Quyết định 3362/2012/QĐ-UBND

Quyết định 3362/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại một số khu di tích lịch sử, điểm tổ chức lễ hội du lịch, hội chợ; Khu di tích Yên Tử , thành phố Uông Bí; Cảng tầu khách du lịch Bãi Cháy; Quảng trường thuộc khu văn hóa thể thao Cột 3 phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long tại Quyết định 221/2008/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 3362/2012/QĐ phí trông giữ xe khu di tích lễ hội du lịch Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 2149/2013/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 3362/2012/QĐ phí trông giữ xe khu di tích lễ hội du lịch Quảng Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3362/2012/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH MỨC PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ TẠI MỘT SỐ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ, ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ HỘI DU LỊCH, HỘI CHỢ; KHU DI TÍCH YÊN TỬ , THÀNH PHỐ UÔNG BÍ; CẢNG TẦU KHÁCH DU LỊCH BÃI CHÁY; QUẢNG TRƯỜNG THUỘC KHU VĂN HÓA THỂ THAO CỘT 3 PHƯỜNG HỒNG HẢI, THÀNH PHỐ HẠ LONG QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 221/2008/QĐ-UBND NGÀY 22/01/2008 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007; Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định điều chỉnh khung mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô đối với các điểm bãi trông giữ xe tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, các điểm tổ chức lễ hội du lịch, hội chợ tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5352/TC-QLG ngày 18/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại một số khu di tích lịch sử, điểm tổ chức lễ hội du lịch, hội chợ; Khu di tích Yên Tử, thành phố Uông Bí; Cảng tầu khách du lịch Bãi Cháy; Quảng trường thuộc khu văn hóa thể thao Cột 3 phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long quy định tại Quyết định số 221/2008/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Mức thu quy định tại Phụ lục thực hiện từ ngày 01/01/2013.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế mức thu quy định tại mục 2 và mục 3 Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 221/2008/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Bãi bỏ Quyết định số 155/2011/QĐ-UBND ngày 18/01/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 221/2008/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: thành phố Hạ Long, Uông Bí; thị xã Quảng Yên; huyện Đông Triều, Hải Hà; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các CV: TM2-4,DL2,VX1,TH1;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, TM4, KSTT;
T28-QĐ261.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

PHỤ LỤC

MỨC PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, XE Ô TẠI MỘT SỐ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ, ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ HỘI DU LỊCH, HỘI CHỢ; KHU DI TÍCH YÊN TỬ, THÀNH PHỐ UÔNG BÍ; CẢNG TẦU KHÁCH DU LỊCH BÃI CHÁY QUẢNG TRƯỜNG THUỘC KHU VĂN HÓA THỂ THAO CỘT 3 PHƯỜNG HỒNG HẢI, THÀNH PHỐ HẠ LONG
(Kèm theo Quyết định số: 3362 /2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức phí

I

Tại cảng tầu khách du lịch Bãi Cháy, thành phố Hạ Long

 

 

1

Xe máy

đồng/lượt/xe

5.000

2

Xe ô tô

đồng/lượt/xe

 

a

Đối với xe ô tô ra vào đón khách có thời gian đỗ trên bến cảng tàu khách từ 1 giờ (60 phút) trở lên

 

 

-

Xe ô tô chở người dưới 12 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

20.000

-

Xe ô tô chở người từ 12 đến 30 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

25.000

-

Xe ô tô chở người từ 31 chỗ ngồi trở lên

đồng/lượt/xe

30.000

b

Đối với xe ô tô ra vào đón khách có thời gian đỗ trên bến cảng tàu khách dưới 1 giờ (dưới 60 phút)

 

 

-

Xe ô tô chở người dưới 12 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

10.000

-

Xe ô tô chở người từ 12 đến 30 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

15.000

-

Xe ô tô chở người từ 31 chỗ ngồi trở lên

đồng/lượt/xe

20.000

II

Tại khu di tích Yên Tử, thành phố Uông Bí

 

 

1

Tại bến xe mới Yên Tử

 

 

a

Xe đạp:

 

 

-

Ban ngày (Từ 06 giờ đến 22 giờ)

đồng/lượt/xe

2.000

-

Ban đêm (Từ sau 22 giờ đến trước 06 giờ)

đồng/lượt/xe

4.000

-

Cả ngày và đêm

đồng/xe/ ngày+đêm

6.000

b

Xe máy

 

 

-

Ban ngày (Từ 06 giờ đến 22 giờ)

đồng/lượt/xe

5.000

-

Ban đêm (Từ sau 22 giờ đến trước 06giờ)

đồng/lượt/xe

10.000

-

Cả ngày và đêm

đồng/xe/ngày+đêm

15.000

2

Tại các điểm trông giữ tại khu di tích Yên Tử (trừ điểm bến xe mới Yên Tử)

 

 

a

Xe đạp:

 

 

-

Ban ngày (Từ 06 giờ đến 22 giờ)

đồng/lượt/xe

1.000

-

Ban đêm (Từ sau 22 giờ đến trước 06 giờ)

đồng/lượt/xe

2.000

-

Cả ngày và đêm

đồng/xe/ngày+đêm

3.000

b

Xe máy

 

 

-

Ban ngày (Từ 06 giờ đến 22 giờ)

đồng/lượt/xe

2.000

-

Ban đêm (Từ sau 22 giờ đến trước 06 giờ)

đồng/lượt/xe

3.000

-

Cả ngày và đêm

đồng/xe/ ngày+đêm

5.000

c

Xe ô tô

 

 

-

Ban ngày (Từ 06 giờ đến 22 giờ)

 

 

 

 Xe ô tô chở người dưới 12 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

20.000

 

 Xe ô tô chở người từ 12 đến 30 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

25.000

 

 Xe tô tô chở người từ 31 chỗ ngồi trở lên

đồng/lượt/xe

30.000

-

Ban đêm (Từ sau 22 giờ đến trước 06 giờ)

 

 

 

 Xe ô tô chở người dưới 12 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

25.000

 

 Xe ô tô chở người từ 12 đến 30 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

40.000

 

 Xe tô tô chở người từ 31 chỗ ngồi trở lên

đồng/lượt/xe

45.000

-

Cả ngày và đêm

 

 

 

 Xe ô tô chở người dưới 12 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

40.000

 

 Xe ô tô chở người từ 12 đến 30 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

60.000

 

 Xe tô tô chở người từ 31 chỗ ngồi trở lên

đồng/lượt/xe

75.000

III

Tại Di tích chùa La Khê xã Tiền An, thị xã Quảng Yên

 

 

-

Xe đạp

đồng/lượt/xe

2.000

-

Xe máy

đồng/lượt/xe

3.000

IV

Tại đền Trần Hưng Đạo-Miếu Vua Bà, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên; Đình, chùa Phú Hải xã Phú Hải, huyện Hải Hà; Đền Sinh, chùa Quỳnh Lâm -Huyện Đông Triều

 

 

-

Xe đạp

đồng/lượt/xe

2.000

-

Xe máy

đồng/lượt/xe

5.000

-

Xe ô tô

 

 

 

 Ô tô dưới 12 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

10.000

 

 Ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên

đồng/lượt/xe

15.000

V

Tại một số điểm tổ chức hội chợ, lễ hội du lịch của tỉnh

 

 

a

Xe đạp:

 

 

-

Ban ngày (Từ 06 giờ đến 22 giờ)

đồng/lượt/xe

2.000

-

Ban đêm (Từ sau 22 giờ đến trước 06 giờ)

đồng/lượt/xe

4.000

-

Cả ngày và đêm

đồng/xe/ngày+đêm

6.000

b

Xe máy

 

 

-

Ban ngày (Từ 06 giờ đến 22 giờ)

đồng/lượt/xe

5.000

-

Ban đêm (Từ sau 22 giờ đến trước 06 giờ)

đồng/lượt/xe

10.000

-

Cả ngày và đêm

đồng/xe/ngày+đêm

15.000

c

Xe ô tô

 

 

-

Ban ngày (Từ 06 giờ đến 22 giờ)

 

 

 

 Xe ô tô chở người dưới 12 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

20.000

 

 Xe ô tô chở người từ 12 đến 30 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

25.000

 

 Xe tô tô chở người từ 31 chỗ ngồi trở lên

đồng/lượt/xe

30.000

-

Ban đêm (Từ sau 22 giờ đến trước 06 giờ)

 

 

 

 Xe ô tô chở người dưới 12 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

25.000

 

 Xe ô tô chở người từ 12 đến 30 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

40.000

 

 Xe tô tô chở người từ 31 chỗ ngồi trở lên

đồng/lượt/xe

45.000

-

Cả ngày và đêm

 

 

 

 Xe ô tô chở người dưới 12 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

40.000

 

 Xe ô tô chở người từ 12 đến 30 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

60.000

 

 Xe tô tô chở người từ 31 chỗ ngồi trở lên

đồng/lượt/xe

75.000

VI

Tại Quảng trường thuộc khu văn hóa thể thao Cột 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long

 

 

a

Xe đạp

 

 

-

Ban ngày (Từ 06 giờ đến 17 giờ)

đồng/lượt/xe

1.000

-

Ban đêm (Từ sau 17 giờ đến trước 06 giờ)

đồng/lượt/xe

2.000

-

Cả ngày và đêm

đồng/xe/ ngày+đêm

3.000

b

Xe máy

 

 

-

Ban ngày (Từ 06 giờ đến 17 giờ)

đồng/lượt/xe

2.000

-

Ban đêm (Từ sau 17 giờ đến trước 06 giờ)

đồng/lượt/xe

3.000

-

Cả ngày và đêm

đồng/xe/ngày+đêm

5.000

c

Xe ô tô

 

 

-

Ban ngày (Từ 06 giờ đến 17 giờ)

 

 

 

 Xe ô tô chở người dưới 12 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

5.000

 

 Xe ô tô chở người từ 12 đến 30 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

7.000

 

 Xe tô tô chở người từ 31 chỗ ngồi trở lên

đồng/lượt/xe

10.000

-

Ban đêm (Từ sau 17 giờ đến trước 06 giờ)

 

 

 

 Xe ô tô chở người dưới 12 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

10.000

 

 Xe ô tô chở người từ 12 đến 30 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

14.000

 

 Xe tô tô chở người từ 31 chỗ ngồi trở lên

đồng/lượt/xe

20.000

-

Cả ngày và đêm

 

 

 

 Xe ô tô chở người dưới 12 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

15.000

 

 Xe ô tô chở người từ 12 đến 30 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

21.000

 

 Xe tô tô chở người từ 31 chỗ ngồi trở lên

đồng/lượt/xe

30.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3362/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3362/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2012
Ngày hiệu lực29/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3362/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3362/2012/QĐ phí trông giữ xe khu di tích lễ hội du lịch Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 3362/2012/QĐ phí trông giữ xe khu di tích lễ hội du lịch Quảng Ninh
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu3362/2012/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
      Người kýNguyễn Văn Thành
      Ngày ban hành19/12/2012
      Ngày hiệu lực29/12/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2013
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3362/2012/QĐ phí trông giữ xe khu di tích lễ hội du lịch Quảng Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3362/2012/QĐ phí trông giữ xe khu di tích lễ hội du lịch Quảng Ninh