Quyết định 4524/QĐ-UBND

Quyết định 4524/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020

Quyết định 4524/QĐ-UBND 2018 quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ kho xăng dầu Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 3322/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy hoạch đầu tư phát triển hàng hóa dịch vụ Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 09/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 4524/QĐ-UBND 2018 quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ kho xăng dầu Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4524/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ, KHO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại công văn số 2771/SCT-QLTM ngày 03/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018 - 2020 với các nội dung sau:

1. Quy chuẩn áp dụng:

- Áp dụng theo QCVN 01:2013/BCT (Bộ Công Thương) về Quy chuẩn Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu; QCVN 07-6:2016/BXD (Bộ Xây dựng) về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật: Công trình cấp xăng dầu, khí đốt; TCVN 4530:2011 của Bộ Khoa học và Công Nghệ về Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế; QCVN 10:2015/BCT (Bộ Công Thương) về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước. Riêng đối với các cửa hàng xăng dầu hiện trạng đang hoạt động, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, áp dụng theo tiêu chuẩn về khoảng cách thấp nhất trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn trên, đặc biệt đối với khoảng cách tới công trình công cộng, tụ họp đông người.

- Về khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu: Áp dụng theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018 - 2020 gồm 292 cửa hàng bán lẻ và 14 kho xăng dầu (Chi tiết tại các Phụ lục 01, 02 và Bản đồ quy hoạch của từng huyện, thị xã, thành phố kèm theo quyết định này), trong đó:

- Bổ sung mới 26 cửa hàng bán lẻ, 03 kho xăng dầu vào Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo quyết định này).

- Điều chỉnh, di chuyển 15 cửa hàng xăng dầu theo Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo quyết định này).

- Bỏ ra khỏi quy hoạch 23 cửa hàng xăng dầu theo Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục 05 kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định này là bộ phận không tách rời và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Chánh, Phó chánh VPUBND tỉnh;
- Các CVNCTH: TM, QLĐĐ, XD, GT, QH, TH;
- Lưu VT, TM1.
H25-QĐ21

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

PHỤ LỤC 01

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên ca hàng

Chủ đầu tư

Địa đim

Diện tích (m2)/ trọng tải (tấn)

Cấp cửa hàng

A

Thành phố Hạ Long

I

Cửa hàng xăng dầu đang hoạt động

 

 

 

 

 

Trên bộ

25

 

 

 

1

Cửa hàng XD Đại Yên

Công ty CP xăng dầu dầu khí Quảng Ninh,

Tổ 3, Cầu Trắng, P. Đại Yên.

1000

3

2

Cây xăng dầu Tuần Châu

Công ty cổ phần Hải Dương

Tổ 91, Thôn Đồn Điền, phường Hà Khẩu.

5494

2

3

Cửa hàng s 58

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh-CT XD B12

Tổ 1, Đồn Điền, P. Việt Hưng.

1875

3

4

Cửa hàng s 12

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh-CT XD B12

Tổ 65, khu 6, phường Hà Khẩu.

650

3

5

Cửa hàng số 13

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh-CT XD B12

Tổ 7, Vạn Yên, P. Việt Hưng.

500

3

6

Cửa hàng số 11

Xí nghiệp xăng dầu Qung Ninh-CT XD B12

Tổ 8, khu 6, phường Giếng Đáy.

1200

3

7

Cửa hàng xăng dầu Bãi Cháy

CN Công ty TNHH vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC Quảng Ninh

(Tổ 6, khu 5), Đường Hạ Long, P. Bãi Cháy.

1000

3

8

Trạm xăng dầu

Công ty CP dịch vụ thương mại Hạ Long

Tổ 2, Khu 2, phường Giếng Đáy.

1000

3

9

Cửa hàng số 48

XNXD Quảng Ninh - Công ty Xăng dầu B12

Tổ 54, khu 4b, phường Cao Xanh

1062

3

10

Cửa hàng XD Hà Khánh

Công ty CP Thương mại dịch vụ Bạch Đằng Hạ Long

Tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh.

2100

2

11

Cửa hàng số 52

XNXD Quảng Ninh - Công ty Xăng dầu B12

Tổ 43, khu 4, phường Cao Thắng.

718

3

12

Cửa hàng s 50

XNXD Quảng Ninh - Công ty Xăng dầu B12

Tổ 3, khu 1, phường Hà Trung

700

3

13

Cửa hàng XD Hà Trung

DNTN Xí nghiệp TM Ngọc Hiền

Tổ 1, khu 1, phường Hà Trung.

600

3

14

Cửa hàng cấp phát dầu Diezel

Công ty cổ phần Hoa Sơn

Tổ 108, khu 11, phường Hà Tu

500

3

15

Cửa hàng số 10

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh - CT XD B12

Tổ 32, khu 4, phường Hà Phong.

717

3

16

Cửa hàng XD Hà Tu

Công ty TNHH TM-DV Hà Tu

Tổ 78, khu 8, phường Hà Tu

545

3

17

Cửa hàng BLXD biên phòng Hà Tu

Công ty TNHH TM và DV Sao Việt

Tổ 4, khu 6, Hà Tu khu đất BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

800

3

18

Cửa hàng xăng dầu Đại Yên

CN Công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương tại Quảng Ninh

Khu 5, phường Đại Yên (Ga Yên Cư)

3000

3

19

Cửa hàng xăng dầu số 1 Cái Lân

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh-CT XD B12

Khu 10, phường Bãi Cháy (đường đi cầu Bãi Cháy)

3000

3

20

Cửa hàng xăng dầu Hạ Long

CN Công ty CP Vật tư TKV- Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai

Khu 7, tỉnh lộ 337, khu vực Hóa chất mỏ, phường Hà Khánh

2000

3

21

Cửa hàng xăng dầu Cái Lân

Công ty TNHH TMD&DV Bắc Dương

Khu 10, phường Bãi Cháy, trong KCN Cái Lân

1500

3

22

Cửa hàng xăng dầu đo Tuần Châu

Công ty CP Hải Dương.

Khu 5, phường Tuần Châu

1500

3

23

Cửa hàng xăng dầu Hà Khánh

Công ty TNHH Hưng Bình

Khu 5, P.Hà Khánh, đường công vụ đi Dương Huy

1500

3

24

Cửa hàng xăng dầu số 1

Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T

Phía đông khu Cột 5 - Cột 8 mở rộng phường Hồng Hà

2000

2

25

CHXD số 125 - Hà Tu

Xí nghiệp xăng dầu Qung Ninh-CT XD B12

phường Hà Tu, thành phố Hạ Long

2000

3

 

Trên biển

10

 

 

 

26

Tàu TH01-QN4076

Cty TNHH 1 Tviên VIPCO Hạ Long

(neo đậu ven Vịnh Hạ Long (100t)) Bến Đoan, Phường Hồng Gai

200

3

27

Tàu H 22-QN 7210

Cty TNHH 1 Tviên VIPCO Hạ Long

Vông Trương Me

200

3

28

Tàu TH08- QN4078

Cty TNHH 1 Tviên VIPCO Hạ Long

Vông Trương Me, Vịnh Hạ Long (200t)

110

3

29

Tàu H24-QN4075

Cty TNHH 1 Tviên VIPCO Hạ Long

Luồng Hòn Gai

200

3

30

Tàu bán lẻ XD - Tàu QN- 1580

Công ty TNHH dầu khí Trường Anh

Luồng Bài Thơ, Đầu Mối, Phường Bạch Đằng - TP Hạ Long

150

3

31

Tàu Hạ Long 02-QN4050

Công ty CP thương mại vật tư.

Cảng mới, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long

105

3

32

Tàu Trường Giang QN -1568

Công ty TNHH MTV xăng dầu Trường Giang Quảng Ninh

Khu Hòn Hang Tiên, Luồng Bài Thơ, TP.Hạ Long

140

3

33

Tàu SVSQN-1656

DNTN - XN TM Hương An

QN-1656, Khu Sa Tô,

130

3

34

Tàu Diệp Dng 02 QN -3438

Công ty TNHH VT SB Diệp Dềng

Luồng Hòn Tôm, Hòn Đềa Tại Bến Đoan Hạ Long

270

1

35

Tàu BC 02 QN- 1124

Cảng dầu B12 - Công ty Xăng dầu B12.

Tàu BC 02 QN- 1124, tại cột 5.

60

3

II

Cửa hàng xăng dầu hiện có

 

 

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu Cao Xanh Hà Khánh

Công ty CP VTSB Diệp Dũng

Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh

2380

3

2

Cửa hàng xăng dầu Hùng Thắng

Công ty Vân Đồn Đ&T

phường Hùng Thắng

2000

3

3

Cửa hàng xăng dầu khu công nghiệp Việt Hưng

Công ty TNHH MTV Minh Khuê

Trong KCN Việt Hưng, Việt Hưng

1000

3

4

Cửa hàng XD Âu tầu 2, cảng khách quốc tế Tuần Châu

Công ty Cp Tuần Châu

Âu tầu 2, cảng khách quốc tế Tuần Châu, khu 5, phường tuần Châu

1500

3

5

Cửa hàng xăng dầu Việt Hưng

Công ty CP Việt Phát

Khu 6, phường Việt Hưng, tp Hạ Long

9475

2

6

CHXD Hà Khẩu

 

Khu 2, phường Hà Khẩu (đường 279 từ XN Viglacera đến cầu Búp Sê)

2000

3

7

CHXD CCN Hà Khánh

 

Trong Cụm CN phường Hà Khánh

1500

3

8

CHXD Giếng Đáy

 

trong Bến xe Bãi Cháy mới thuộc khu 4a, phường Hùng Thắng

3000

3

9

CHXD Tuần Châu

 

phường Tuần Châu, tp Hạ Long

2000

3

10

CHXD Đại Đán

 

CHXD khu Đại Đán, phường Đại Yên, tp Hạ Long

8000

3

11

CHXD Cầu Trắng

 

khu Cấu Trắng, phường Đại Yên, tp Hạ Long

15000

2

12

CHXD Vng Đâng

 

Vựng Đâng, phường Yết Kiêu, tp Hạ Long

3500

2

13

CHXD Hà Phong

 

phường Hà Phong, tp Hạ Long

2000

3

14

CHXD Bãi Cháy

 

Khu cảng tàu Sungroup, phường Bãi Cháy, thành phố hạ Long

2000

3

B

Thành phố Móng Cái

I

Cửa hang xăng dầu đang hoạt đồng

 

 

 

 

 

Trên bộ

11

 

 

 

1

Cửa hàng s 54

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh - Công ty Xăng dầu B12

Tổ 8, phường Hi Hòa.

1734

3

2

Cửa hàng s 53

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh - Công ty Xăng dầu B12

Km2 QL 18, phường Hải Yên.

1000

3

3

Cửa hàng số 8

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh - Công ty Xăng dầu B12

Km 9, xã Hải Đông, TP. Móng Cái

950

3

4

Cửa hàng s 96

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh - Công ty Xăng dầu B12

Khu vực đài phát hình quốc gia, phường Ninh Dương

652

3

5

Cửa hàng 110 - Hải Tiến

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh - Công ty Xăng dầu B12

Km 14, Thôn 6, xã Hải Tiến.

1000

3

6

Ca hàng số 9

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh - Công ty Xăng dầu B12

Phường Ka Long.

3425

3

7

CHXD Ka Long

Công ty TNHH MTV TM XNK Minh Hạnh

Đ.Hùng Vương, phường Ka Long.

300

3

8

CHXD Ninh Dương

Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà

T 4, khu Hồng Phong, p Ninh Dương.

500

3

9

CHXD số 22

Công ty TNHH XNK Thương mại xây dựng Tiến Hoàng

Đại lộ Hoà Bình, P. Hoà Lạc, TP, Móng Cái

2700

3

10

CHXD Ninh Dương

Công ty CP xăng dầu dầu khí Cái Lân

Thác Hàn, Ninh Dương, MC

2000

3

11

CHXD Hải Sơn

Công ty CP đầu tư và XNK Hải Sơn

Xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái

1000

3

 

Trên biển

4

 

 

 

12

CHBLXD Tàu 250 QN 2568

Công ty CP đầu tư và phát triển HaLo

Khu vực Vạn Gia, xã Vĩnh Thực

 

2

13

Tàu Cửa Lục 06 - QN3790

Công ty TNHH thương mại Minh Đăng

Khu chuyển tải Vạn Gia, Vĩnh Thực

 

2

14

CH xăng dầu nổi TB - 1115 (HH388)

Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà

Cảng cá Cửa Đại thuộc xã Vĩnh Trung

500

1

15

Tàu Hưng Bình Sao Xanh BP.01.05 01

Công ty cổ phần Minh Phú 689

Bến Công Cách, Vĩnh Thực, TP.Móng Cái

 

3

II

Các cửa hàng xăng dầu hiện có

 

 

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu Quảng Nghĩa

 

Km 20, xã Qung Nghĩa

5000

1

2

CHXD Km7 Hải Yên

Để di chuyn CHXD Ka Long

Km 7, Phường Hải Yên

2000

3

3

CHXD Hải Yên (đường đi Bắc Sơn)

 

Khu 7, Phường Hải Yên

2000

3

4

CHXD Nam Cầu Máng

 

Thôn Cầu Máng, xã Hải Xuân

1500

3

5

CHXD Bình Ngọc

 

Thôn 1, phường Bình Ngọc

1000

3

6

CHXD Vạn Gia

 

Cảng Vạn Gia, xã Vĩnh Thực

1000

3

7

CHXD Hi Xuân

 

Phường Hải Xuân, tp Móng Cái

2000

3

8

CHXD trên biển Mũi Ngọc

 

Mũi Ngọc, phường Bình Ngọc, tp Móng Cái

200 tấn

3

9

CHXD Km4, phường Hải Yên

 

Km4, phường Hải Yên, tp Móng Cái

1000

3

10

CHXD Km5, phường Hải Yên

 

Km5, phường Hải Yên, tp Móng Cái

2000

3

C

Thành phố Cẩm Phả

I

Các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động

 

 

 

 

 

Trên bộ

30

 

 

 

1

Cửa hàng XD Đảo Bụt

Công ty TNHH Hiền Dung

T 13, khu 10, km 14, Quang Hanh.

2500

3

2

CHXD Quang Hanh

Công ty CP xăng dầu dầu khí Qung Ninh

T 6, K9, km 12, Quang Hanh.

600

3

3

Cửa hàng XD số 1 Quang Hanh

Công ty Đầu tư xây dựng và thương mại (Tặng Cty Đông Bc)

T 2 khu 8, km 10, Quang Hanh

3800

1

4

CHXD than Quang Hanh

Công ty TNHH 1TV than Quang Hanh - Vinacomin

Km 9, Quang Hanh

1000

3

5

Cửa hàng XD Quang Hanh

Công ty CP Thương mại và DV Thái Gia

T 1, khu 4, km 8, Quang Hanh.

620

 

6

Cửa hàng XD Quang Hanh

Công ty CP TM & DV-Du lịch Cẩm Phả

Số 66, Đường Lê Thanh Nghị, p. Quang Hanh, Cẩm Phả

354

3

7

Cửa hàng số 2 Cẩm Thạch

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh

Km 5, phường Cẩm Thạch.

400

3

8

Cửa hàng XD Cẩm Thủy

CCty TNHH Hợp tác và Đầu tư sản xuất Quảng Ninh

Tổ 1, khu Tân Lập 3, phường Cẩm Thủy

1100

3

9

Cửa hàng XD Cẩm Trung

Công ty CP TM & DV-Du lịch Cẩm Phả

Đường Trần Phú, P.Cẩm Trung, TP Cẩm Phả

273

3

10

Cửa hàng s 51

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh

Vũng Đục, phường Cẩm Đông.

3000

3

11

Cửa hàng XD Cẩm Đông

Công ty CP TM & DV-Du lịch Cẩm Phả

Đường Hoàng Quốc Việt P. Cẩm Đông, TP.Cẩm Phả

393

3

12

Cửa hàng Tú Linh

Công ty CP Tú Linh

Tổ 03 khu Đông Sơn, P.Cẩm Sơn

460

3

13

Cửa hàng XD Hàng Hải

C.ty CP Hàng Hải Quảng Hưng

Mốc 178, khai trường Đông Cao Sơn, phường Cẩm Phú.

500

3

14

Cửa hàng số 3 Cẩm Thịnh

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh

Tổ 8 c, phường Cẩm Thịnh.

500

3

15

Cửa hàng số 4 - Cửa Ông

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh

Khu 2, phường Cửa Ông.

300

3

16

Cửa hàng số 1 Cửa Ông

Công ty Đầu tư xây dựng và thương mại

Tổ 2, khu 1, phường Cửa Ông.

2023

3

17

Cửa hàng XD Mông Dương

Công ty CP TM & DV-Du lịch Cẩm Phả

Tổ 2 khu 6, P. Mông Dương, TP. Cẩm Phả

465

3

18

Cửa hàng XD Bàng Tẩy

Công ty CP Thương mại và DV Thái Gia

Khu 9, phường Mông Dương.

2000

3

19

Cửa hàng XD Dương Huy

Công ty CP TM & DV-Du lịch Cẩm Phả

Thôn Tân Tiến, xã Dương Huy.

2000

2

20

Cửa hàng Cộng Hòa 1

Cty TM và DVDL Cẩm Phả

Thôn Khe, Xã Cộng Hoà

2000

1

21

Cửa hàng XD Dương Huy

Công ty TNHH MTV Than Quang Hanh-Vinacomin.

Thôn Khe Sim, xã Dương Huy

1900

3

22

Cửa hàng xăng dầu Cẩm Hải

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cẩm Phả

Thôn 3, Xã Cẩm Hải

2000

3

23

Cửa hàng xăng dầu Mông Dương I

Công ty CP TM DV Thái Gia

Km163 + 900, khu 11, phường Mông Dương

2000

3

24

Cửa hàng XD Mông Dương

Xí nghiệp vật tư vận tải Cẩm Phả

phường Mông Dương.

800

3

25

Cửa hàng XD Cẩm Phả

Xí nghiệp vật tư vận tải Cẩm Phả

phường Cẩm Tây.

1000

3

26

Cửa hàng xăng dầu Quang Hanh

Công ty TNHH MTV Petro Bình Minh Cẩm Phả

Đường tránh Quang Hanh, phường Quang Hanh

3000

2

27

CHXD s126 - Cẩm Sơn

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh

Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả

3000

3

28

Cửa hàng xăng dầu Mông Dương.

Công ty cổ phần đầu tư Việt Phát

Địa chỉ: Km 167+100, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

5000

2

29

CHXD Cái Tân

Công ty TNHH MTV Petro Bình Minh Cẩm Phả

thôn Cái Tân, xã Cộng Hòa, tp Cẩm Phả

5000

2

30

CHXD Cẩm Thịnh

Công ty TNHH Tâm Thành

phường Cẩm Thịnh, tp Cẩm Phả

3000

3

 

Trên biển

7

 

 

 

31

CHBL XD Tàu QN-1206H

Công ty TNHH Hoàng Khoát

QN- 1206H, Vũng Đục.

150

3

32

CHBL XD Tàu QN6595

Công ty CP Halomobil

Vũng Đục,Cẩm Phả

105

3

33

CH xăng dầu nổi TB-1114 (HH288)

Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà

Luồng (Cảng) Vũng Đục, phường Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả

200

2

34

CHBL XD Tàu Trường Ánh 08 QN6338

Công ty TNHH DV thương mại Trường Ánh

TH09-QN4077, Ca Ông.

200

2

35

CHXD Sao Xanh 02 - QN 7886

Công ty CP Hoàng Hà 789.

Khu vực Cảng KM6, phường Quang Hanh

200

3

36

CHXD tàu QN 2335

Công ty TNHH về Xuân Lâm

Khu vực Cửa Võng

80

3

37

CHXD Tầu Mạnh về QN - 7509

Công ty TNHH Mạnh về QN.

Khu vực Hòn Cặp Liềm

120

3

II

Các cửa hàng xăng dầu hiện có

 

 

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu Mông Dương II

Công ty CP đầu tư TLT

Phường Mông Dương(đường tránh Mông Dương)

3000

2

2

Cửa hàng xăng dầu Đường tránh Cửa Ông

DNTN Toàn Thắng

Đường tránh Cửa Ông

2000

3

3

CHXD tàu QN 2335

Công ty TNHH Vũ Xuân Lâm

Khu vc Ca Võng

80

3

4

Cửa hàng xăng dầu Cộng Hòa 2

 

Gần cầu Gốc Thông, Xã Cộng Hòa

2000

3

5

CHXD cng Km6

 

Cụm cảng Km6, phường Quang Hanh, tp Cẩm Phả

2000

3

6

CHXD trên biển tại cảng Km6

 

Tọa độ 20050’42”N 107014’10”E tại cảng Km6, phường Quang Hanh, tp Cẩm Phả

500 tấn

1

7

CHXD Quang Hanh

 

Địa điểm nghiên cứu dự kiến khoảng km 10 - 11, tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả

5000

 

D

Thành phố Uông Bí

I

Các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động

 

 

 

 

 

Trên bộ

14

 

 

 

1

Cửa hàng XD Thành Đạt

Công ty TNHH Thành Đạt

Phường Phương Nam, TP.Uông Bí

8000

1

2

Cửa hàng XD Phương Nam

DN TN Phương Nam

Thôn Hợp Thành, Phương Nam (Km 2, QL 10)

951

3

3

Cửa hàng XD Xan Da

Công ty TNHH XANDA

Thôn Hồng Hà, Phương Nam. (QL 10).

1000

3

4

Cửa hàng XD Phúc Xuyên

Công ty TNHH Phúc Xuyên

T 7, khu 1, Yên Thanh

2000

3

5

Cửa hàng BLXD

Công ty TNHH TM và DV Phúc An

Khu 1, Phường Yên Thanh

2000

3

6

Cửa hàng XD Khe Ngát

Công ty cổ phần SX và TM than Uông Bí.

Tổ 10, Khe Ngát, Bắc Sơn,

1715

3

7

Cửa hàng xăng dầu T98

Sư đoàn 395 Quân khu III

Thôn Nam Tân, P Nam Khê

1150

3

8

Cửa hàng s 16

XN Xăng dầu Quảng Ninh - Công ty XD B12

Khu 7, Phường Trưng Vương

973

3

9

Cửa hàng số 60 Vàng Danh - XN Xăng dầu Quảng Ninh - Công ty xăng dầu B12

XN Xăng dầu Quảng Ninh - Công ty xăng dầu B12

Khu 1, phường Vàng Danh

1250

3

10

Cửa hàng XD đô thị mới Chạp Khê

Công ty TNHH Nam Long

Khu đô thị, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí

2000

3

11

Cửa hàng xăng dầu Nam Khê

CN Công ty CP xăng dầu dầu khí Hà Nội tại Quảng Ninh

Khu Nam Trung, Phường Nam Khê

2000

3

12

Cửa hàng s 61 Quang Trung

XN Xăng dầu Quảng Ninh - Công ty xăng dầu B12

phường Quang Trung

1250

3

13

Cửa hàng số 17

XN Xăng dầu Qung Ninh - Công ty xăng dầu B12

Cầu Sến, phường Yên Thanh

396

3

14

Cửa hàng xăng dầu Uông Thương

Công ty CP SX và TM than Uông Bí

Khe thần, Phường Vàng Danh

2000

3

 

Trên biển

1

 

 

 

15

CHBL XD Hoàng Hưng 16

Công ty TNHH Đầu tư TM DV Thành Phát

Luồng Sông sinh, Khu vực Cảng Điền Công

70

3

II

Các cửa hàng xăng du hiện có

 

 

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu Nam Mu

Công ty xăng dầu B12

Thôn Nam Mẫu, Xã Thượng Yên Công

2000

2

2

Cửa hàng xăng dầu bến xe Phương Đông-đường 10

XNTM Minh Huệ

phường Phương Đông

2000

2

3

CHXD trên biển

XNTM Cao Xanh

sông Đá Bạc

0

0

4

CHXD Miếu Bòng

 

Thôn Miếu Bòng, Xã Thượng Yên Công

2000

3

5

CHXD cảng Điền Công

 

cảng Điền Công, xã Điền Công

1000

3

6

CHXD Than Thùng

 

CHXD tại khu vực Thanh Thùng, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí

1000

3

7

CHXD Quang Trung

 

Khu 11 phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

2000

3

E

Thị xã Đông Triều

I

Các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động

 

 

 

 

 

Trên bộ

21

 

 

 

1

Cửa hàng XD Hồng Phong

Công ty CP thương mại và du lịch Thái Bình

Thôn Bình Lục, xã Hồng Phong.

1653

3

2

Cửa hàng số 67 -Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh - Công ty XD B12

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Khu 4, Thị trấn Đông Triều

846

3

3

Cửa hàng s 19

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Thôn Mễ Xá, xã Hưng Đạo

400

3

4

Cửa hàng XD Kim Sơn

DNTN - Xí nghiệp TM Kim Sơn

Thôn Nhuệ Hổ, xã Kim Sơn

906

3

5

Cửa hàng XD Hải Tân

Công ty TNHH Hải Tân

Cụm CN Kim Sơn, Xã Kim Sơn

1020

3

6

Cửa hàng số 18 (Điểm bán số 2)

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Khu Vĩnh Hòa, TT Mạo Khê.

1600

3

7

Cửa hàng XD Yên Thọ - DNTN - Xí nghiệp TM Minh Huệ

DNTN - Xí nghiệp TM Minh Huệ

Thôn Yên Trung, xã Yên Thọ.

792

3

8

Cửa hàng XD Hoàng Quế

DNTN - XN TM Kim Khánh

Tràng Bạch, xã Hoàng Quế

496

 

9

Cửa hàng số 69

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Thôn 7, xã Hồng Thái Tây

664

3

10

Cửa hàng XD Tân Yên

CN Công ty CP xăng dầu Thành Phúc

Thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông.

5000

1

11

Cửa hàng BLXD Thanh Tuyền

Công ty TNHH XDựng Thanh Tuyền.

Thôn 3, xã Đức Chính

1447

3

12

Cửa hàng CHXD Bình Khê

Công ty TNHH 1TV thương mại và dịch vụ Trung Hải

Trại Mi, xã Bình Khê

690

3

13

Cửa hàng BL XD- CN Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam

Công ty than Mạo Khê - TKV

Khu Đoàn Kết, Mạo Khê

2000

3

14

Cửa hàng BL XD- CN Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam

Công ty than Mạo Khê - TKV

Khu Vĩnh Xuân, Mạo Khê.

2000

3

15

Cửa hàng XD Yên Thọ

Công ty CP kỹ thuật TM Đại An

Thôn Xuân Quang, xã Yên Thọ

1200

3

16

Cửa hàng xăng dầu Tràng An

Công ty TNHH xây dựng Nhật Quang

Tràng Bàng 2, Tràng An (Phía nam đường huyện lộ 186)

3000

3

17

Cửa hàng xăng dầu Yên Đức

Công ty TNHH Long Hải

Thôn Yên Khánh, xã Yên Đức, huyện Đông Triều

3000

3

18

CHXD Cổng tỉnh

Cty CP tập đoàn Hoàng Hà

Xã Bình Dương, Đông Triều

3000

3

19

Cửa hàng số 18(Điểm bán số 1)

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Hoàng Hoa Thám, TT Mạo Khê

300

3

20

CHXD Long Hải

Công ty TNHH 1TV đu tư xây dựng Long Hải Quảng Ninh

khu Vĩnh Tuy I, phường Mạo Khê, thị xã Đồng Triều

971

3

21

CHXD 123 - Tràng Lương

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh

xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều

3000

2

 

Trên biển

1

 

 

 

22

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trấn biển Hường Minh 01

CN công ty TNHH Hường Minh

Khu vực Bến Cân, Sông Mạo Khê

90

3

II

Các cửa hàng xăng dầu hiện có

 

 

 

 

1

CHXD điểm dừng chân cổng tỉnh 2

Cty CP tập đoàn Hoàng Hà

xã Bình Dương, huyện Đông Triều

3852

3

2

CHXD Nguyễn Huệ

 

Thôn Đồng Phết, xã Nguyễn Huệ

2000

3

3

CHXD Bình Khê

 

Thôn Đông Sơn-Xã Bình Khê

7000

3

4

CHXD Mạo Khê

 

Vĩnh Tuy II (Đường tránh Mạo Khê-Hải Dương

5000

2

5

CHXD Hồng Phong

 

thôn Đoàn Xá, xã Hồng Phong

2000

3

6

CHXD An Sinh

 

Nằm trên tuyến tỉnh lộ 345 thuộc thôn Mai Long xã An Sinh, thị xã Đông Triều

5000

2

7

CHXD Yên Lãng

 

Bên trái hướng Mạo Khê - Yên Thọ trên tuyến đường tránh Mạo Khê, thôn Yên Lãng, xã Yên Thọ, TX Đông Triều

8000

1

8

CHXD Vĩnh Hòa

 

Bên trái hướng Mạo Khê - Yên Thọ trên tuyến đường tránh Mạo Khê, khu Vĩnh Hòa, phường Mạo Khê.

5000

3

9

CHXD Bình Sơn Đông

 

thôn Bình Sơn Đông, xã Bình Dương và thôn Đạm Thỳ xã Thủy An, TX Đông Triều

20000

2

10

CHXD Tràng Bạch

 

thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, TX Đông Triều

2638

3

F

Thị xã Quảng Yên

I

Các cửa hàng xăng dầu đang hot động

 

 

 

 

 

Trên bộ

11

 

 

 

1

Cửa hàng s 59

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Km 89, Thôn Đường Ngang, xã Minh Thành

1200

3

2

Cửa hàng XD Đông Mai

Công ty CP thương mại và du lịch Thái Bình

Km 92, Thôn Tân Mai, Đông Mai.

2000

3

3

Cửa hàng số 25 Đông Mai

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Km 7, Thôn Trại Tháp, xã Đông Mai

3200

3

4

Cửa hàng số 100 Cộng Hòa

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Km 9, cầu Kim Lăng, Cộng Hòa

3000

3

5

Cửa hàng số 15 Hà An

Công ty TNHH thương mại Quảng Long

Bến Đò Lá, xã Hà An

1100

3

6

Cửa hàng BLXD - Trạm xăng dầu số 147

Công ty xăng dầu Quân Đội Khu vực I

Km 11, Đường Trần Khánh Dư, TT Quảng Yên.

1300

3

7

Cửa hàng s 14

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Km 12, Đường Lê Lợi, TT Quảng Yên

340

3

8

Ca hàng Yên Đông

Công ty CP TMDV Thái Gia

Đường Liên xã, xã Yên Hải

1350

3

9

Cửa hàng xăng dầu Hiệp Hòa

Công ty cổ phần kinh doanh Tùng Lâm.

Đường cầu sông Chanh-Uông Bí, xã Hiệp Hòa

15000

1

10

CH KD XD Bình Minh

Công ty CP PT TM Bình Minh

Cát Thành, phường Minh Thành

5500

2

11

CHXD Tiền An

Công ty CP TMDV Thái Gia

Thôn Xóm Đanh, xã Tiền An

2000

3

 

Trên biển

4

 

 

 

12

Tàu bán lẻ QN-3002

DNTN Hưng Dung

Hà An

40

3

13

CH xăng dầu nổi TB-1220

Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà.

Luồng sông Chanh tuyến đi Hải Dương, xã Nam Hòa

500

1

14

Tàu Quang Trung, QN-1585

DNTN-Xí nghiệp TM Cao Xanh

Tuyến Sông Bạch Đng

60

3

15

Tàu Sao Biển QN-7226

Công ty TNHH Du lịch dịch vụ thương mại Thúy Nga

Cống cửa Đình, Thôn 5, xã Hoàng Tân

120

3

II

Các cửa hàng xăng dầu hiện có

 

 

 

 

1

CHBL XD (02 điểm bán lẻ) XD thuộc dự án Trạm dừng nghỉ Km6+750 -Km7+150 đường nối Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

 

phường Tân An

2000

3

2

CHBL XD trên tuyến đường phong Hải tới Khu CN Nam Tiền phong

 

thôn 8, xã Liên Hòa

3600

3

3

Cửa hàng xăng dầu Lạch Huyện

 

Khu Công nghiệp Lạch Huyện, Xã Tiền Phong

1500

3

4

Cửa hàng xăng dầu Liên Hòa

 

Xóm 3, thôn Trung Bản, xã Liên Hòa

1500

3

5

Cửa hàng xăng dầu Yên Lập

 

Khu Yên Lập, phường Minh Thành.

5000

1

6

Cửa hàng xăng dầu khu Yên Lập

 

Khu Yên Lập, phường Minh Thành.

3000

3

7

Cửa hàng xăng dầu Bến Giang (đường chợ Rộc đi Hoàng Tân)

 

Bến Giang, Xã Tân An

1000

3

8

CHXD chợ Rộc

Tiền Phong, phường Phong Hải

2000

3

9

CHXD Tiền Phong

 

Trên đường quy hoạch mới Phong Hải đi Tiền Phong, xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên

5000

3

10

CHXD trên sông Liên vị

 

Trên tuyến sông Rút, khu vực Cống Lò Vôi, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên

100 tấn

3

IV

Các cửa hàng xăng dầu đề nghị bỏ ra khỏi QH 2913

 

 

 

 

G

Huyện Hoành Bồ

I

Các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động

 

 

 

 

 

Trên bộ

8

 

 

 

1

Cửa hàng s 86

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất

2700

3

2

Cửa hàng số 103

Cửa hàng số 103 - Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh - Công ty XD B13

Thôn 3, xã Qung La.

3250

3

3

Cửa hàng XD Vĩnh Phương

DN TN Tuấn Ninh

Tổ 5, khu 7, Thị trấn Trới.

1200

3

4

Cửa hàng số 120

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Thôn Chợ, xã Lê Lợi

3406

3

5

Cửa hàng xăng dầu Thống Nhất

Cửa hàng xăng dầu Thống Nhất - Công ty cổ phần xây dựng Thành Hiếu

Thộn Xích Thổ, Xã Thống Nhất.

5000

3

6

Cửa hàng số 120

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Thôn Chợ, Xã Thống Nhất.

3150

3

7

Cửa hàng xăng dầu Tân Dân

Công ty TNHH Hưng Bình

Thôn Bằng Anh, xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ

2000

3

8

Cửa hàng xăng dầu Vũ Oai

Công ty TNHH MTV Trường Phát Hạ Long

Thôn Đồng Sang, xã Vũ Oai

5000

2

 

Trên biển

3

 

 

 

9

Tàu bán lẻ SV 405 QN-1030

Cảng dầu B12 - Công ty Xăng dầu B12

Phục vụ cụm cảng

110

2

10

CHBLXD Tầu Hải Nam 01- QN6093

Công ty TNHH Hải Nam

khu vực nhà máy xi măng

500

1

11

CHBLXD Tầu QN5292

Công ty TNHH nhiên liệu Đức Đạt

khu vực đo Hòn Gạc

90

3

II

Các cửa hàng xăng dầu hiện có

 

 

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu thị trấn Trới

 

Khu 2 -Thị trấn Tri

3000

2

2

CHXD Vườn Rậm

 

Thôn Vườn Rậm, xã Sơn Dương

3000

3

3

Cửa hàng xăng dầu Nán Dè

 

Thôn Nán Dè, Xã Vũ Oai

5000

1

4

CHXD Hà Lùng

 

thôn Hà Lùng, xã Sơn Dương

5000

3

5

CHXD Thống Nhất

Công ty CP Việt Phát

xã Thng Nhất, huyện Hoành Bồ

5000

2

6

CHXD thuộc dự án Trạm dừng nghỉ đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

 

0

0

0

7

CHXD Xích Thổ I

 

Thôn Xích Thổ, Xã Thống Nhất.

5000

2

8

CHXD An Biên 1

 

Thôn An Biên, xã Lê Lợi

4264

3

9

CHXD A Biên 2

Công ty TNHH Đại Tuấn Toàn

Thôn An Biên, xã Lê Lợi

6000

2

10

CHXD Lê Lợi

 

Đối diện nhà máy xi măng Thăng Long, xã Lê Lợi

3000

3

11

CHXD Ngã 3 Đồng Đặng

 

Thôn Đoồng Đặng, xã Sơn Dương

5000

3

12

CH bán lẻ xăng dầu trên biển huyện Hoành Bồ

 

tọa độ 20059’54”N 107005’06”E bờ phải luồng ĐTND sông Diễn Vọng, huyện Hoành Bồ

200 tấn

2

H

Huyện Vân Đồn

I

Các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động

 

 

 

 

 

Trên bộ

2

 

 

 

1

CHXD Bãi Dài Hạ Long

Công ty TNHH thủy sản Vân Đồn

xã Hạ Long, huyện Vân Đồn

 

 

2

CHXD Đông Hà

Công ty TNHH thủy sản Vân Đồn

Thôn Đông Hà, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn

3000

2

 

Trên biển

6

 

 

 

3

CHXD Tầu Đông Bắc 02/QN - 8836

Công ty CP xăng dầu Hải Hà Petro

Phía Nam Hòn Đông Bìa.

105

2

4

Huyền Trang 05QN -2364H

Công ty TNHH dịch vụ Thủy sản Huyền Trang

Neo đậu tại cảng Cái Rong

300

2

5

CHBLXD Tầu QN 0222

CHBLXD Tu QN 0222 TS - Công ty TNHH MTV xăng dầu Hưng Khánh Cô Tô.

Tại khu vực Cửa Đối - Cửa Vành, xã Minh Châu

60

3

6

CHBLXD Tàu Sao Xanh 01 - QN5833

Công ty CP Minh Phú 689

Khu vực Cảng Vạn Hoa

40

3

7

Tàu bán lẻ XD Tuấn Anh 18 QN- 8518

Công ty TNHH Về Xuân Lâm

Khu vực Đo Cống Tây, xã Thắng Lợi

 

3

8

Tàu bán lẻ XD Tuấn Anh 15

Công ty TNHH Về Xuân Lâm

Khu vực Cảng Cát Vân Hi

 

3

II

Các cửa hàng xăng dầu hiện có

 

 

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu Hạ Long (khu vực Hòn Cặp Xe)

 

Thôn 11, xã Hạ Long

3000

3

2

Cửa hàng xăng dầu Đồng Cậy

 

Thôn Đồng Cậy, xã Đoàn Kết

3000

2

3

Cửa hàng xăng dầu Thôn Cái Bầu

 

Thôn Cái Bầu, xã Vạn Yên

2000

3

4

Cửa hàng xăng dầu Quan Lạn (Khu vực bến cảng)

 

Thôn Thái Hòa, xã Quan Lạn

2000

3

5

CHXD Đồng Tiến

 

thôn Đồng Tiến, xã Đông Xá

0

3

6

CHXD Đầm Tròn

 

thôn Đầm Tròn, xã Bình Dân

0

3

7

CHXD Đài Làng

 

thôn Đài Làng, xã Vạn Yên

0

3

8

CHXD Ngọc Nam

 

thôn Ngọc Nam, xã Ngọc Vừng

0

3

9

CHXD Đoàn Kết

 

Thôn Khe Ngái, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn

5000

2

I

Huyện Tiên Yên

I

Các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động

 

 

 

 

 

Trên bộ

12

 

 

 

1

CH xăng dầu Hải Lạng

Công ty TNHH Petro Bình Minh

Thôn Thống Nhất, Xã Hải Lạng, Tiên Yên

700

3

2

Cửa hàng s 81

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Thôn Khe Tiên, Xã Yên Than.

1000

3

3

Cửa hàng Tân Hòa

Công ty cổ phần thương mại Tân Hòa

Đường tránh phố Lí Thường Kiệt, Thị trấn Tiên Yên

1200

3

4

Cửa hàng s 5

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Phố Lí Thường Kiệt, TT Tiên Yên

500

3

5

Cửa hàng s 116

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Cầu dốc Đá, xã Tiên Lãng.

1000

3

6

Cửa hàng xăng dầu 01 Tiên Yên

Công ty CP Tú Linh

Đội 9, xã Hải Lạng

3000

1

7

Cửa hàng xăng dầu Đông Hải

Công ty TNHH Thanh Huyền

Thông Làng Đài, xã Đông Hải

2000

3

8

Cửa hàng số 118 Phong Dụ

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Thôn Tành Phò, Xã Phong Dụ

2000

3

9

Cửa hàng CHXD Long Tiên

Công ty TNHH Petro Bình Minh

Ph Long Tiên, TT. Tiên Yên

1000

3

10

CHXD Đông Ngũ

Công ty CP PGQN

Thôn Kếnh Cốc, xã Đông Ngũ

2000

3

11

CHXD số 124 - Điền Xá

Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh

xã Điền Xá, huyện Tiên Yên

2000

1

12

Cửa hàng xăng dầu Nán Dè

 

Thôn Nán Dè, Xã Vũ Oai

5000

1

 

Trên biển

3

 

 

 

13

CHBLXD Tàu Quang Trung QN- 6655

DNTN - Xí nghiệp TM Cao Xanh.

Luồng sông Tiên Yên (Xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh)

130

2

14

Tàu Nguyễn Tuấn 19 QN-1189

Công Ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn 18

Luồng Tiên Yên -Vân Đồn (Khu vực Cảng Mũi chùa

60

3

15

CHBLXD Tầu Hưng Bình 22 - QN7485

Công ty TNHH Hưng Bình

Luồng Tiên Yên -Đầm Hà

120

3

K

Huyện Đầm Hà

I

Các cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu đang hoạt động

 

 

 

 

 

Trên bộ

6

 

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu Dực Yên

Công ty CP xăng dầu dầu khí Quảng Ninh

Thôn 2, xã Dục Yên

800

3

2

Cửa hàng XD TT Đầm Hà

Xí nghiệp Thương mại Đầm Hà

Khu 2, Trần Phú, TT Đầm Hà

836

3

3

Cửa hàng số 106 Tân Bình

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Phố Chu Văn An, Thị trấn Đầm Hà

3000

2

4

Cửa hàng xăng dầu Tân Bình

Cửa hàng xăng dầu Tân Bình - DNTN Ngọc Linh

Thôn 3, xã Tân Bình,

700

3

5

Cửa hàng XD Đầm Buôn

Xí nghiệp Thương mại Đầm Hà

Thôn 5, xã Đầm Hà

200

3

6

Cửa hàng xăng dầu Tân hà

CN Công ty cphần Halomobil

Thôn Tân Hà, Xã Tân Bình

2000

3

 

Trên biển

2

 

 

 

7

CHBLXD tàu QN6046

Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Quảng Ninh

Khu vực Cửa Vàng.

80

3

8

CHBLXD tàu Thiện Hải - QN5865

Công ty TNHH MTV Thiện Hi

Khu vực đo Vạn Vược

95

3

II

Các ca hàng xăng dầu hiện có

 

 

 

 

1

CHXD Bến tàu Đại Bình

Xí nghiệp Thương mại Đầm Hà

 

 

 

L

Huyện Hải hà

 

 

 

 

I

Các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động

 

 

 

 

 

Trên bộ

7

 

 

 

1

CHXD Quảng Long

DNTN Phạm Lí

Thôn 8, xã Quảng Long

2000

3

2

Cửa hàng số 117

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Thôn Minh Tân, Qung Minh

1500

3

3

Cửa hàng số 6 Quảng Hà

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Số 2, Đường Nguyễn Du Thị Trấn Quảng Hà

1200

3

4

Cửa hàng số 7 Hải Tân -

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Thôn Bắc, Xã Phú Hải

900

3

5

Cửa hàng s 122

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Km 252, Xã Đường Hoa

2000

2

6

Cửa hàng số 15 Quảng Chính

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Km 262, Xã Quảng Chính

1000

3

7

Cửa hàng số 29 Quảng Thành

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Km 272, Xã Quảng Thành

1800

3

 

Trên biển

4

 

 

 

8

Tàu bán lẻ XD Xuân Lâm QN- 5848

Công Ty TNHH Về Xuân Lâm

Cửa Đại

120

3

9

CHBLXD Tầu Hồng Gai 18-QN6329

Công ty CP thương mại vật tư

Khu vực xã Tiến Tới

80

3

10

CHBLXD Tàu QN 6606

Công ty TNHH MTV Xuân Hòe

Khu vực xã Quảng Thắng

100

3

11

CHBL XD Tàu Diệp Dềng 01 QN-3268

Công ty TNHH VT SB Diệp Dềng

Khu vực xã Qung Minh

500

1

II

Các cửa hàng xăng dầu hiện có

 

 

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu Quảng Thành

 

Thôn Hải Đông, km272, Xã Quảng Thành

1500

3

2

Cửa hàng xăng dầu Quảng Phong

 

Thôn 9, Xã Quảng Phong

1600

3

3

Cửa hàng xăng dầu Quảng Điền

 

Thôn 3, Xã Quảng Điền

1200

3

4

Cửa hàng xăng dầu Bc Phong Sinh

 

Km 15 quốc lộ 18B, Xã Quảng Đức

1000

3

M

Huyện Bình Liêu

I

Các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động

 

 

 

 

 

Trên bộ

 

 

 

 

1

CHXD cấp I Hoành Mô

Công ty CP TM&DV Bình Liêu

Thôn Đồng Mễ Xá Hoành Mô

4500

1

2

CHXD Bình Liêu

Công ty CP TM&DV Bình Liêu

Khu Bình Công I, TT Bình Liêu

3000

3

II

Các cửa hàng xăng dầu hiện có

 

 

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu Vô Ngại

 

Thôn Cầu St, Xã Vô Ngại

3000

3

2

Cửa hàng xăng dầu Lục Hồn

 

Thôn Cáng Bắc, Xã Lục Hồn

3000

3

3

Cửa hàng xăng dầu Đồng Văn

Cty CP PGQN

Khu kinh tế CK Hoành Mô - Đng Văn, thôn Nà Pò, xã Hoành Mô.

3000

3

N

Huyện Ba Chẽ

I

Các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động

 

 

 

 

 

Trên bộ

2

 

 

 

1

Cửa hàng XD Ba Chẽ

Công ty CP xăng dầu dầu khí Quảng Ninh

Khu 7, TT Ba Chẽ

3000

3

2

Ca hàng số 119

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Khu 6, TT Ba Ch

3000

2

II

Các cửa hàng xăng dầu hiện có

 

 

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu Nam Sơn

 

Thôn Khe Sâu, xã Nam Sơn

2000

3

2

Cửa hàng xăng dầu Khe Xa

 

Thôn Khe Xa, Xã Đạp Thanh

2000

3

3

Cửa hàng xăng dầu Đồng Giảng

 

Thôn Đồng Giảng, Xã Lương Mông

1500

3

O

Huyện Cô Tô

 

 

 

 

I

Các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động

 

 

 

 

 

Trên bộ

1

 

 

 

1

Cửa hàng BL xăng dầu Cô Tô

Công ty CP XD và thương mại Ánh Sao

Thị Trấn Cô Tô

1000

3

 

Trên biển

4

 

 

 

2

CHBLXD Tàu QN-1466H -

DNTN - Xí nghiệp xăng dầu Hạ Long

Tàu Hạ Long 01, QN-1466H, Xã Thanh Lâm Huyện Cô Tô.

60

3

3

Cửa hàng BL xăng dầu Đức Đạt 68 - QN6392

Công ty TNHH một MTVmại Đức Đạt

Cảng Bắc Vàng, xã Đồng Tiến

100

3

4

CHBLXD Tầu Đông Bc 01

Công ty cổ phần Đông Bắc - BQP

Cng Cô Tô

250

2

5

CHBLXD Tàu Đức Đạt 19- QN7347

Công ty CP XD và thương mại Ánh Sao

Gần khu vực Hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ, thị trấn Cô Tô

187,4

2

II

Các cửa hàng xăng dầu hiện có

 

 

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu Thanh Lân

 

Xã Thanh Lân

1000

3

2

Cửa hàng xăng dầu Đồng Tiến

 

Xã Đồng Tiến

1000

3

3

CHXD tại khu hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ

 

CHXD tại khu hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ, thuộc khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, có tọa độ 20057’51,7”N 107045’6,2”E

200 tấn

3

4

CHXD Thanh Lân

 

Xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, có tọa độ 20057’51,7”N 107045’6,2 E

100 tấn

3

 

PHỤ LỤC 02

QUY HOẠCH HỆ THỐNG KHO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân tnh)

STT

Tên kho xăng dầu

Chủ đầu

Địa điểm

Trữ lượng (m3)

1

Kho xăng dầu K130 Petrolimex

Công ty xăng dầu B12

Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long

162.000

2

Kho xăng dầu KCN Cái Lân - Pvoil

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Việt Nam

Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

20.000

3

Kho xăng dầu Cng dầu B12 - Petrolimex

Công ty xăng dầu B12

Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

91.000

4

Kho xăng dầu Mông Dương

Công ty TNHH Petro Bình Minh

Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả

30.000

5

Kho trung chuyển - Công ty xăng dầu B12

Công ty xăng dầu B12

Phường Ka Long, TP Móng Cái

700

6

Kho xăng dầu Hải Hà

Công ty Cp phát triển Hi Hà INDEVCO

Khu công nghiệp Hải Hà

30.000

7

Kho xăng dầu cảng Mông Dương

Công ty CP đầu tư và phát triển công nghiệp 368

Thành phố Cẩm Phả

4.500

8

Kho xăng dầu cảng Km6

Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp TTP

Phường Quang Hanh TP Cẩm Phả

4.500

9

Kho xăng dầu Vạn Gia

Công ty CP xăng dầu Vạn Gia

TP Móng Cái

30.000

10

Kho xăng dầu Đầm nhà Mạc - Lạch Huyện

 

Thị xã Quảng Yên

100.000

11

Kho Mũi Chùa

 

Huyện Tiên Yên

5.000

12

Kho xăng dầu cảng Km6

Công ty CP vật tư

Cụm cảng Km6, Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả

2000

13

Kho xăng dầu KCN Sông Khoai

 

Khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên

4.900

14

Kho xăng dầu Yên Đức

Công ty CP Thanh Tuyền

thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều

giai đoạn 1: 20.000m3

 

PHỤ LỤC 03

CỬA HÀNG BÁN LẺ, KHO XĂNG DẦU BỔ SUNG VÀO QUY HOẠCH HỆ THỐNG KHO, CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên cửa hàng

Địa chỉ

Diện tích (m2)

Loại

I

Thị xã Đông Triu: 5 cửa hàng, 01 kho xăng du

 

 

1

CHXD An Sinh

Tại thôn Mai Long, xã An Sinh; cách chợ An Sinh khoảng 1 km

5000

2

2

CHXD Yên Lãng

Bên trái hướng Mạo Khê - Yên Thọ, tuyến đường tránh Mạo Khê, thôn Yên Lãng, xã Yên Thọ, TX Đông Triều

8000

1

3

CHXD Vĩnh Hòa

Bên trái hướng Mạo Khê - Yên Thọ, tuyến đường tránh Mạo Khê, khu Vĩnh Hòa, phường Mạo Khê; gần trụ sở Công ty MTV 91

5000

3

4

CHXD Bình Sơn Đông

Tại thôn Bình Sơn Đông, xã Bình Dương; đối diện trại lợn

20000

2

5

CHXD Tràng Bạch

Tại thôn Nội Hoàng Tây, xã Hoàng Quế; phía sau nhà sàng than Uông Bí

2638

3

6

Kho xăng dầu Yên Đức

thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều

5-7Ha

90,000m3; giai đoạn 1 20.000m3

II

Thành phố Uông Bí: 2 cửa hàng

 

 

1

CHXD Than Thùng

CHXD tại khu vực Thanh Thùng, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí

1000

3

2

CHXD Quang Trung

thửa đất số 305, tờ bản đồ số 56, Khu 11 phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

2000

3

III

Thị xã Quảng Yên: 2 cửa hàng, 01 kho xăng dầu

 

 

1

CHXD Tiền Phong

Bên trái tuyến đường quy hoạch mới Phong Hải đi Tiền Phong, xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên

5000

3

2

CHXD trên sông Liên vị

tuyến sông Rút, khu vực Cống Lò Vôi, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên

100 tấn

3

3

Kho xăng dầu KCN Sông Khoai

Khu Công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên

2ha

4,900m3

IV

Huyện Hoành Bồ: 1 cửa hàng

 

 

1

CH bán lẻ xăng dầu trên biển huyện Hoành Bồ

tọa độ 20059’54”N 107005’06”E bờ phải luồng ĐTND sông Diễn Vọng, huyện Hoành Bồ

200 tấn

2

V

Thành phố Hạ Long: 6 cửa hàng

 

 

1

CHXD Tuần Châu

Lô đất giáp ngã ba giao cắt giữa đường vào khu du lịch Tuần Châu - đường Tuân Châu -đường vào UBND phường Tuần Châu, phường Tuần Châu, tp Hạ Long

2000

3

2

CHXD Đại Đán

Bên trái tuyến Hạ Long - Uông Bí, cách bệnh viện sản nhi 500m, phường Đại Yên, tp Hạ Long

8000

3

3

CHXD Cầu Trng

Bên trái tuyến Hạ Long - Uông Bí, cách nút giao cao tốc Hạ Long Hi Phòng 400m, phường Đại Yên, tp Hạ Long

15000

2

4

CHXD Vựng Đâng

Bên phải tuyến đường từ bến phà cũ đến khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh, Vựng Đâng, phường Yết Kiêu, tp Hạ Long

3500

2

5

CHXD Hà Phong

bên trái tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, phường Hà Phong, tp Hạ Long, cách CHXD cột 5- cột 8 là 6km

2000

3

6

CHXD Bãi Cháy

Khu cảng tàu Sungroup, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long

2000

3

VI

Thành phố Cẩm Phả: 3 cửa hàng; 01 kho xăng dầu

 

 

1

Kho xăng dầu cảng Km6

Cụm cảng Km6, phường Quang Hanh, tp Cẩm Phả

2000m3

 

2

CHXD cng Km6

Cụm cảng Km6, phường Quang Hanh, tp Cẩm Phả

2000

3

3

CHXD trên biển tại cảng Km6

Tọa độ 20°50'42"N 107°14'10"E tại cảng Km6, phường Quang Hanh, tp Cẩm Phả

500 tn

1

4

CHXD Quang Hanh

Địa điểm nghiên cứu dự kiến khoảng km 10 - 11, tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả

5000

1

VII

Thành phố Móng Cái: 04 cửa hàng

 

 

1

CHXD Hải Xuân

Phường Hải Xuân, tp Móng Cái

2000

3

2

CHXD trên biển Mũi Ngọc

Tọa độ 21°26’08"N 107°57’49"E Mũi Ngọc, phường Bình Ngọc, tp Móng Cái

200 tấn

2

3

CHXD Km4, phường Hải Yên

Km4, phường Hải Yên, tp Móng Cái

1000

3

4

CHXD Km5, phường Hải Yên

Km5, phường Hi Yên, tp Móng Cái

2000

3

VIII

Huyện Cô Tô: 02 cửa hàng

 

 

1

CHXD tại khu hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ

CHXD tại khu hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ, thuộc khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, có tọa độ 20057’51,7”N 107045’6,2”E

200 tấn

3

2

CHXD Thanh Lân

Xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, có tọa độ 20057’51,7”N 107045’6,2”E

100 tấn

3

IX

Huyện Vân Đồn: 01 cửa hàng

 

 

1

CHXD Đoàn Kết

Bên phải tuyến đường từ Thị trấn Cái Rồng đi sân bay Vân Đồn,Thôn Khe Ngái, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn

5000

2

 

PHỤ LỤC 04

CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU ĐIỀU CHỈNH, DI CHUYỂN TẠI QUY HOẠCH HỆ THỐNG KHO, CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2018-2020
(Kèm theo Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên cửa hàng

Địa chỉ

Lý do điều chỉnh

Nội dung điều chỉnh

I

Cửa hàng điều chỉnh vị trí, diện tích quy hoạch: 11 cửa hàng

1

CHXD Tuần Châu - Công ty CP Hải Dương

Phường Hà Khẩu, tp Hạ Long

Mở rộng cửa hàng về phía sau khoảng 50m, tăng thêm 5.000m2, quy mô CHXD loại 2

Điều chỉnh diện tích

2

Cửa hàng xăng dầu khu công nghiệp Việt Hưng - Công ty TNHH MTV Minh Khuê

Trong KCN Việt Hưng, Việt Hưng

Điều chỉnh sang vị trí khác để đảm bảo vị trí đấu nối giao thông, mở rộng diện tích từ 1000 lên 3000m2

Điều chỉnh vị trí và diện tích

3

CHXD Hà Khẩu

Đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long

di chuyển sang bên trái tuyến đường Yên Tiềm, hướng đi Vạn Yên do vị trí Quy hoạch không còn quỹ đất (diện tích 2000m2)

Điều chỉnh vị trí

4

CHXD Cẩm Tây thuộc Công ty TNHH MTV Vật tư vận tải và xếp dỡ Vinacomin

Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả

Di chuyển sang vị trí đối diện tại tổ 17 khu Lán Ga, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả

