Quyết định 4276/2016/QĐ-UBND

Quyết định 4276/2016/QĐ-UBND về quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 4276/2016/QĐ-UBND thu các khoản phí lệ phí lĩnh vực công nghiệp thương mại Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 07/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Tài chính Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 05/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 4276/2016/QĐ-UBND thu các khoản phí lệ phí lĩnh vực công nghiệp thương mại Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4276/2016/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Phí và Lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII - Kỳ họp thứ 4 “về việc quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật Phí và Lệ phí”;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5172/TTr-STC ngày 21/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

- Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu tại Phụ lục I kèm theo;

- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Phụ lục II kèm theo;

- Lệ phí đăng ký kinh doanh tại Phụ lục III kèm theo;

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Đơn vị thu phí, lệ phí có trách nhiệm niêm yết, thông báo công khai mức thu phí, lệ phí tại các điểm thu phí, lệ phí; Tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền thu phí, lệ phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế các Quyết định số 3365/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 “Về việc quy định thu Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra vào cửa khẩu), công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu”, Quyết định số 3245/2015/ QĐ-UBND ngày 27/10/2015 “Về việc điều chỉnh mức thu Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra vào cửa khẩu), công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác tại cảng Vạn Gia”; Quyết định số 1588/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 “Về việc điều chỉnh mức Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra vào cửa khẩu), công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu”; Quyết định số 3372/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 “Về việc quy định thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Quyết định số 3295/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 “Về việc quy định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Quyết định số 3368/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 “Về việc quy định thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Quyết định số 3367/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 “Về việc quy định thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” và Quyết định số 3364/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 “Về việc quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thành

 

PHỤ LỤC I

QUY ĐỊNH THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG TRONG KHU VỰC CỬA KHẨU
(Kèm theo Quyết định số: 4276/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh)

I. Mức thu

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Các phương tiện vận tải trên bộ

 

 

2.1.1

Phương tiện vận tải chở khách

 

 

-

Xe chở khách dưới 12 chỗ ngồi

 

 

 

Từ 01/01/2017

đồng/lượt phương tiện

30.000

 

Từ 01/5/2017

đồng/lượt phương tiện

40.000

-

Xe chở khách từ 12 chỗ đến 30 chỗ ngồi

 

 

 

Từ 01/01/2017

đồng/lượt phương tiện

45.000

 

Từ 01/5/2017

đồng/lượt phương tiện

60.000

-

Xe chở khách từ 31 chỗ ngồi trở lên

 

 

 

Từ 01/01/2017

đồng/lượt phương tiện

75.000

 

Từ 01/5/2017

đồng/lượt phương tiện

100.000

2.1.2

Phương tiện vận tải vào giao nhận hàng tại khu vực cửa khẩu.

 

 

-

Xe ô tô có trọng tải dưới 5 tấn

 

 

 

Từ 01/01/2017

đồng/lượt phương tiện

100.000

 

Từ 01/5/2017

đồng/lượt phương tiện

200.000

-

Xe ô tô có trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn

 

 

 

Từ 01/01/2017

đồng/lượt phương tiện

150.000

 

Từ 01/5/2017

đồng/lượt phương tiện

300.000

-

Xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn đến dưới 20 tấn, container 20’

 

 

 

Từ 01/01/2017

đồng/lượt phương tiện

200.000

 

Từ 01/5/2017

đồng/lượt phương tiện

400.000

-

Xe ô tô có trọng tải từ 20 tấn trở lên, container 40’

 

 

 

Từ 01/01/2017

đồng/lượt phương tiện

250.000

 

Từ 01/5/2017

đồng/lượt phương tiện

500.000

 

Xe ô tô chở quặng xuất khẩu

 

Bằng 5 lần mức phí nêu trên

2.2

Các phương tiện vận tải thủy

 

 

2.2.1

Đối với tàu thuyền vào giao nhận hàng tại các bến (kể cả các tàu nước ngoài)

 

 

-

Thuyền, mủng có trọng tải dưới 2 tấn

 

 

 

Từ 01/01/2017

đồng/lượt phương tiện

4.000

 

Từ 01/5/2017

đồng/lượt phương tiện

5.000

-

Tàu, thuyền có trọng tải từ 2 đến 5 tấn

 

 

 

Từ 01/01/2017

đồng/lượt phương tiện

10.000

 

Từ 01/5/2017

đồng/lượt phương tiện

15.000

-

Tàu, thuyền có trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn

 

 

 

Từ 01/01/2017

đồng/lượt phương tiện

15.000

 

Từ 01/5/2017

đồng/lượt phương tiện

20.000

-

Tàu, thuyền có trọng tải trên 10 tấn đến 20 tấn

 

 

 

Từ 01/01/2017

đồng/lượt phương tiện

20.000

 

Từ 01/5/2017

đồng/lượt phương tiện

30.000

-

Tàu, thuyền có trọng tải trên 20 tấn đến 50 tấn

 

 

 

Từ 01/01/2017

đồng/lượt phương tiện

30.000

 

Từ 01/5/2017

đồng/lượt phương tiện

40.000

-

Tàu, thuyền có trọng tải trên 50 tấn đến 100 tấn

 

 

 

Từ 01/01/2017

đồng/lượt phương tiện

45.000

 

Từ 01/5/2017

đồng/lượt phương tiện

60.000

-

Tàu, thuyền, xà lan có trọng tải trên 100 tấn đến 150 tấn

 

 

 

Từ 01/01/2017

đồng/lượt phương tiện

60.000

 

Từ 01/5/2017

đồng/lượt phương tiện

80.000

-

Tàu, thuyền, xà lan có trọng tải trên 150 tấn đến 200 tấn

 

 

 

Từ 01/01/2017

đồng/lượt phương tiện

75.000

 

Từ 01/5/2017

đồng/lượt phương tiện

100.000

-

Tàu, thuyền, xà lan có trọng tải trên 200 tấn

 

 

 

Từ 01/01/2017

đồng/lượt phương tiện

150.000

 

Từ 01/5/2017

đồng/lượt phương tiện

200.000

2.2.2

Tàu, thuyền Trung Quốc vào thu mua hải sản

 

 

 

Từ 01/01/2017

đồng/lượt phương tiện

300.000

 

Từ 01/5/2017

đồng/lượt phương tiện

400.000

3

Hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, hàng quá cảnh, hàng qua kho ngoại quan

 

 

3.1

Xe ô tô, xe chuyên dùng, máy chuyên dùng các loại (tương đương công năng như xe ô tô, xe chuyên dùng)

đồng/chiếc

1.000.000

3.2

Lá thuốc lá và nguyên liệu để sản xuất thuốc lá

đồng/tấn hoặc đồng/m3

150.000

3.3

Thuốc lá điếu

đồng/kiện (1 kiện = 50 tút)

4.000

3.4

Rượu

đồng/container từ 40’ trở lên.

5.000.000

đồng/container 20’

2.500.000

3.5

Cao su nguyên liệu, hạt nhựa nguyên sinh

đồng/tấn

115.000

3.6

Xăng dầu

đồng/tấn

50.000

3.7

Màn hình vi tính, hàng điện tử, xe đạp các loại

đồng/container từ 40’ trở lên

3.000.000

đồng/container 20’

1.500.000

3.8

Săm, lốp ô tô các loại

đồng/container từ 40’ trở lên

3.000.000

đồng/container 20’

1.500.000

3.9

Cây cảnh các loại và hàng hóa khác tương đương cây cảnh vận chuyển bằng đầu kéo, sơmi rơmoóc, container

đồng/phương tiện vận chuyển bằng đầu kéo, sơmi rơmoóc tương đương từ 40’ trở lên

2.000.000

đồng/phương tiện vận chuyển bằng đầu kéo, sơmi rơmoóc tương đương 20’

1.000.000

3.10

Hàng đông lạnh, đường tinh luyện

đồng/container từ 40’ trở lên

4.000.000

đồng/container 20’

2.000.000

3.11

Hàng hóa khác

đồng/container từ 40’ trở lên

3.000.000

đồng/container 20’

1.500.000

3.12

Hàng hóa vận chuyển trên xe tải

 

 

Dưới 05 tấn

đồng/phương tiện

1.000.000

Từ 05 tấn đến dưới 10 tấn

đồng/phương tiện

1.500.000

Từ 10 tấn - 15 tấn

đồng/phương tiện

2.000.000

Từ trên 15 tấn - 20 tấn

đồng/phương tiện

2.500.000

Từ trên 20 tấn

đồng/phương tiện

3.000.000

3.13

Hàng hóa khác

đồng/tấn hoặc đồng/m3

135.000

3.14

Máy móc thiết bị chuyên dùng loại nhỏ (trừ máy chuyên dùng tại mục 3.1)

đồng/chiếc

180.000

3.15

Đối với cảng Vạn Gia

 

 

-

Xe ô tô, xe chuyên dùng, máy chuyên dùng các loại (tương đương công năng như xe ô tô, xe chuyên dùng)

đồng/chiếc

500.000

-

Lá thuốc lá và nguyên liệu để sản xuất thuốc lá

đồng/tấn hoặc đồng/m3

75.000

-

Thuốc lá điếu

đồng/kiện (1 kiện = 50 tút)

2.000

-

Rượu

đồng/container từ 40’ trở lên

2.500.000

đồng/container 20’

1.250.000

-

Cao su nguyên liệu, hạt nhựa nguyên sinh

đồng/tấn

57.500

-

Xăng dầu

đồng/tấn

25.000

-

Màn hình vi tính, hàng điện tử, xe đạp các loại

đồng/container từ 40’ trở lên

1.500.000

đồng/container 20’

750.000

-

Săm, lốp ô tô các loại

đồng/container từ 40’ trở lên

1.500.000

đồng/container 20’

750.000

-

Cây cảnh các loại và hàng hóa khác tương đương cây cảnh vận chuyển bằng đầu kéo, sơmi rơmoóc, container

đồng/phương tiện vận chuyển bằng đầu kéo, sơmi rơmoóc tương đương từ 40’ trở lên

1.000.000

đồng/phương tiện vận chuyển bằng đầu kéo, sơmi rơmoóc tương đương 20’

500.000

-

Hàng đông lạnh, đường tinh luyện

đồng/container từ 40’ trở lên

2.000.000

đồng/container 20’

1.000.000

-

Hàng hóa khác

đồng/container từ 40’ trở lên

1.500.000

đồng/container 20’

750.000

-

Hàng hóa vận chuyển trên xe tải

 

-

Dưới 05 tấn

đồng/phương tiện

500.000

Từ 05 tấn đến dưới 10 tấn

đồng/phương tiện

750.000

Từ 10 tấn - 15 tấn

đồng/phương tiện

1.000.000

Từ trên 15 tấn - 20 tấn

đồng/phương tiện

1.250.000

Từ trên 20 tấn

đồng/phương tiện

1.500.000

-

Hàng hóa khác

đồng/tấn hoặc đồng/m3

67.500

-

Máy móc thiết bị chuyên dùng loại nhỏ (trừ máy chuyên dùng tại mục 3.1)

đồng/chiếc

90.000

II. Tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu phí:

STT

Đơn vị

Tỷ lệ trích để lại

1

Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái (thành phố Móng Cái)

2%

2

Ban quản lý cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Huyện Hải Hà)

10%

3

Ban quản lý cửa khẩu Hoành Mô (Huyện Bình Liêu)

10%

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

QUY ĐỊNH THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số: 4276/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép)

đồng/giấy phép

60.000

2

Cấp phép xây dựng các công trình khác

đồng/giấy phép

120.000

3

Trường hợp gia hạn cấp giấy phép xây dựng

đồng/giấy phép

12.000

 

PHỤ LỤC III

QUY ĐỊNH THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
(Kèm theo Quyết định số: 4276/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Hợp tác xã, hộ kinh doanh do phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện cấp giấy chứng nhận hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với từng loại hình

đồng/1 lần cấp

120.000

2

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

đồng/1 lần cấp

24.000

3

Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh

đồng/1 bản

2.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4276/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4276/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4276/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4276/2016/QĐ-UBND thu các khoản phí lệ phí lĩnh vực công nghiệp thương mại Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4276/2016/QĐ-UBND thu các khoản phí lệ phí lĩnh vực công nghiệp thương mại Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4276/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Văn Thành
       Ngày ban hành21/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4276/2016/QĐ-UBND thu các khoản phí lệ phí lĩnh vực công nghiệp thương mại Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4276/2016/QĐ-UBND thu các khoản phí lệ phí lĩnh vực công nghiệp thương mại Quảng Ninh