Quyết định 330/QĐ-UBND

Quyết định 330/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 330/QĐ-UBND công tác xử lý vi phạm hành chính Cà Mau 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 330/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế phối hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 32/TTr-STP ngày 22 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2016.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Cục Công tác phía Nam-BTP;
- Đoàn ĐB QH t
nh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Viện KSND; TAND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- NC (N53);
- Lưu: VT, Ktr08/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 330/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Đtiếp tục thực hiện tốt Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2016, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trong cán bộ, công chức, viên chức và mọi tchức, cá nhân trong tỉnh; góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống và XLVPHC.

- Xác định cụ thể nội dung công việc và nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng và tránh trùng lắp, chồng chéo, bỏ sót trong thực hiện công tác XLVPHC.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện pháp luật về XLVPHC.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát và thực hiện kim tra, thanh tra công tác XLVPHC. Kịp thời phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý sai phạm, yếu kém và phát huy những nhân tố tích cực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về XLVPHC

1.1. Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2016

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2016.

1.2. Hoàn thiện pháp luật về XLVPHC

Thường xuyên thực hiện rà soát các văn bản pháp luật về XLVPHC hiện hành theo ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý, kịp thời phát hiện các quy định không phù hợp, không khả thi hoặc chồng chéo, mâu thuẫn báo về Sở Tư pháp để tổng hợp và kiến nghị cơ quan có thm quyền sửa đi, b sung.

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghip vụ về pháp luật XLVPHC

2.1. Biên soạn, in ấn và phát hành tờ gấp về quy định liên quan các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đi với người chấp hành xong án phạt tù đtuyên truyền trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong quý I/2016.

2.2. Tổ chức hoặc phối hợp tchức tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác XLVPHC

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hp: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Trong quý II/2016.

2.3. Hướng dẫn, đôn đc các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác thi hành pháp luật vXLVPHC

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong cả năm 2016.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC

3.1. Công tác thanh tra, kiểm tra

Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC, Sở Tư pháp tham mưu y ban nhân dân tỉnh tchức kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC; kịp thời đề xuất việc kiểm tra đột xuất hoặc thanh tra theo quy định (khi nhận được thông tin, phản ảnh về vi phạm pháp luật trong XLVPHC).

3.2. Thực hiện kiểm tra, thanh tra

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trọng tâm là kim tra việc thực hiện các biện pháp xử lý hành chính và xử phạt vi phạm hành chính tại các đơn vị: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Công an tỉnh; UBND huyện Trần Văn Thời và UBND huyện Năm Căn (riêng Công an tỉnh chỉ kiểm tra việc thực hiện các biện pháp xử lý hành chính).

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thi gian hoàn thành: Tháng 8/2016.

Trên cơ sở Kế hoạch này, những đơn vị, địa phương được chọn kiểm tra tổng hợp số liệu (Từ ngày 01/10/2015 đến hết 30/6/2016) báo cáo kết quả về Sở Tư pháp trước ngày 05/7/2016 để phục vụ Đoàn kiểm tra. Nội dung báo cáo thực hiện đầy đủ theo Phụ lục số 1 (gồm Đcương và các biểu mẫu) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Chỉ tng hợp số liệu liên quan đến lĩnh vực trọng tâm kiểm tra).

Đối với UBND cấp huyện, căn cứ vào nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, quyết định tổ chức kim tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực trong phạm vi quản lý, tng hợp kết quả báo cáo cùng báo cáo năm 2016 gửi về Sở Tư pháp tng hợp theo quy định.

Các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý, tổng hợp kết quả vào báo cáo năm 2016 của đơn vị gửi về Sở Tư pháp tổng hợp theo quy định.

4. Tiếp tục thực hiện, phối hợp triển khai thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú n định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú n định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 77/2014/QH13 của Quốc hội và các văn bản có liên quan.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương

Phối hp với cơ quan chức năng triển khai xây dựng và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh (nội dung, thời gian triển khai thực hiện theo văn bản quy định của Trung ương ban hành).

6. Công tác thống kê, báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 4 đối với báo cáo 06 tháng và trước ngày 10 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm (theo quy định tại khoản 6 và khoản 7, Điều 7 Quy chế phối hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau) để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Tư pháp

- Chủ trì, phối hp với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC theo Kế hoạch này. Khi cần thiết kịp thời đề xuất thành lập đoàn kiểm tra đột xuất hoặc Đoàn thanh tra theo quy định.

- Chủ trì xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về XLVPHC theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Tham mưu UBND tỉnh sơ kết, tổng kết tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC về UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác quản lý XLVPHC theo quy định tại Kế hoạch này.

- Căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật XLVPHC năm 2016 tại đơn vị (hoàn thành trước ngày 15/3/2016).

- Chỉ đạo sắp xếp tổ chức, biên chế và bố trí kinh phí, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong phạm vi cơ quan, đơn vị quản lý đúng theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý vSở Tư pháp theo quy định tại khoản 6 và khoản 7, Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo theo quy định (Quyết định số 1785/QĐ-UBND).

3. UBND cấp huyện

- Phối hp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác quản lý XLVPHC theo quy định tại Kế hoạch này.

- Căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2016 trên địa bàn (hoàn thành trước ngày 15/3/2016).

- Chỉ đạo sắp xếp tổ chức, biên chế và bố trí kinh phí, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn quản lý đúng theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC về Sở Tư pháp theo quy định tại khoản 6, Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND để Sở Tư pháp tổng hp, báo cáo theo quy định.

4. Đối vi các tổ chức khác

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý XLVPHC trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điu 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định s 1785/QĐ-UBND.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính sử dụng trong kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách.

2. Kinh phí đầu tư, mua sắm trang thiết bị, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Sở Tài chính hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán ngân sách để đảm bảo kinh phí phục vụ công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (gửi qua Sở Tư pháp để tổng hợp) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 330/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu330/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2016
Ngày hiệu lực07/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 330/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 330/QĐ-UBND công tác xử lý vi phạm hành chính Cà Mau 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 330/QĐ-UBND công tác xử lý vi phạm hành chính Cà Mau 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu330/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành07/03/2016
        Ngày hiệu lực07/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 330/QĐ-UBND công tác xử lý vi phạm hành chính Cà Mau 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 330/QĐ-UBND công tác xử lý vi phạm hành chính Cà Mau 2016

         • 07/03/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/03/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực