Quyết định 3372/2014/QĐ-UBND

Quyết định 3372/2014/QĐ-UBND quy định thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 3372/2014/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 4276/2016/QĐ-UBND thu các khoản phí lệ phí lĩnh vực công nghiệp thương mại Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 3372/2014/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3372/2014/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương";

Căn cứ Nghị quyết số 173/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII - Kỳ họp thứ 18 “Về việc quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh”;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5091/TTr-STC ngày 31/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu bằng tiền lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

- Trường hợp gia hạn cấp giấy phép xây dựng: 10.000 đồng/giấy phép.

Điều 2. Đối tượng nộp lệ phí, đơn vị thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

- Đối tượng nộp phí: Người xin phép cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Đơn vị thu phí: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Điều 3. Quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Đơn vị thu lệ phí là cơ quan quản lý nhà nước có chức năng tổ chức thực hiện thu lệ phí nộp 100% vào ngân sách nhà nước. Đối với trường hợp ủy quyền thu lệ phí, đơn vị ủy quyền thu được trích để lại 10% số tiền thu được để phục vụ cho công tác thu lệ phí, số còn lại 90% nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Đơn vị thu lệ phí có trách nhiệm niêm yết, thông báo công khai mức thu tại các điểm thu lệ phí; Tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền thu lệ phí theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 và thay thế quy định thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng quy định tại các Quyết định: số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007, số 2866/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- Như Điều 5 (thực hiện);
- V0, V1, TM2, TM4;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, TM4.
34b-T060.4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3372/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3372/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3372/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3372/2014/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3372/2014/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3372/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Văn Thành
       Ngày ban hành31/12/2014
       Ngày hiệu lực01/01/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3372/2014/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3372/2014/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Quảng Ninh