Quyết định 3303/QĐ-UBND

Quyết định 3303/QĐ-UBND năm 2017 hướng dẫn về quy trình, cách thức thực hiện việc kêu gọi và triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 3303/QĐ-UBND 2017 hướng dẫn quy trình kêu gọi và triển khai dự án đầu tư Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3303/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN VỀ QUY TRÌNH, CÁCH THỨC THỰC HIỆN VIỆC KÊU GỌI VÀ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hướng dẫn về quy trình, cách thức thực hiện việc kêu gọi và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành k ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hội đồng xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đ
u tư;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Cơ quan TW trên địa bàn;
- Báo ST, Đài PTTH Sóc Trăng;
- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;
- CVP, PCVP.PTT, TQH;
- PTH, PKT;
- Lưu: HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Chuyện

 

HƯỚNG DẪN

VỀ QUY TRÌNH, CÁCH THỨC THỰC HIỆN VIỆC KÊU GỌI VÀ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Nội dung hướng dẫn này thống nhất về quy trình, cách thức thực hiện việc kêu gọi và triển khai các dự án đầu tư nằm trong Danh mục thu hút đầu tư của Tỉnh (được UBND tỉnh phê duyệt) mà không thuộc trường hợp phải đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là Dự án).

2. Các bước kêu gọi và triển khai thực hiện Dự án

Việc kêu gọi và triển khai thực hiện Dự án được thực hiện theo trình tự như sau:

a) Lập, phê duyệt Danh mục Dự án;

b) Tổ chức công bố Danh mục Dự án;

c) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án;

d) Tổng hợp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án;

e) Tổ chức xét chọn nhà đầu tư.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ NGÀNH

1. Lập, phê duyệt Danh mục Dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là địa phương) tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Danh mục Dự án. Trong đó lưu ý, xác định rõ các thông tin: Tên dự án, địa điểm thực hiện, diện tích đất sử dụng, cơ quan đề xuất dự án; đng thời bảo đảm đy đủ các điều kiện về pháp lý đkêu gọi, triển khai dự án.

2. Tổ chức công bố Danh mục Dự án

a) Trên cơ sở Danh mục Dự án được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết đi kèm với từng dự án, như: chính sách ưu đãi đầu tư, hiện trạng đất đai, dự kiến quy mô kêu gọi đầu tư,... và các thông tin về thành phần hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện dự án để công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các nhà đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu, đăng ký đầu tư.

b) Trên cơ sở thông tin do Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng và cơ quan quản lý Cổng thông tin điện tử của Tỉnh (địa chỉ www.soctrang.gov.vn) tiến hành thông báo, đăng tải các thông tin về Danh mục dự án.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý Cổng thông tin điện tử của Tỉnh cập nhật thường xuyên tình hình, tiến độ về các dự án cho đến khi lựa chọn được nhà đầu tư.

3. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án.

4. Tổng hợp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án

a) Sau 30 ngày, kể từ ngày Danh mục Dự án được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp hồ sơ, danh sách các nhà đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, báo cáo UBND tỉnh.

b) Đối với các dự án đã có nhà đầu tư đăng ký và nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ sau 30 ngày công bố: Sở Kế hoạch và Đầu tư tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ.

c) Đối với các dự án chưa có nhà đầu tư đăng ký sau 30 ngày công bố: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thông báo cho đến khi có nhà đầu tư đăng ký và nộp đy đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Tổ chức xét chọn nhà đầu tư

Trên cơ sở báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh sách các nhà đầu tư đăng ký thực hiện các dự án, UBND tỉnh xem xét, giao nhiệm vụ như sau:

a) Đối với các dự án chỉ có một nhà đầu tư đăng ký: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư.

b) Đối với các dự án có từ hai nhà đầu tư đăng ký trở lên:

- Giao Hội đồng xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (thành lập theo Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh) tham mưu xét chọn.

- Trên cơ sở kết quả xét chọn được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ để thực hiện thủ tục cấp chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư.

Chương III

HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ

1. Hồ sơ đăng ký tham gia Dự án

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia Dự án gồm 02 phần:

a) Phần thứ nhất: các tài liệu, hồ sơ cần thiết để cấp chủ trương đầu tư theo Điều 33 của Luật đầu tư

b) Phần thứ hai: nội dung thuyết minh vthực hiện các tiêu chí ưu tiên theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Đây là thành phần hồ sơ khuyến khích nhà đầu tư thuyết minh thêm để được ưu tiên khi xét chọn, không phải thành phần hồ sơ bắt buộc.

2. Tìm hiểu về Danh mục dự án

Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm các thông tin về Danh mục dự án của Tỉnh tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) tỉnh Sóc Trăng.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3303/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3303/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3303/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3303/QĐ-UBND 2017 hướng dẫn quy trình kêu gọi và triển khai dự án đầu tư Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3303/QĐ-UBND 2017 hướng dẫn quy trình kêu gọi và triển khai dự án đầu tư Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3303/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýTrần Văn Chuyện
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3303/QĐ-UBND 2017 hướng dẫn quy trình kêu gọi và triển khai dự án đầu tư Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3303/QĐ-UBND 2017 hướng dẫn quy trình kêu gọi và triển khai dự án đầu tư Sóc Trăng

            • 21/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực