Quyết định 3322/QĐ-UBND

Quyết định 3322/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ 12 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 3322/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy hoạch đầu tư phát triển hàng hóa dịch vụ Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3322/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ 12 QUY HOẠCH VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THỂ, ẤN ĐỊNH KHỐI LƯỢNG, SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT, TIÊU THỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2384/KHĐT-THQH ngày 02/8/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 12 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Danh sách chi tiết các quy hoạch tại Phụ lục kèm theo).

Lý do bãi bỏ: Thực hiện theo quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đăng tải Quyết định này trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh.

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm...cấp huyện đã được UBND cấp huyện phê duyệt, thuộc đối tượng bãi bỏ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch 2017 để ban hành Quyết định bãi bỏ trước ngày 30/8/2019, công bố công khai các Quyết định bãi bỏ theo đúng quy định hiện hành; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung.

- Giao các Sở, ngành tiếp tục rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm...cấp tỉnh do sở, ngành mình tổ chức lập, đã được UBND tỉnh phê duyệt; nghiên cứu kỹ Luật quy hoạch để có ý kiến gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị bãi bỏ các quy hoạch hoặc triển khai lập các quy hoạch là hợp phần tích hợp Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý; nghiên cứu những khó khăn, vướng mắc gây do việc bãi bỏ quy hoạch để xác định tính cấp thiết và đề xuất xây dựng các đề án thay thế (nếu cần thiết) để đảm bảo duy trì ổn định công tác quản lý nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh đối với những ngành, nghề, lĩnh vực có quy hoạch bị bãi bỏ.

Điều 4. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ KHĐT (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4 (thực hiện);
- V0-V5, QLĐĐ1, XD 1-5, TH1;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, QH1.
20 bản-QĐ 76-08

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng

 

DANH MỤC

12 QUY HOẠCH BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định s 3322/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh)

STT

Tên quy hoạch

Thời kỳ quy hoạch

Số Quyết định, ngày, tháng, năm phê duyệt

1

Quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

2013-2020

3134/QĐ-UBND ngày 13/11/2013

2

Quy hoạch chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020

2013-2020

3599/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

3

Quy hoạch hệ thống tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

2017-2020

2634/QĐ-UBND ngày 07/7/2017

4

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

2025

2989/QĐ-UBND ngày 6/8/2018

5

Quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020

2012-2020

3166/QĐ-UBND ngày 29/11/2012

6

Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2020

2012-2020

2800/QĐ-UBND ngày 29/10/2012; 4250/QĐ-UBND ngày 29/12/2015

7

Quy hoạch phát triển ngành cơ khí, luyện kim tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

2010-2020

4048/QĐ-UBND ngày 28/12/2010

8

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

2014-2020

3340/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

9

Quy hoạch hệ thống kho, trạm chiết nạp, cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2025

2012-2020

1743/QĐ-UBND ngày 16/7/2012; 301/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

10

Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020

2010-2020

2913/QĐ-UBND ngày 27/9/2010; sửa đổi bổ sung 4524/QĐ-UBND ngày 02/11/2018

11

Quy hoạch phát triển công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Ba Chẽ giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2020

2007-2020

464/QĐ-UBND ngày 25/02/2009

12

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

2015- 2020

2623/QĐ-UBND ngày 08/9/2015

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3322/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3322/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2019
Ngày hiệu lực09/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3322/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3322/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy hoạch đầu tư phát triển hàng hóa dịch vụ Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3322/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy hoạch đầu tư phát triển hàng hóa dịch vụ Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3322/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy hoạch đầu tư phát triển hàng hóa dịch vụ Quảng Ninh

          • 09/08/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 09/08/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực