha)

X (m)

Y(m)

 Núi Trọc

1

2 385 944,484

541 987,158

1,041

2

2 385 927,076

542 105,066

3

2 385 890,951

542 096,432

4

2 385 885,851

542 053,326

5

2 385 820,253

542 045,215

6

2 385 944,484

541 987,158

Chỏm Vung 

7

2 385 940,549

542 164,887

1,576

8

2 385 956,932

542 198,546

9

2 385 951,995

542 234,284

10

2 385 871,969

542 256,920

11

2 385 845,332

542 301,319

12

2 385 819,197

542 302,412

13

2 385 802,884

542 224,357

14

2 385 811,734

542 157,422

15

2 385 851,000

542 159,000

16

2 385 851,240

542 115,729

17

2 385 867,511

542 114,838

18

2 385 876,421

542 166,371

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2016
Ngày hiệu lực18/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2016/QĐ-UBND Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Phú Thọ 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2016/QĐ-UBND Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Phú Thọ 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýHoàng Công Thủy
       Ngày ban hành08/11/2016
       Ngày hiệu lực18/11/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 33/2016/QĐ-UBND Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Phú Thọ 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2016/QĐ-UBND Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Phú Thọ 2016

            • 08/11/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/11/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực