Quyết định 3304/2016/QĐ-UBND

Quyết định 3304/2016/QĐ-UBND Quy định về phân cấp, ủy quyền trong hoạt động quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3304/2016/QĐ-UBND phân cấp ủy quyền quản lý đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3304/2016/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Kết luận số 23-KL/TU ngày 23/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh quy định về phân cấp và ủy quyền trong hoạt động quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 1470/BXD-HĐXD ngày 19/7/2016 của Bộ Xây dựng về việc giao cơ quan chủ trì thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2823/SKHĐT-TĐ ngày 01/6/2016 (kèm theo ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 81/STP-XDVB ngày 29/6/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp, ủy quyền trong hoạt động quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4090/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp và ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3304/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu phân cấp, ủy quyền

Quy định phân cấp, ủy quyền trong hoạt động quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật về phân cấp và ủy quyền; phân định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp trong quản lý đầu tư xây dựng; nâng cao tính chủ động trong việc quyết định đầu tư cho UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; nâng cao trách nhiệm, năng lực và trình độ nghiệp vụ của cán bộ quản lý đầu tư ở cấp huyện; tạo điều kiện thuận lợi cho việc lồng ghép các chương trình dự án và khuyến khích các địa phương huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng trong hoạt động quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thanh Hóa.

Đối với các dự án đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia và hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ, hoạt động quản lý đầu tư các dự án thực hiện theo các quy định riêng của chương trình (nếu có).

Điều 3. Đối tượng được phân cấp, ủy quyền

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện), Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Nội dung phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư

1. Phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Đối với dự án sử dụng 100% vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý: Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán các dự án có tổng mức đầu tư đến 15 tỷ đồng sau khi đã có quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

- Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước do cấp huyện quản lý, vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý hỗ trợ: Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (đối với thiết kế 2 bước), thiết kế kỹ thuật (đối với thiết kế 3 bước), kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán các dự án từ nhóm B trở xuống được tỉnh hỗ trợ đầu tư đến 15 tỷ đồng sau khi có quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh hoặc UBND tỉnh.

Riêng đối với các công trình hồ chứa nước, đập dâng, tràn xả lũ và đê điều từ cấp III trở lên: Trước khi Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp kỹ thuật công trình.

2. Ủy quyền cho Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh quyết định phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (đối với thiết kế 2 bước), thiết kế kỹ thuật (đối với thiết kế 3 bước), kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán các dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp trên địa bàn sau khi đã có quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh hoặc UBND tỉnh.

3. Chủ tịch UBND cấp huyện, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh dự án do mình quyết định đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật; trường hợp việc điều chỉnh dự án làm vượt tổng mức đầu tư (hoặc vượt mức vốn hỗ trợ) so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh trước khi quyết định.

Điều 6. Trách nhiệm của người được phân cấp

Người được phân cấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc quyết định đầu tư các dự án theo các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

Điều 7. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, Chủ tịch UBND cấp huyện phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã trên cơ sở các quy định hiện hành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương mình; không phân cấp tiếp cho Chủ tịch UBND cấp xã đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý (hoặc hỗ trợ đầu tư) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Xử lý chuyển tiếp

Các dự án đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện không phải phê duyệt lại dự án và các công việc tiếp theo thực hiện theo Quy định này. Các dự án đang triển khai thực hiện được thực hiện theo quyết định phê duyệt dự án và các văn bản pháp lý khác có liên quan cho đến khi kết thúc dự án, không phải thực hiện theo Quy định này.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

- UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác chuyên môn về quản lý đầu tư xây dựng; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền; phân công trách nhiệm cụ thể cho tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện về UBND tỉnh qua Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện việc phân cấp, ủy quyền trên; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ hàng năm đánh giá việc thực hiện Quy định này và tổng hợp các khó khăn vướng mắc (nếu có) của các ngành, địa phương trong quá trình thực hiện, đề xuất hướng xử lý báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3304/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3304/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2016
Ngày hiệu lực08/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3304/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3304/2016/QĐ-UBND phân cấp ủy quyền quản lý đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3304/2016/QĐ-UBND phân cấp ủy quyền quản lý đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3304/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýNguyễn Đình Xứng
       Ngày ban hành29/08/2016
       Ngày hiệu lực08/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3304/2016/QĐ-UBND phân cấp ủy quyền quản lý đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3304/2016/QĐ-UBND phân cấp ủy quyền quản lý đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước Thanh Hóa

           • 29/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực