Quyết định 3343/QĐ-UBND

Quyết định 3343/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 3343/QĐ-UBND 2015 bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3343/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

QUYT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;

Căn cứ Quyết định số 6396/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu cấp Thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 6683/TTr-SCT ngày 02 tháng 7 năm 2015 về Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã trên địa bàn Thành phố, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- UB MTTQ Việt Nam TP.HCM;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng CNN (2b), VX;
- Lưu: VT, (CNN-T) D.29

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

 

QUY CHẾ

BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu nhằm khuyến khích, phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng yêu cầu sử dụng và thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và phục vụ tốt cho xuất khẩu, để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn phát triển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Đối tượng: là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang được sản xuất tại các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo quy định nhà nước.

2. Phạm vi: quy mô bình chọn cấp Thành phố, tất cả doanh nghiệp, cơ sở có đầu tư trên địa bàn 5 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ).

Điều 2. Yêu cầu chung đối với sản phẩm tham gia bình chọn

1. Là sản phẩm công nghiệp nông thôn đang được sản xuất tại các cơ sở, doanh nghiệp và do chính cơ sở, doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn.

2. Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép, việc sản xuất sản phẩm đó không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.

Điều 3. Nguyên tắc bình chọn sản phẩm

1. Được thực hiện một cách dân chủ, công khai và minh bạch; tuân thủ các quy định theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu.

2. Các cơ sở, doanh nghiệp gửi sản phẩm bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan đến các sản phẩm của mình.

Điều 4. Phân nhóm các sản phẩm tham gia

1. Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

2. Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống.

3. Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí.

4. Nhóm các sản phẩm khác (trừ gạch nung).

Chương II

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC BÌNH CHỌN

Điều 5. Hội đồng bình chọn

1. Căn cứ theo Quyết định số 6396/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố.

2. Hội đồng bình chọn có trách nhiệm nghiên cứu, bình chọn sản phẩm của năm, trình Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận sản phẩm tiêu biểu cho đối tượng và nhóm sản phẩm quy định tại Điều 1 và 4 của Quy chế này.

3. Hội đồng bình chọn quyết định việc thành lập, quy định về số lượng và cơ cấu các thành viên của Ban giám khảo.

4. Hội đồng bình chọn quyết định việc thành lập, quy định về số lượng và cơ cấu các thành viên của T chuyên viên giúp việc (Tổ giúp việc).

Điều 6. Ban giám khảo

1. Ban Giám khảo được thành lập để giúp Hội đồng bình chọn đánh giá, và bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Thành viên của Ban Giám khảo là các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ quản lý, người có chuyên môn, kinh nghiệm thuộc lĩnh vực, ngành nghề liên quan đến các nhóm sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn.

2. Ban giám khảo gồm có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Giám khảo chịu trách nhiệm trước Hội đồng bình chọn về kết quả đánh giá, bình chọn của mình.

3. Ban Giám khảo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, kết lun theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 7. Tổ chuyên viên giúp việc

1. Tổ giúp việc gồm có Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên. Tổ giúp việc chịu trách nhiệm giúp Hội đồng bình chọn xây dựng Quy chế, Tiêu chí đánh giá, Kế hoạch tổ chức và công tác triển khai bình chọn. Thành viên của T giúp việc là các cán bộ quản lý nhà nước thuộc các đơn vị có liên quan.

2. T giúp việc làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, kết luận theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 8. Trình tự, thủ tục bình chọn

1. Các cơ sở công nghiệp nông thôn lập hồ sơ như quy định tại Điều 9 của Quy chế này gửi Phòng Kinh tế các huyện để xem xét, lựa chọn và trình Ủy ban nhân dân huyện để đề xuất Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố thông qua Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian quy định.

2. Hội đồng bình chọn giao Ban Giám khảo tổng hợp, nghiên cứu hồ sơ, tổ chức chấm điểm theo các nguyên tắc và tiêu chí quy định của Quy chế này và gửi Hội đồng bình chọn. Sau khi bình chọn, Hội đồng sẽ trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

3. Hội đồng bình chọn thông báo công khai kết quả bình chọn đến các đơn vị, tổ chức và cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia bình chọn chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ khi có kết quả chính thức;

4. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu cho các đơn vị có sản phẩm được bình chọn; Đăng tải kết quả bình chọn trên Website của Sở Công Thương và Website của Thành phố Hồ Chí Minh; Thông báo, nêu rõ nguyên nhân đến các cơ sở tham gia không có sản phẩm được công nhận đ có hướng khắc phục.

5. Sở Công Thương lập hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu cấp khu vực và cấp quốc gia.

Điều 9. Hồ sơ đăng ký và thời gian tham gia bình chọn

1. Hồ sơ đăng ký: lập thành 3 bộ cho mỗi sản phẩm.

a) Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện (theo mẫu tại Phụ lục số 04) kèm theo danh sách trích ngang (theo mẫu tại Phụ lục s 05) các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn;

b) Đơn đăng ký tham gia bình chọn sn phẩm (theo mẫu tại Phụ lục số 02) của các cơ sở công nghiệp nông thôn kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị;

c) Bản thuyết minh giới thiệu về sản phẩm (theo mẫu tại Phụ lục số 03) kèm theo ảnh của sản phẩm được chụp tại 04 góc độ khác nhau (gồm 04 ảnh màu, kích cỡ tối thiểu 10x15cm);

d) Các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, giấy khen, bằng khen cho sản phẩm,...

e) Ngoài các hồ sơ trên, đơn vị tham gia bình chọn phải gửi sản phẩm cụ thể về Hội đồng bình chọn theo thời gian, địa điểm quy định. Sản phẩm đạt giải sẽ được Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực, cấp quốc gia và tham gia trưng bày tại các kỳ hội chợ triển lãm.

2. Thời gian gửi hồ sơ đăng ký bình chọn: từ ngày 15 tháng 7 đến 15 tháng 8 của năm lẻ; thời gian tổ chức bình chọn từ ngày 15 tháng 8 của năm tổ chức bình chọn.

Điều 10. Lưu giữ hồ sơ bình chọn

Hồ sơ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu cấp Thành phố được lưu tại Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh - Sở Công Thương; Sản phẩm hoặc mô hình sản phẩm được trả lại cho doanh nghiệp tự bảo quản.

Chương III

TỔ CHỨC BÌNH CHỌN VÀ TRAO GIẢI

Điều 11. Tiêu chí bình chọn

1. Việc bình chọn được đánh giá thông qua các tiêu chí:

a) Sản phẩm có giá cả hợp lý, có doanh thu cao hoặc có mẫu mã đẹp được người tiêu dùng tại địa phương tín nhiệm, có mặt trên thị trường từ 01 năm trở lên.

b) Sản phẩm sử dụng nguyên vật liệu, phụ tùng trong nước.

c) Sản phẩm thu hút nhiều lao động, giải quyết việc làm cho địa phương.

d) Sản phẩm đạt chất lượng, phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường;

e) Sản phẩm có thị trường ổn định (trong nước hoặc xuất khẩu).

g) Có khả năng đầu tư phát triển mở rộng sản xuất; mở rộng thị trường trong và ngoài nước; nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn thế giới.

h) Sản phẩm có tính văn hóa, thẩm mỹ, kỹ thuật cao; phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

i) Ưu tiên sản phẩm có chứng chỉ hoặc giải thưởng, bằng khen liên quan đến chất lượng sản phẩm.

2. Chi tiết các tiêu chí bình chọn quy định tại Phụ lục s 01 của Quy chế này.

Điều 12. Phương pháp bình chọn và tổng hợp kết quả

1. Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm (theo mẫu tại Phụ lục s 06) và bỏ phiếu bình chọn (theo mu tại Phụ lục s 07) theo nguyên tc độc lập, công bng, khách quan; từng thành viên tự chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá của mình.

2. Trưởng Ban giám khảo cho lập biên bản tổng hợp kết quả chấm điểm, báo cáo Hội đồng bình chọn đ tổ chức bình chọn và trình kết quả cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 13. Điều kiện sản phẩm đạt giải và cơ cấu giải thưởng

1. Sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phải đáp ứng yêu cầu chung quy định tại Điều 2 Quy chế này và có điểm bình quân của Ban Giám khảo đạt từ 70 điểm trở lên.

2. Số lượng giải thưởng và cơ cấu giải thưởng các sản phẩm đạt giải do Hội đồng bình chọn lựa chọn trình Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định công nhận.

3. Tùy theo số lượng và chất lượng của các sản phẩm đạt giải sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Hội đồng bình chọn có thể lựa chọn ra một số sản phẩm tiêu biu nhất trong kỳ bình chọn đ tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực.

Điều 14. Công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận

1. Căn cứ vào kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do Hội đồng bình chọn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ký quyết định công nhận các sản phẩm đạt giải và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu cấp Thành phố.

2. Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố theo quy định tại Phụ lục s 08.

Điều 15. Tổ chức trao giải

1. Tổ chức trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phải nghiêm túc và trang trọng; phù hợp với điều kiện cụ thể của Thành phố; đảm bảo có sự tham dự của các đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân, cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm tham gia bình chọn và đạt giải.

2. Việc lựa chọn cụ thể thời gian, địa điểm trao giải do Hội đồng bình chọn quyết định.

3. Khuyến khích các đơn vị tổ chức sự kiện, các hiệp hội ngành nghề, các cơ quan đơn vị thông tin truyền thông, các doanh nghiệp lớn tham gia, phối hợp với Hội đồng bình chọn trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng bá cho việc bình chọn và tổ chức trao giải.

Điều 16. Quyền lợi của các đơn vị có sản phẩm đạt giải

1. Được cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các giải thưởng khác kèm theo. Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu có giá trị trong thời gian 02 năm tính từ thời điểm được cấp và được đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực.

2. Được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương (đối với sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh), kinh phí khuyến công quốc gia (đối với sản phẩm tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia) và các nguồn kinh phí khác để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, quảng bá sản phẩm, đào tạo lao động,...

3. Được đăng tải thông tin giới thiệu về sản phẩm trên Website của Sở Công Thương, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Được tham gia chương trình kích cầu (Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2011 và Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố) và vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị tiên tiến (Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

Điều 17. Trách nhiệm của các đơn vị có sản phẩm đạt giải

1. Tiếp tục duy trì và phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu về số lượng và chất lượng phù hợp với kết quả bình chọn và các văn bản mà đơn vị đã đăng ký, cam kết.

2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc đề xuất, xây dựng và thực hiện các chương trình, giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển sản phẩm đạt giải.

Điều 18. Xử lý khiếu nại, thu hồi giấy chứng nhận

1. Thời hiệu xử lý khiếu nại với sản phẩm tham gia bình chọn là 15 ngày kể từ ngày thông báo Quyết định công nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố.

2. Hội đồng bình chọn có trách nhiệm thụ lý giải quyết khiếu nại liên quan đến kết quả bình chọn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn.

3. Trong trường hợp sản phẩm đạt giải có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm mà Hội đồng bình chọn có thể trình Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý hoặc thu hồi lại giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Điều 19. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức bình chọn và kinh phí hỗ trợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được ngân sách Thành phố cấp cho đơn vị tổ chức thực hiện là Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Đơn vị chủ trì và tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương là cơ quan Thường trực của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện Quy chế này trên địa bàn Thành phố.

2. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp là đơn vị thường trực triển khai thực hiện, có nhiệm vụ:

a) Vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ và tiếp nhận đề xuất từ các huyện;

b) Tham mưu cho Hội đồng bình chọn ban hành Quyết định thành lập Ban Giám khảo (mời các đơn vị, cá nhân tham gia vào Ban Giám khảo) và T chuyên viên giúp việc.

c) Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố, tổ chức L cấp giấy chứng nhận, khen thưởng và đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực và cấp quốc gia.

d) Phối hợp các đơn vị có liên quan trong việc đề xuất, xây dựng và thực hiện các chương trình, các giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển sản phẩm đạt giải.

Điều 21. Đơn vị phối hợp

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa và Th thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm tham gia Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu cấp Thành phố và phối hợp với Sở Công Thương trong công tác triển khai tổ chức thành công việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó:

1. Sở Tài chính tham mưu cân đối nguồn ngân sách hàng năm của Thành phố đ bố trí kinh phí thực hiện bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định công nhận cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn được bình chọn là sản phẩm tiêu biểu cấp Thành phố.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá mức độ hiệu quả trong sử dụng nguồn tài nguyên thuộc ngành quản lý.

4. Sở Văn hóa và Thể thao đánh giá mức độ thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, phù hợp với tính hiện đại; đánh giá mức độ phù hợp với các tiêu chí về mẫu mã, kiểu dáng, bao gói và nhãn mác của sản phẩm.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá về mức độ giải quyết việc làm cho người lao động.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá mức độ ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường và việc áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường.

7. Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng sản phẩm.

8. Ủy ban nhân dân huyện:

a) Vận động và xét chọn các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố.

b) Hướng dẫn thủ tục, thể lệ bình chọn sản phẩm tiêu biểu cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn; đồng thời là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện từ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, đề xuất Hội đồng bình chọn Thành phố cho phép tham gia xét chọn.

Điều 22. Điều khoản thi hành:

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan đơn vị kịp thời phản ánh về Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để tổng hợp báo cáo trình Sở Công Thương xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC SỐ 01

TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

TT

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1

Tiêu chí về doanh thu và đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm (30 điểm+5đ thưởng)

Gồm các chỉ tiêu

1.1

Về khả năng sản xuất hàng loạt, với quy mô lớn (10đ)

Sản xuất nhiều loại sản phẩm, số lượng lớn, có mặt bằng sản xuất...

1.2

Về thị trường (5đ)

Ưu tiên thị trường xuất khẩu

1.3

Về sử dụng nguyên, vật liệu trong nước (10đ)

Mức sử dụng nguyên vật liệu tại địa phương, trong nước, Nhiều: hơn 80%, TB: 50%, Thấp: ít hơn 30%.

1.4

Về áp dụng công nghệ, thiết bị hiện đại vào sản xuất (5đ)

Doanh nghiệp CÓ sử dụng công nghệ mới, thiết bị hiện đại. (có: 5đ, không: 0đ)

1.5

Về nhân rộng tại địa phương. (5đ thưởng)

Có khả năng tăng quy mô sản xuất hoặc nhân rộng tại địa phương sẽ có điểm thưởng.

2

Tiêu chí về chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật - xã hội (40 điểm+5đ thưởng)

Gồm 05 chỉ tiêu chủ yếu

2 1

Về doanh thu của sản phẩm (10đ)

Đánh giá đim theo 03 mức độ: cao, trung bình thấp, cụ thể lần lượt theo thứ tự các nhóm sn phẩm như sau:

1. Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ (hàng TCMN từ dừa, gỗ mỹ nghệ, đan mây tre lá, cói, lục bình, chỉ xơ dừa, dệt thêu...). Trên 2 tỷ: cao; Từ 2 - 0,5 tỷ: TB; dưới 0,5 tỷ: thấp.

2. Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống. Trên 10 tỷ: cao; Từ 10 - 5 tỷ: TB; dưới 5 tỷ: thấp.

3. Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí. Trên 2 tỷ: cao; Từ 2 - 0,5 tỷ: TB; dưới 0,5 tỷ: thấp.

4. Nhóm các sản phẩm khác. Trên 5 tỷ: cao; Từ 5 - 2 tỷ: TB; dưới 2 tỷ: thấp.

2.2

Chất lượng lao động tham gia sản xuất (10đ)

Lao động đang làm việc tại doanh nghiệp có qua đào tạo. Cao: 100%, TB: 60%, Thấp: 30%

2.3

Giải quyết việc làm cho người lao động (10đ)

Đánh giá đim theo 03 mức độ: cao, trung bình thấp, cụ thể lần lượt theo th tự các nhóm sản phẩm như sau:

1. Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ (hàng TCMN từ dừa, gỗ mỹ nghệ, đan mây tre lá, cói, lục bình, chỉ xơ dừa, dệt thêu...): Trên 20 lao động: cao; Từ 20 - 10 lao động: TB; dưới 10 lao động: thấp.

2. Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống: Trên 30 lao động: cao; Từ 30 - 15 lao động: TB; dưới 15 lao động: thấp.

3. Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: Trên 15 lao động: cao; Từ 15 - 7 lao động: TB; dưới 7 lao động: thấp.

4. Nhóm các sản phẩm khác: Trên 30 lao động: cao; Từ 30 - 15 lao động: TB; dưới 15 lao động: thấp

2.4

Sản phẩm thân thiện với môi trường (5đ)

Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghiệp, nông thôn không vi phạm luật Bảo vệ môi trường

2.5

Áp dụng hệ thống quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm (ISO, HACCP..) (5đ)

Doanh nghiệp Có áp dụng các hệ thống ISO, HACCP,... (có 5đ, không: 0đ)

2.6

Hỗ trợ người lao động (5đ thường)

Thu nhập của công nhân. Cao: trên 5 triệu, TB: từ 5tr - 2,5tr, Thấp: dưới 2,5tr. Doanh nghiệp hỗ trợ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân sẽ có điểm thưởng.

3

Tiêu chí về văn hóa, thẩm mỹ (15 điểm)

Gồm 02 chỉ tiêu chủ yếu

3.1

Tính văn hóa

Mức độ thể hiện được bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, phù hợp với tính hiện đại

3.2

Tính thẩm mỹ

Mức độ phù hợp với các tiêu chí về mẫu mã, kiểu dáng, bao gói và nhãn mác của sản phẩm (dựa theo sản phẩm gửi tham gia bình chọn)

4

Một số tiêu chí khác (15 điểm)

Gm 02 chỉ tiêu chủ yếu

4.1

Chứng chỉ liên quan đến chất lượng sản phẩm. (5đ)

Thông qua việc đăng ký chất lượng, sở hữu trí tuệ, chứng chỉ VSATTP, ...

4.2

Giải thưởng, bằng khen. (5đ)

Thông qua các giải thưởng, bằng khen (tùy theo cấp độ công nhận, số lượng của các giải thưởng, bằng khen)

4.3

Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và cộng đồng. (5đ)

Nộp thuế, bảo vệ môi trường, hoạt động công ích, ...

 

PHỤ LỤC SỐ 02

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

Kính gửi: Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố

Tên đơn vị: .............................................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .................................................................................

Người đại diện: ………………………………………………. Chức vụ: ............................................  

Điện thoại: ……………………………………………. Fax:...............................................................

Tổng số vốn: ..........................................................................................................................

Tổng số lao động hiện có: ………………………………… lao động.

Sản phẩm đăng ký bình chọn: ..................................................................................................

Công dụng của sản phẩm: .......................................................................................................

Ký hiệu (nếu có) và Thông số kỹ thuật: .....................................................................................

Một số thông tin về sản phẩm: (năm trước, năm đăng ký bình chọn):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Số lượng sản xuất (đơn vị sản phẩm/năm): ..............................................................................  

Giá bán của sản phẩm (VNĐ/đơn vị sản phẩm): ........................................................................

Doanh thu sản phẩm (tỷ đồng): ................................................................................................

Thị trường tiêu thụ sản phẩm (nội địa hay xuất khẩu): ................................................................

Giá trị xuất khẩu của sản phẩm (USD): .....................................................................................

Một số chứng chỉ về tiêu chuẩn, bằng khen (nếu có): ................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác; xin thực hiện đầy đủ các quy định của Hội đồng bình chọn và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật Việt Nam về các thông tin trên./.

 

 

Đại diện Doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 03

(Tên Đơn vị)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………., ngày    tháng    năm 2015

 

THUYẾT MINH SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

Tên sản phẩm đăng ký bình chọn:

Ký hiệu: ..................................................................................................................................

Tính năng, công dụng sản phẩm: .............................................................................................

1. Về chất lượng sản phẩm

- Nguồn nguyên liệu sử dụng chế tạo, sản xuất sản phẩm: ........................................................

...............................................................................................................................................

- Tóm tắt quy trình công nghệ sản xuất: ....................................................................................

...............................................................................................................................................

- Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng: ...........................................................................

...............................................................................................................................................

- Đánh giá về chất lượng sản phẩm: .........................................................................................

- Tự so sánh với sản phẩm cùng loại: .......................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Về hiệu quả kinh tế xã hội

2.1. Hiệu quả kinh tế:

- Số lượng sản phẩm sản xuất năm 2014: .................................................................................

- Dự kiến sản lượng năm 2015: ................................................................................................

- Doanh thu đối với sản phẩm năm 2014: ..................................................................................

- Dự kiến doanh thu năm 2015: ................................................................................................

- Thị trường tiêu thụ trong nước/ xuất khẩu: ..............................................................................

...............................................................................................................................................

2.2. Hiệu quả xã hội:

- Tổng số lao động: .................................................................................................................

- Thu nhập bình quân: ..............................................................................................................

- Nộp ngân sách năm 2014: .....................................................................................................

- Dự kiến năm sau (năm 2015): .................................................................................................

3. Về tính sáng tạo và đổi mới về sản phẩm

- Đổi mới mẫu mã, kiểu dáng: ..................................................................................................

- Đổi mới về chất lượng: ..........................................................................................................

4. Nhận xét góp ý của khách hàng về sản phẩm

...............................................................................................................................................

 

 

Đại diện Doanh nghiệp
(, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 04

UBND huyện....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày     tháng     năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
-
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và Quyết định số ...../QĐ-HĐBC ngày …. tháng ..... năm 2015 của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2015;

Sau khi vận động, lựa chọn và sàng lọc các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện có đủ điều kiện tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Ủy ban nhân dân huyện ….. xin đề cử cơ sở ….. của ông/bà …. tại địa chỉ …. được tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2015 (đính kèm hồ sơ đăng ký tham gia).

Ủy ban nhân dân huyện ……….. đề nghị quý cơ quan xem xét và để xuất Hội đồng bình chọn cho phép tham gia bình chọn./.

 

 

….., ngày …. tháng … năm 2015
Thủ trưởng đơn vị

(, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 05

UBND huyện....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN SẢN PHẨM
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

Đăng ký bình chọn: cấp thành phố

TT

Tên sản phẩm

Tên đơn vị sản xuất ra sản phẩm

Đa chỉ đơn vị sản xuất ra sản phẩm

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….., ngày …. tháng … năm 2015
Thủ trưởng đơn vị

(, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 06

HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

BAN GIÁM KHẢO

PHIẾU CHM ĐIỂM

Tên sản phẩm: ........................................................................................................................

Mã số bình chọn: ....................................................................................................................

Đơn vị sản xuất: ......................................................................................................................

TT

NI DUNG TIÊU CHÍ
(Thang điểm 100 cho 8 chỉ tiêu)

ĐIM TỐI ĐA

ĐIỂM BÌNH CHN

GHI CHÚ

1

Tiêu chí về doanh thu và đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm

35

 

 

-

Về khả năng sản xuất hàng loạt, với quy mô ln

10

 

 

-

Về thị trường

5

 

 

-

Về sử dụng nguyên, vật liệu trong nước

10

 

 

-

Về áp dụng công nghệ, thiết bị hiện đại vào sản xuất

5

 

 

-

Về nhân rộng tại địa phương.

5

 

Đim thưởng

2

Tiêu chí về chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật - xã hội

45

 

 

-

Về doanh thu của sản phẩm

10

 

 

-

Khả năng giải quyết việc làm cho người lao động

10

 

 

-

Chất lượng lao động tham gia sản xuất

10

 

 

-

Sản phẩm thân thiện với môi trường

5

 

 

-

Áp dụng hệ thống quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm (ISO, HACCP..) (5đ)

5

 

 

-

Hỗ trợ người lao động

5

 

Điểm thưởng

3

Tiêu chí về văn hóa, thẩm mỹ

15

 

 

-

Tính văn hóa

7

 

 

-

Tính thẩm mỹ

8

 

 

4

Một số tiêu chí khác

15

 

 

-

Chứng chỉ liên quan đến chất lượng sản phẩm

5

 

 

-

Giải thưởng, bằng khen

5

 

 

-

Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và cộng đồng

5

 

 

 

Tổng cộng: [1 + 2 + 3 + 4]

115

 

Có điểm thưởng

 

 

TP.HCM, ngày …. tháng …. năm 2015
Thành viên Ban giám khảo
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 07

HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP THÀNH PHỐ

PHIU BÌNH CHỌN

Tên sản phẩm: ........................................................................................................................

Mã số bình chọn: ....................................................................................................................

Đơn vị sản xuất: ......................................................................................................................

1. Kết quả đánh giá theo tiêu chí:

TT

NỘI DUNG TIÊU CHÍ

KT QUẢ BÌNH CHỌN

GHI CHÚ

Đạt

Chưa đạt

1

Tiêu chí về doanh thu và đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm

 

 

 

2

Tiêu chí về chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật - xã hội

 

 

 

3

Tiêu chí về văn hóa, thẩm mỹ

 

 

 

4

Một số tiêu chí khác

 

 

 

2. Kết quả bình chọn: (ghi rõ sản phẩm đạt giải hay không đạt giải): ……………..

 

 

TPHCM, ngày …. tháng …. năm 2015
Thành viên Hội đồng
(ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 08

Mu giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp thành phố năm 2015

Chứng nhận các cấp sử dụng chung khổ giấy A4, kích thước dài 297mm, rộng 210mm, đường trang trí hoa văn dài 287mm, rộng 200mm (sử dụng chiều đứng trang in).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3343/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3343/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực08/07/2015
Ngày công báo01/09/2015
Số công báoSố 41
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3343/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3343/QĐ-UBND 2015 bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3343/QĐ-UBND 2015 bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3343/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTất Thành Cang
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực08/07/2015
        Ngày công báo01/09/2015
        Số công báoSố 41
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3343/QĐ-UBND 2015 bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3343/QĐ-UBND 2015 bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Hồ Chí Minh

         • 08/07/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/09/2015

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/07/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực