Quyết định 83/QĐ-UBND

Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 83/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính nông nghiệp Sở Nông nghiệp Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/ UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ THUỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 01/TTr-SNN ngày 03/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ UBND cấp huyện/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định theo Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phụ lục 01 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố tại Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (Phụ lục 02 kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/ UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ THUỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính bị thay thế

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

TTHC được công bố theo Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Hỗ trợ Dự án liên kết

Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn

Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng và tổ chức thẩm định.

- Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt hỗ trợ Dự án liên kết.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì trong 10 ngày làm việc kể từ khi thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư Dự án liên kết biết.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

Không

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

TTHC bị bãi bỏ theo Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ

2

Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

TTHC công bố theo Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Hỗ trợ Dự án liên kết

Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Phòng Nông nghiệp/Phòng Kinh tế cấp huyện thành lập Hội đồng và tổ chức thẩm định hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì Phòng Nông nghiệp/Phòng Kinh tế cấp huyện trình UBND cấp huyện xem xét phê duyệt. Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được Tờ trình của Phòng Nông nghiệp/Phòng Kinh tế cấp huyện, UBND cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ Dự án liên kết.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì trong 10 ngày làm việc kể từ khi thẩm định, Phòng Nông nghiệp/Phòng Kinh tế cấp huyện phải thông báo và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư Dự án liên kết biết.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Không

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

TTHC bị bãi bỏ theo Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Xác nhận việc thực hiện Hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ

 

PHỤ LỤC 2

BÃI BỎ 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành theo Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

TTHC đã công bố tại Quyết định 3342/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh bị bãi bỏ

1

T-BDI-282063-TT

Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ

2

T-BDI-282064-TT

Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu83/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2019
Ngày hiệu lực09/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 83/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính nông nghiệp Sở Nông nghiệp Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 83/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính nông nghiệp Sở Nông nghiệp Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu83/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýPhan Cao Thắng
       Ngày ban hành09/01/2019
       Ngày hiệu lực09/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 83/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính nông nghiệp Sở Nông nghiệp Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 83/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính nông nghiệp Sở Nông nghiệp Bình Định

           • 09/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực