Quyết định 4090/2007/QĐ-UBND

Quyết định 4090/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp và ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thanh Hoá do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá ban hành

Quyết định 4090/2007/QĐ-UBND phân cấp ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 3304/2016/QĐ-UBND phân cấp ủy quyền quản lý đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước Thanh Hóa và được áp dụng kể từ ngày 08/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 4090/2007/QĐ-UBND phân cấp ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4090/2007/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP VÀ UỶ QUYỀN TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH THANH HOÁ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Luật Đấu thầu năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính Phủ; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1710/SKHĐT-TĐ ngày 17/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp và ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thanh Hoá.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- VP Chính phủ;
- Bộ Tư pháp; XD; KH&ĐT;
- TT/ Tỉnh uỷ, HĐND, UB MTTQ tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH THANH HOÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4090 /2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu phân cấp và ủy quyền.

Quy định phân cấp và ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật về phân cấp và ủy quyền ; phân định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp trong quản lý đầu tư xây dựng ; nâng cao tính chủ động trong việc quyết định đầu tư ; nâng cao trách nhiệm, năng lực và trình độ nghiệp vụ của cán bộ quản lý đầu tư xây dựng ở cấp huyện ; tăng cường việc hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra của các ngành cấp tỉnh và nhằm tạo điều kiện để huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Điều 2. Phạm vi áp dụng.

Quy định này áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh Thanh Hoá.

Đối với các dự án đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia và hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ nếu có các quy định riêng khác với quy định này, thì thực hiện theo các quy định riêng đó.

Điều 3. Đối tượng được phân cấp.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) và Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.

Điều 4. Nội dung phân cấp và ủy quyền.

Chủ tịch UBND cấp huyện, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn được phân cấp và uỷ quyền quyết định đầu tư (gồm: phê duyệt dự án đầu tư hoặc Báo cáo KTKT, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quyết toán công trình).

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Thẩm quyền quyết định đầu tư.

1. Phân cấp quyết định đầu tư:

a) Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách của cấp mình và các nguồn vốn khác do huyện huy động không giới hạn tổng mức đầu tư, sau khi đã thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Đối với những công trình thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, được tỉnh hỗ trợ đầu tư đến 5 tỷ đồng (hoặc 10 tỷ đồng đối với thành phố Thanh Hoá), thì Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư, sau khi đã thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp và có Quyết định chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư các dự án do cấp huyện quản lý thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, có tổng mức đầu tư đến 05 tỷ đồng sau khi đã có Quyết định chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Ủy quyền quyết định đầu tư:

Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa và Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn quyết định đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh có tổng mức đầu tư đến 10 tỷ đồng, sau khi đã có Quyết định chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Điều chỉnh dự án :

Chủ tịch UBND cấp huyện và Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn chịu trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh dự án do mình quyết định đầu tư, theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đối với dự án thuộc vốn ngân sách tỉnh (hoặc ngân sách tỉnh hỗ trợ), nếu việc điều chỉnh dự án làm vượt tổng mức đầu tư (hoặc vượt mức vốn hỗ trợ) quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh trước khi quyết định.

Điều 6. Trách nhiệm của người được phân cấp hoặc ủy quyền:

Người được phân cấp hoặc uỷ quyền chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư hoặc Báo cáo KTKT xây dựng công trình, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn thầu và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

Điều 7. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, Chủ tịch UBND cấp huyện phân cấp và uỷ quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã trên cơ sở các quy định hiện hành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương mình. Không phân cấp và uỷ quyền tiếp cho Chủ tịch UBND cấp xã đối với các dự án do ngân sách tỉnh đầu tư (hoặc hỗ trợ đầu tư) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp hoặc uỷ quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Điều 8. Xử lý chuyển tiếp.

Các dự án đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện không phải phê duyệt lại dự án và các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định này. Các dự án đang triển khai thực hiện được thực hiện theo quyết định phê duyệt dự án và các văn bản pháp lý khác có liên quan cho đến kết thúc dự án, không phải thực hiện theo quy định này.

Điều 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định này, tổng hợp các khó khăn vướng mắc (nếu có) của các ngành, địa phương trong quá trình thực hiện, đề xuất hướng xử lý trình UBND tỉnh xem xét quyết định ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4090/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4090/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/09/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4090/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4090/2007/QĐ-UBND phân cấp ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4090/2007/QĐ-UBND phân cấp ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4090/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Văn Lợi
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/09/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4090/2007/QĐ-UBND phân cấp ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4090/2007/QĐ-UBND phân cấp ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng