Quyết định 33/2019/QĐ-UBND

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2019/QĐ-UBND hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá tỉnh Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2019/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ trình số 239/TTr-SNN ngày 12/9/2019 và Báo cáo thẩm định số 168/BC-STP ngày 04/9/2019 của Sở Tư Pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VP1, VP11, VP3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN;QUY ĐỊNH ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 33/2019/QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nam Định có liên quan đến việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển, tàu cá hoạt động trong nội địa.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên hoạt động trên biển phù hợp với hạn ngạch Giấy phép Khai thác thủy sản và quy hoạch phát triển thủy sản của tỉnh.

2. Việc xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình theo quy định của pháp luật.

Chương II

TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ, QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA

Điều 4. Tiêu chí đặc thù để cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển.

1. Đối với đóng mới tàu cá

a) Có chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Nam Định cấp đối với tổ chức; có đăng ký thường trú tại tỉnh Nam Định đối với cá nhân.

b) Đăng ký nghề khai thác phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

c) Đối với đóng mới tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên có hồ sơ thiết kế đóng mới tàu cá được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên.

d) Đối với tàu cá đóng mới thay thế:

- Được cấp văn bản chấp thuận đóng mới thay thế khi giải bản tàu hoặc tàu bị mất tích, chìm đắm không trục vớt được.

- Tàu đóng mới thay thế phải làm các nghề khuyến khích phát triển theo quy định.

- Đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này.

2. Đối với cải hoán tàu cá

a) Tàu cá đã được đăng ký tại tỉnh Nam Định cải hoán làm nghề khai thác thủy sản không thuộc diện cấm hoặc hạn chế phát triển phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định;

b) Tàu cải hoán chuyển vùng khai thác phải căn cứ vào hạn ngạch đã được công bố và quy hoạch để cấp văn bản chấp thuận.

c) Đối với cải hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất sau cải hoán từ 12 mét trở lên phải có hồ sơ thiết kế cải hoán tàu cá được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên.

3. Đối với thuê, mua tàu cá

a) Có chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Nam Định cấp đối với tổ chức hoặc có đăng ký thường trú tại tỉnh Nam Định đối với cá nhân.

b) Phù hợp với quy hoạch của địa phương.

c) Tàu cá đã được đăng ký, đăng kiểm theo quy định.

d) Đối với tàu cá làm nghề khai thác thủy sản thuộc diện cấm hoặc hạn chế phát triển, chủ tàu phải cam kết chuyển đổi sang nghề phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

4. Trường hợp số lượng tổ chức, cá nhân cùng đáp ứng các tiêu chí quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhiều hơn số lượng hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, thì xem xét thêm các tiêu chí ưu tiên sau:

a) Thứ tự ưu tiên: Tàu cải hoán; tàu đóng mới; tàu thuê, mua.

b) Vật liệu vỏ tàu: Thép, vỏ vật liệu mới, gỗ.

c) Ưu tiên tàu làm các nghề khuyến khích phát triển: Nghề chụp, lưới vây, câu.

d) Chủ tàu chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Điều 5. Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá thực hiện theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản.

Điều 6. Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa

1. Tổ chức, cá nhân đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa được cấp văn bản chấp thuận khi đăng ký nghề khai thác phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

2. Tàu cá đóng mới, cải hoán, thuê, mua phải có chiều dài lớn nhất dưới 12m.

3. Có chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Nam Định cấp đối với tổ chức hoặc có đăng ký thường trú tại tỉnh Nam Định đối với cá nhân.

4. Tàu cá đã được đăng ký (đối với trường hợp thuê, mua tàu cá).

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thực hiện xét duyệt hồ sơ và cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo quy định.

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo quy định.

3. Tổng hợp, báo cáo tình hình đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủy sản trên địa bàn quản lý.

2. Thực hiện quản lý đối với các tổ chức, cá nhân đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá trên địa bàn theo quy định.

3. Chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp quản lý phát triển tàu cá; báo cáo thống kê tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6m trên địa bàn theo quy định.

4. Tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý tàu cá của địa phương cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo quy định.

Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Thực hiện đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và các nội dung đã được chấp thuận.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2019
Ngày hiệu lực15/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2019/QĐ-UBND hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá tỉnh Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33/2019/QĐ-UBND hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá tỉnh Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Phùng Hoan
        Ngày ban hành04/10/2019
        Ngày hiệu lực15/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 33/2019/QĐ-UBND hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá tỉnh Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2019/QĐ-UBND hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá tỉnh Nam Định

            • 04/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực