Quyết định 332/QĐ-UBND

Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân hỗ trợ Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2013 - 2015 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 332/QĐ-UBND 2014 mục tiêu Quốc gia nước sạch môi trường nông thôn 2013 2015 Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ NƯỚC SẠCH, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ VỆ SINH CÁ NHÂN HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1940/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt khung kế hoạch truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân hỗ trợ Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-BKHĐT ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 08/TTr-SNNPTNT ngày 25/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân hỗ trợ Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2013 - 2015 (kèm theo Kế hoạch), với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng kinh phí thực hiện: 5.540 triệu đồng. Trong đó:

- Năm 2013 (đã thực hiện): 1.640 triệu đồng

+ Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT): 400 triệu đồng

+ Y tế: 840 triệu đồng

+ Giáo dục và đào tạo: 400 triệu đồng

- Năm 2014 (đã có kế hoạch): 2.050 triệu đồng

+ Nước sạch và VSMTNT: 1.050 triệu đồng

+ Y tế: 700 triệu đồng

+ Giáo dục và đào tạo: 300 triệu đồng

- Năm 2015 (đề nghị kế hoạch): 1.850 triệu đồng

+ Nước sạch và VSMTNT: 640 triệu đồng

+ Y tế: 910 triệu đồng

+ Giáo dục và đào tạo: 300 triệu đồng

Kinh phí trên bao gồm hoạt động điều tra cập nhật Bộ Chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014 và cập nhật năm 2015.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Dự kiến từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Trung ương cấp.

Điều 2. Phân công tổ chức thực hiện kế hoạch:

- Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn: Chịu trách nhiệm tổng hợp chung các hoạt động của kế hoạch, chương trình về thông tin - giáo dục - truyền thông của các đơn vị liên quan trong tỉnh; triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, truyền thông về lựa chọn, xây dựng, bảo quản, sử dụng nước hợp vệ sinh tại hộ gia đình và nơi công cộng.

- Sở Y tế: Chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, lựa chọn xây dựng, sử dụng, bảo quản các nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và trạm y tế xã.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, sử dụng, bảo quản nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trong trường học.

- Ủy ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban của đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công tác truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

- Định kỳ (tháng, quý, năm) Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) để tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ NƯỚC SẠCH, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ VỆ SINH CÁ NHÂN HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2013 – 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Quyết định số 1940/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt khung kế hoạch truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân hỗ trợ Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-BKHĐT ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân hỗ trợ Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2013 - 2015.

STT

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM

SỐ NGƯỜI THAM DỰ (người)

SỐ LƯỢNG

ĐVT

ĐƠN GIÁ (đồng)

THÀNH TIỀN (đồng)

THỜI GIAN THỰC HIỆN

 

TỔNG KINH PHÍ

 

 

 

 

 

5, 540, 000, 000

 

 

NĂM 2013

 

 

 

 

 

1, 640, 000, 000

 

I

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN VĨNH LONG

 

 

 

 

 

400, 000, 000

Đã thực hiện 2013

1

Truyền thông

19 xã của 7 huyện, thị

1, 600

29

 

 

50, 000, 000

 

2

Tập huấn trạm cấp nước

Toàn tỉnh

470

12

cuộc

 

40, 000, 000

 

3

Mua hóa chất phân tích mẫu nước

100 trạm cấp nước

 

740

mẫu

 

60, 000, 000

 

4

Cấp phát bột xử lý nước

10 xã của 7 huyện, thị

7, 500

750

thùng

 

250, 000, 000

 

II

Y TẾ DỰ PHÒNG

 

 

 

 

 

840, 000, 000

Đã thực hiện 2013

1

Công tác truyền thông

 

 

 

 

 

150, 000, 000

 

2

Tập huấn tuyến huyện, xã

 

 

 

 

 

35, 000, 000

 

3

Lấy mẫu nước xét nghiệm

 

 

 

 

 

200, 000, 000

 

4

Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh

 

 

 

 

 

400, 000, 000

 

5

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn

 

 

 

 

 

55, 000, 000

 

III

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

400, 000, 000

Đã thực hiện 2013

1

Hoạt động truyền thông

 

 

 

 

 

45, 000, 000

 

2

Mua bồn chứa nước

 

 

 

 

 

95, 000, 000

 

3

Hỗ trợ lắp đặt máng rửa tay cho các trường học bằng tole, có 1 bồn chứa nhựa 500 lít, ống dẫn kết nối và 10 vòi nước

 

 

 

cái

 

260, 000, 000

 

 

NĂM 2014

 

 

 

 

 

2, 050, 000, 000

 

I

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN VĨNH LONG

 

3, 625

196

 

 

1, 050, 000, 000

Từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2014

1

Truyền thông nước sạch và lắp đặt đồng hồ nước cho hộ dân

19 xã của 7 huyện, thị

1, 600

30

cuộc

1, 666, 667

50, 000, 000

 

2

Điều tra cập nhật Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn Vĩnh Long

Toàn tỉnh

 

 

 

 

800, 000, 000

 

3

Tập huấn nâng cao tay nghề quản lý và vận hành cho nhân viên quản lý các trạm cấp nước

100 trạm cấp nước

525

16

cuộc

3, 125, 000

50, 000, 000

 

4

Cấp phát bột xử lý nước: 150 thùng - 75.000 gói (32, 5g/gói)

10 xã của 7 huyện, thị

1, 500

150

thùng

333, 000

50, 000, 000

 

5

Trung tâm Khuyến nông: Hỗ trợ người dân xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh.

 

 

 

 

 

100, 000, 000

 

II

Y TẾ DỰ PHÒNG: (CV số 1357a/YTDP-SKCĐ ngày 28/11/2013)

 

 

 

 

 

700, 000, 000

Từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2014

1

Công tác truyền thông

7 huyện, thị

 

 

 

 

145, 000, 000

 

 

Chi phát triển tài liệu truyền thông, tuyên truyền trên thông tin đại chúng, truyền thông nhóm, tọa đàm, giám sát hỗ trợ truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

2

Tập huấn tuyến huyện, xã

7 huyện, thị

 

2

lớp

7, 500, 000

15, 000, 000

 

3

Lấy mẫu nước xét nghiệm

 

 

 

 

 

195, 000, 000

 

4

Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh

 

 

 

 

 

300, 000, 000

 

5

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn

 

 

 

 

 

45, 000, 000

 

III

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (CV ngày 04/12/2013)

 

 

 

 

 

300, 000, 000

Từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2014

1

Mua, in ấn tài liệu, làm bảng Panô truyền thông, tổ chức hội thi tuyên truyền nước sạch và VSMT NT ngành học mầm non:

tuyên truyền trong toàn ngành

330

2

 

 

170, 000, 000

 

 

- In bộ hướng dẫn các bước rửa tay sạch

 

 

4, 500

bộ

20, 000

90, 000, 000

 

 

- Làm panô

 

 

7

bảng

8, 000, 000

56, 000, 000

 

 

- Tổ chức hội thi tuyên truyền nước sạch và VSMT nông thôn ngành mầm non

 

330

2

cuộc

12, 000, 000

24, 000, 000

 

2

Hỗ trợ lắp máng rửa tay cho các trường học bằng tole, có 1 bồn chứa nhựa, ống dẫn kết nối và 10 vòi nước (nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân)

 

10 trường

10

cái

13, 000, 000

130, 000, 000

 

 

NĂM 2015

 

 

 

 

 

1, 850, 000, 000

 

I

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN VĨNH LONG:

 

3, 625

216

 

 

640, 000, 000

Từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2015

1

Truyền thông nước sạch và lắp đặt đồng hồ nước cho hộ dân

19 xã của 7 huyện, thị

1, 600

30

cuộc

1, 666, 667

50, 000, 000

 

2

Cập nhật số liệu Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn Vĩnh Long từ các huyện, thị thành phố

Toàn tỉnh

 

20

 

24, 500, 000

490, 000, 000

 

3

Tập huấn nâng cao tay nghề quản lý và vận hành cho nhân viên quản lý các trạm cấp nước

100 trạm cấp nước

525

16

cuộc

3, 125, 000

50, 000, 000

 

4

Cấp phát bột xử lý nước: 150 thùng - 75.000 gói (32, 5g/gói)

10 xã của 7 huyện, thị

1, 500

150

thùng

333, 000

50, 000, 000

 

II

Y TẾ DỰ PHÒNG:

 

 

 

 

 

910, 000, 000

Từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2015

1

Công tác truyền thông

 

 

 

 

 

150, 000, 000

 

 

Chi phát triển tài liệu truyền thông, tuyên truyền trên thông tin đại chúng, truyền thông nhóm, tọa đàm, giám sát hỗ trợ truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

2

Tập huấn tuyến huyện, xã

 

 

3

lớp

8, 000, 000

24, 000, 000

 

3

Lấy mẫu nước xét nghiệm

 

 

 

 

 

250, 000, 000

 

4

Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh

 

 

 

 

 

436, 000, 000

 

5

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn

 

 

 

 

 

50, 000, 000

 

III

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

300, 000, 000

Từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2015

1

Mua, in ấn tài liệu, làm bảng Panô truyền thông, tổ chức hội thi tuyên truyền nước sạch và VSMT NT ngành học mầm non:

Tuyên truyền trong toàn ngành

330

2

 

 

170, 000, 000

 

 

- In bộ hướng dẫn các bước rửa tay sạch

 

 

4, 500

bộ

20, 000

90, 000, 000

 

 

- Làm panô

 

 

7

bảng

8, 000, 000

56, 000, 000

 

 

- Tổ chức hội thi tuyên truyền nước sạch và VSMT nông thôn ngành mầm non

 

330

2

cuộc

12, 000, 000

24, 000, 000

 

2

Hỗ trợ lắp máng rửa tay cho các trường học bằng tole, có 1 bồn chứa nhựa, ống dẫn kết nối và 10 vòi nước (nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân)

 

10 trường

10

cái

13, 000, 000

130, 000, 000

 

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc phát sinh; các sở, ban ngành tỉnh liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 332/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu332/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2014
Ngày hiệu lực17/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 332/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 332/QĐ-UBND 2014 mục tiêu Quốc gia nước sạch môi trường nông thôn 2013 2015 Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 332/QĐ-UBND 2014 mục tiêu Quốc gia nước sạch môi trường nông thôn 2013 2015 Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu332/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành17/03/2014
        Ngày hiệu lực17/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 332/QĐ-UBND 2014 mục tiêu Quốc gia nước sạch môi trường nông thôn 2013 2015 Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 332/QĐ-UBND 2014 mục tiêu Quốc gia nước sạch môi trường nông thôn 2013 2015 Vĩnh Long

            • 17/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực