Quyết định 332/QĐ-BTP

Quyết định 332/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 332/QĐ-BTP 2015 triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cục CNTT (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử);
- Lưu: VT, TCTHADS (2b).

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, nhất là công tác xây dựng văn bản, đề án, đồng thời xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó xác định rõ trách nhiệm đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, sản phẩm đầu ra, tiến độ thực hiện;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật

1.1. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,Viện Khoa học pháp lý, Học viện Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội và các cơ quan, đơn vị của Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: tháng 5/2015.

1.2. Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục kiểm soát thủ tục hành chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 5/ 2015.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế phối hợp bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

2.1. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

2.1.1. Ở Trung ương

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục kiểm soát thủ tục hành chính và các cơ quan, đơn vị của Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 2/2015 đến tháng 4/2015.

- Thực hiện rà soát cập nhật trong thời gian tiếp theo.

- Trên cơ sở kết quả rà soát, xây dựng chương trình kế hoạch sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật (Thông tư, Thông tư liên tịch) về thi hành án dân sự trình Bộ Tư pháp ban hành và tổ chức thực hiện (có Kế hoạch cụ thể đối với từng văn bản sau khi rà soát).

2.1.2. Ở địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp giúp UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: tháng 2/2015 đến tháng 4/2015.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành về công tác thi hành án dân sự gửi Bộ Tư pháp (qua Tổng cục Thi hành án dân sự).

2.2. Tổng hợp kết quả rà soát các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự của các Bộ, ngành, địa phương

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2015.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp.

3. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

3.1. Tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Kết hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự với Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Cục công nghệ thông tin.

- Thành phần Hội nghị:

Điểm cầu tại Hà Nội gồm đại diện các cơ quan Trung ương: đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; Đại diện Lãnh Đạo Bộ Tư pháp, Đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các thành phần triệu tập khác.

Điểm cầu tại các địa phương: Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cơ quan thi hành án quân khu và tương đương; một số Sở, ban, ngành có liên quan, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm, tổ chức tín dụng và các Văn phòng Thừa phát lại.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2015.

3.2. Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

3.2.1. In, xuất bản, đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin của Tổng cục Thi hành án dân sự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Đơn vị chủ trì: Nhà xuất bản Tư pháp, Tạp chí dân chủ và pháp luật, Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Thời gian thực hiện: Tháng 02/2015 đến tháng 7/2015.

3.2.2. Biên soạn đề cương, tài liệu hỏi đáp, tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp, Tạp chí dân chủ và pháp luật, Cục Công nghệ thông tin, Báo pháp luật Việt Nam).

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

3.2.3. Trả lời ý kiến của bạn đọc về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Trang thông tin Thi hành án dân sự, Báo Pháp luật Việt Nam

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

3.2.4. Hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin và công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

4.1. Xây dựng Đề án “Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành”

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Quốc tịch, hộ tịch, chứng thực, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Thanh tra Bộ, các cơ quan của Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2015.

- Sản phẩm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

4.2. Triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Quốc tịch, hộ tịch, chứng thực, các cơ quan của Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

- Sản phẩm: Phần mềm quản lý và truy cập thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án phục vụ kết nối toàn quốc, Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

4.3. Công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Quốc tịch, hộ tịch, chứng thực, các đơn vị thuộc Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2015.

- Hình thức công khai: đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự và Cổng thông tin điện tử, của UBND tỉnh, thành phố; Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự.

4.4. Cập nhật cơ sở dữ liệu về thông tin và công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

5. Rà soát, công bố thủ tục hành chính theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Công nghệ thông tin, cơ quan của Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2015.

6. Kiện toàn bộ máy, tổ chức cán bộ hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự

6.1. Rà soát cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự, xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan thuộc Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

6.2. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên tại các khu vực biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

7. Tập huấn nghiệp vụ theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp, các Trường Trung cấp Luật và các đơn vị thuộc Bộ, ngành có liên quan.

- Đối tượng tập huấn: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Thi hành án cấp quân khu, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện, một số Chấp hành viên và Thừa phát lại.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

- Địa điểm: theo Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015 của Bộ Tư pháp.

8. Chỉnh lý chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Viện Khoa học Pháp lý, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.

9. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

9.1. Ở Trung ương:

9.1.1. Kiểm tra

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan.

- Đối tượng kiểm tra: Các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

9.1.2. Thanh tra

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các Bộ, ngành có liên quan.

- Đối tượng thanh tra: Các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

9.2. Ở địa phương:

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

10. Sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tổ chức sơ kết năm 2018, tổng kết năm 2020.

- Sản phẩm: Báo cáo sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; tổ chức Hội nghị.

11. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Kế hoạch – Tài chính, các cơ quan đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 7/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả, chất lượng.

2. Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ 6 tháng, hàng năm và theo yêu cầu đột xuất, tổng hợp, đánh giá, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch thực hiện theo Mục III.5 của Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị kịp thời phản ánh về Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 332/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu332/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2015
Ngày hiệu lực14/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 332/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 332/QĐ-BTP 2015 triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 332/QĐ-BTP 2015 triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu332/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành14/02/2015
        Ngày hiệu lực14/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 332/QĐ-BTP 2015 triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 332/QĐ-BTP 2015 triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi

            • 14/02/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/02/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực