Quyết định 3318/QĐ-UBND

Quyết định 3318/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 3318/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính đường thủy nội địa Sở Giao thông Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3318/-UBND

Tiền Giang, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DANH MỤC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ HÀNG HẢI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính ph về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 tháng 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ (cp tỉnh) trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải thuộc thm quyn giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tin Giang (có danh mục kèm theo);

Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định đối với những thủ tục hành chính thuộc thm quyn giải quyết của đơn vị mình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày 01 tháng 11 năm 2019, thay thế:

Thủ tục số 5 thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa tại Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2018 ca Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bDanh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa và lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang;

Thủ tục số 29, 30 (vận tải - an toàn giao thông), 13 (kế hoạch - kỹ thuật) thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa; thủ tục số 2, 3 và 4 thuộc lĩnh vực hàng hải tại Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tin Giang đã chun hóa vê nội dung.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- V
ăn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT. UBND t
nh;
- VP: CVP, PVP Lê Văn H
ùng, P. KSTTHC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, Hiếu, Uyên_CSDL
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Tiền Giang)

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

Số TT

Số hồ TTHC

Tên thủ tc hành chính

Tên VPQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC ĐƯNG THỦY NỘI ĐỊA

1

BGTVT-TGG-284945

Phê duyệt hồ sơ để xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT

2

BGTVT-TGG-285749

Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT

3

BGTVT-TGG-284990

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT

4

BGTVT-TGG-284989

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT

II. LĨNH VỰC HÀNG HẢI

1

BGTVT-TGG-285366

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT

2

BGTVT-TGG-285365

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT

3

BGTVT-TGG-285734

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3318/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3318/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3318/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3318/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính đường thủy nội địa Sở Giao thông Tiền Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3318/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính đường thủy nội địa Sở Giao thông Tiền Giang
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3318/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
     Người kýLê Văn Nghĩa
     Ngày ban hành21/10/2019
     Ngày hiệu lực01/11/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3318/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính đường thủy nội địa Sở Giao thông Tiền Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3318/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính đường thủy nội địa Sở Giao thông Tiền Giang

         • 21/10/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/11/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực