Quyết định 3306/QĐ-UBND

Quyết định 3306/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Bình năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 3306/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch công tác cải cách hành chính Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3306/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYT K HOCH CÔNG TÁC CI CÁCH HÀNH CHÍNH TNH THÁI BÌNH NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ: số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1848/TTr-SNV ngày 15 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Bình năm 2016.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

Ni dung

Nhim v

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Khung thi gian

Kinh phí dự kiến (triệu đồng)

I. CẢI CÁCH TH CH

1. Xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2016

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2016.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành

Tháng 12/2015

10

Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính 2016 của đơn vị mình.

Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

 

Tháng 01/2016

 

2. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền

Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 12/2016

20

Tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Rà soát theo quý và theo năm

3. Kim tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành

Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật năm 2017

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 12/2016

10

Tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý

Trong năm 2016

4. Xây dựng và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền quản lý

Sửa đổi Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 06/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn viện trợ phi Chính phủ (NGO)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2016

10

Đề án xây dựng thư viện điện tử/thư viện số tỉnh Thái Bình phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa, xã hội địa phương

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II/2016

10

Quyết định thay thế Quyết định số 13/2009/QĐ-UB ngày 10/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành và kim tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2016

10

Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi giai đoạn 2016 - 2020, định hướng 2030.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II/2016

10

Đề án xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với lợn hướng tới đạt yêu cầu xuất khẩu tại Thái Bình

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II/2016

10

Đề án phát triển công nghiệp Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020

Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý III/2016

10

Đề án Quy hoạch chi tiết phát trin kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa Thái Bình đến năm 2020, định hướng 2030

Sở Giao thông vận tải

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý III/2016

10

Đề án thực hiện liên thông trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội từ cấp xã lên cấp huyện, tỉnh.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2016

20

II. CẢI CÁCH THỦ  TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thực hiện rà soát, đơn giản, hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 12/2016

20

Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016.

Trong năm 2016

2. Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Xây dựng Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tháng 12/2016

20

Tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

Trong năm 2016

3. Tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Niêm yết địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử; tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Thường xuyên

 

4. Công khai thủ tục hành chính

Niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị

III. CẢI CÁCH TCHỨC BMÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Kin toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị

Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trong năm 2016

10

Đề án thành lập các Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2016

10

Đề án phát triển ngành Y tế tỉnh Thái Bình

Sở Y tế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý III/2016

10

Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước các khu công nghiệp thay thế Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II/2016

10

2. Đánh giá tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện

Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Quý III/2016

10

3. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thành và đưa Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

 

Năm 2016

 

IV. XÂY DNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐI NGŨ CÁN B, CÔNG CHỨC

1. Đào to, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Tháng 12/2016

10

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đến năm 2020 gắn với xây dựng nông thôn mới

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2016

 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

 

2. Tiếp tục thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức

Quy định về phân cấp quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Sở Nội vụ

 

Quý IV/2016

10

V. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý kinh phí đối với các cơ quan, đơn v

Cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghđịnh số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ

Sở Tài chính

 

Quý IV/2016

10

Quyết định quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương

Sở Tài chính

 

Quý III/2016

10

Rà soát và thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tài chính

 

Quý IV/2016

10

VI. HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

1. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hot đng của các cơ quan hành chính nhà nước

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Tháng 12/2016

10

Lập quy hoạch, thiết kế mẫu xây dựng Trụ sở hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình phục vụ cải cách hành chính

Sở Xây dựng

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Quý II/2016

10

Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý III/2016

20

Đề án Đy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2016

20

Đề án ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS và công nghệ tự động hóa xây dựng hệ thống điều hành quản lý khai thác công tác thủy lợi để phòng chống úng, hạn, xâm nhập mặn nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2016

20

Dự án đầu tư hệ thống thiết bị giao ban trực tuyến Sở Y tế Thái Bình

Sở Y tế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2016

10

Đề án xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Sở Khoa học và Công nghệ

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Quý III/2016

20

2. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

100% thủ tục hành chính đều được áp dụng theo quy trình ISO 9001:2008.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trong năm 2016

 

VII. CÔNG TÁC CHĐẠO, ĐIU HÀNH CI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Tuyên truyền cải cách hành chính

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 12/2016

5

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2016

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I/2016

10

Kế hoạch truyn thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Tháng 12/2016

Thực hiện đưa tin, bài, các văn bản, các hoạt động về công tác cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng

Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thái Bình

Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Thường xuyên

50

2. Kiểm tra công tác cải cách hành chính

Kế hoạch kim tra công tác cải cách hành chính năm 2016

Sở Ni v

Các sở, ngành có liên quan

Quý III/2016

10

Tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra cải cách hành chính

Theo Kế hoạch

Kế hoạch kim tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

Sở Tư pháp

Các sở, ngành có liên quan

Quý I/2016

10

Tchức kim tra và báo cáo kết quả về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Quý III/2016

3. Đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính

Công bố kết quả chấm điểm theo Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính năm 2015

Sở Nội vụ

Các sở, ngành có liên quan

Quý IV/2016

50

4. Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính

Hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ

Theo quy định

 

Tng kinh phí: 515.000.000đ (bng chữ: Năm trăm mười lăm triệu đng chn).

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3306/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3306/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2015
Ngày hiệu lực29/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3306/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3306/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch công tác cải cách hành chính Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3306/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch công tác cải cách hành chính Thái Bình 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3306/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành29/12/2015
        Ngày hiệu lực29/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3306/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch công tác cải cách hành chính Thái Bình 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3306/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch công tác cải cách hành chính Thái Bình 2016

         • 29/12/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/12/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực