Quyết định 3342/QĐ-UBND

Quyết định 3342/QĐ-UBND năm 2015 công bố 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định dưới hình thức “Sao y bản chính” các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Quyết định 3342/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Bình Định sao y bản chính Bộ Nông nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3342/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 11 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH DƯỚI HÌNH THỨC “SAO Y BẢN CHÍNH” CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 11 thủ tục hành chính mới ban hành (phụ lục kèm theo) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định dưới hình thức “Sao y bản chính” các Quyết định số 906/QĐ-BNNPTNT-KTHT ngày 29/4/2014, Quyết định số 3015/QĐ-BNNPTNT-TCLN ngày 03/7/2014, Quyết định số 4780/QĐ-BNN-QLCL ngày 31/10/2014, Quyết định s5566/QĐ-BNN-VPĐP ngày 25/12/2014, Quyết định số 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015, Quyết định số 785/QĐ-BNN-TCLN ngày 09/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. Lĩnh vực Nông nghiệp

1

Thẩm định, phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện theo Quyết định số 785/QĐ-BNN-TCLN ngày 09/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn

Thực hiện theo Quyết định số 906/QĐ-BNNPTNT-KTHT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn

Thực hiện theo Quyết định số 906/QĐ-BNNPTNT-KTHT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý

Thực hiện theo Quyết định số 3015/QĐ-BNNPTNT-TCLN ngày 03/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

II. Lĩnh vực Nông thôn mới

5

Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện theo Quyết định Số 5566/QĐ-BNN-VPĐP ngày 25/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện theo Quyết định Số 5566/QĐ-BNN-VPĐP ngày 25/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7

Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện theo Quyết định Số 5566/QĐ-BNN-VPĐP ngày 25/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

III. Lĩnh vực quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

8

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thực hiện theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quyết định số 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn

Thực hiện theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quyết định số 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP

Thực hiện theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quyết định số 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức

Thực hiện theo Quyết định số 4780/QĐ-BNN-QLCL ngày 31/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3342/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3342/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2015
Ngày hiệu lực25/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3342/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3342/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Bình Định sao y bản chính Bộ Nông nghiệp


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3342/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Bình Định sao y bản chính Bộ Nông nghiệp
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3342/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýNgô Đông Hải
     Ngày ban hành25/09/2015
     Ngày hiệu lực25/09/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật9 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 3342/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Bình Định sao y bản chính Bộ Nông nghiệp

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 3342/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Bình Định sao y bản chính Bộ Nông nghiệp