Điều chỉnh vị trí

5

CHXD đường tránh Cửa Ông - DNTN Đại Thắng

Đường tránh Cửa Ông, Phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả

Di chuyển từ tuyến đường tránh Ca Ông (km 159+50, bên phải tuyến HL-MC) sang km 159+074 trái tuyến từ Hạ Long đi Móng Cái

Điều chnh vị trí

6

CHXD số 69, xã Hồng Thái Tây- XN Xăng dầu Quảng Ninh

Xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều

Điều chỉnh diện tích từ 796m2 lên 1000m2, quy mô loại 3 nhằm cải tạo các công trình tại cửa hàng và bố trí bể chứa, cột bơm xăng E5

Điều chnh diện tích

7

CHXD Xã Hồng Thái Đông - Công ty CP dịch vụ Đồng Xuân Hải Dương

Thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều

Điều chỉnh diện tích từ 5000m2 lên 15000m2

Điều chnh diện tích

8

CHXD phường Đức Chính của Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tuyền

Phường Đức Chính, thị xã Đông Triều

Di chuyển đến vị trí tại Yên Lâm 3, phường Đức Chính, TX Đông Triều, điều chỉnh diện tích từ 1500 lên 3000m2

Điều chỉnh vị trí, diện tích

9

CHXD thôn Đông Sơn, xã Bình Khê của Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tuyền

Thôn Đông Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều

Di chuyển đến vị trí tại thôn Phú Ninh, xã Bình Khê, TX Đông Triều, diện tích 5000m2

Điều chỉnh vị trí, diện tích

10

CH bán lẻ xăng dầu trên biển tại đảo Cống Tây - Công ty TNHH Vũ Xuân Lâm

Xã Thắng Lợi, H.Vân Đồn

Di chuyển về địa điểm có tọa độ 21003’19,8”N 107025’40,6”E bên phải luồng ĐTQG Móng Cái - Vân Đồn - Cẩm Phả, khu vực cách cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn 1km.

Điều chnh vị trí

11

CHXD trên biển của Công ty B12

H. Hoành Bồ

tọa độ 20054’24,5”N; 107000’30,2”E, cách cảng Tuần Châu 1,5km

Điều chỉnh vị trí

12

CHXD Ka Long

P.Ka Long, TP Móng Cái

Dự kiến Di chuyển sang Km7, P. Hải Yên, TP Móng Cái

Điều chỉnh vị trí

13

CHXD Quang Hanh của Tổng Công ty dầu Việt Nam

P.Quang Hanh, tp Cẩm Phả

Vị trí di chuyển do UBND thành phố Cẩm Phả phối hợp với Tổng Công ty dầu Việt Nam

Điều chnh vị trí

II

Cửa hàng thuộc diện di chuyển giữ lại: 02 cửa hàng

1

CHXD Quang Hanh của Công ty CP TM&DVDL Du lịch Cẩm Phả

Mở rộng diện tích, đảm bảo các quy chuẩn và khoảng cách theo quy định

Mở rộng diện tích, đảm bảo các quy chuẩn và khoảng cách theo quy định

 

2

CHXD số 18 phường Mạo Khê/ Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh

Phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều

Sửa chữa, trang bị các thiết bị hiện đại, đảm bảo các quy chuẩn theo quy định về an toàn

 

 

PHỤ LỤC 05

CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU BỎ RA KHỎI QUY HOẠCH HỆ THỐNG KHO, CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên cửa hàng

Địa chỉ

Ghi chú

I

Thành phố Hạ Long

2

 

1

CHXD Cao Xanh

Tại Lô đất Trạm xá thuộc Điều chỉnh quy hoạch khu đô thị mới Vựng Đâng, phường Cao Xanh

Do địa điểm cửa hàng xăng dầu này không còn phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của Thành phố.

2

CHXD Hà Tu

Trong Bến xe Miền Đông thuộc khu 3, phường Hà Tu - chưa có vị trí cụ thể

Đây là cửa hàng xăng dầu trước đây được gắn với quy hoạch bến xe Miền Đông nhưng đã được điều chỉnh thành Siêu thị Metro (hiện là Siêu thị Megamaket) và khu dân cư theo quy hoạch được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 20/5/2011. Do vậy, địa điểm quy hoạch cửa hàng xăng dầu này không còn phù hợp.

II

Thành ph Móng Cái

4

 

1

CHXD Ka Long - BCH BĐBP tỉnh Quảng Ninh

Phường Ka Long

Di chuyển sang Km7, phường Hải Yên, TP Móng Cái

2

CHXD Dân Tiến

Bến tàu Dân Tiến, xã Hải Tiến

không khả thi đđầu tư trong giai đoạn 2018-2020

3

CHXD Đầm Hèn

Thôn Đầm Hèn, xã Vĩnh Thực

Không khả thi để đầu tư trong giai đoạn 2018-2020

4

CHXD Cầu Voi

Thôn Cầu Voi, xã Vạn Ninh

Không khả thi để đầu tư trong giai đoạn 2018-2020

III

Thành phố Uông Bí

3

 

1

CHXD số 17 - XNXD Quảng Ninh

Cầu Sến, phường Yên Thanh

CHXD phải di chuyển theo QĐ 2913

2

CHXD Khánh Tây

Khu Khánh Tây, phường Yên Thanh

Không khả thi để đầu tư trong giai đoạn 2018-2020

3

CHXD xóm mới

Khu xóm mi, phường Phương Đông

Không khả thi để đầu tư trong giai đoạn 2018-2020

IV

Thị xã Đông Triều

1

 

1

CHXD Tân Thành

Thôn Tân Thành, xã Bình Dương

Không khả thi để đầu tư trong giai đoạn 2018-2020

V

Huyện Hoành Bồ

2

 

1

Cửa hàng xăng dầu Tân Lập

Thôn Tân Lập, Xã Tân Dân

Không khả thi để đầu tư trong giai đoạn 2018-2020

2

Cửa hàng xăng dầu Hòa Bình

Thôn Thác Cát, Xã Hòa Bình

Không khả thi để đầu tư trong giai đoạn 2018-2020

VI

Huyện Vân Đồn

3

 

1

CHXD Đài Vân

Thôn Đài Vân, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn

Không khả thi để đầu tư trong giai đoạn 2018 2020

2

CHXD Ninh Hải

thôn Ninh Hải, xã Minh Châu

Không khả thi để đầu tư trong giai đoạn 2018-2020

3

CHXD Nà Săn

thôn Nà Săn, xã Thắng Lợi

Không khả thi để đầu tư trong giai đoạn 2018-2020

VII

Huyện Tiên Yên

1

 

1

Cửa hàng xăng dầu Tiên Yên

Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng

Không khả thi để đầu tư trong giai đoạn 2018-2020

VIII

Huyện Bình Liêu

1

 

1

Cửa hàng xăng du Húc Động

Thôn Nà Ếch, Xã Húc Động

Không khả thi để đầu tư trong giai đoạn 2018-2020

I

Huyện Đầm Hà

2

 

1

CHXD Xóm Giáo

Thôn Xóm Giáo, xã Đầm Hà

Không khả thi để đầu tư trong giai đoạn 2018-2020

2

CHXD Ba Nhất

Thôn Ba Nhất, xã Qung An

Không khả thi để đầu tư trong giai đoạn 2018-2020

IX

Huyện Ba Ch

4

 

1

CHXD Tân Tiến

Thôn Tân Tiến

Không khả thi để đầu tư trong giai đoạn 2018-2020

2

CHXD Đồn Đạc

Thôn Làng Mô

Không khả thi để đầu tư trong giai đoạn 2018-2020

3

CHXD Cái Gian

Thôn Cái Gian

Không khả thi để đầu tư trong giai đoạn 2018-2020

4

CHXD Khe Nháng

Thôn Khe Nháng, xã Nam Sơn

Không khả thi để đầu tư trong giai đoạn 2018-2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4524/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4524/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/11/2018
Ngày hiệu lực 02/11/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/08/2019
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4524/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4524/QĐ-UBND 2018 quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ kho xăng dầu Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 4524/QĐ-UBND 2018 quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ kho xăng dầu Quảng Ninh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4524/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ninh
Người ký Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành 02/11/2018
Ngày hiệu lực 02/11/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/08/2019
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 4524/QĐ-UBND 2018 quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ kho xăng dầu Quảng Ninh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 4524/QĐ-UBND 2018 quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ kho xăng dầu Quảng Ninh