Quyết định 3375/QĐ-UBND

Quyết định 3375/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện không liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3375/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3375/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN KHÔNG LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 157/TTr-SLĐTBXH ngày 13 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện không liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- CT, PCT Phan Cao Th
ng;
- UBND các huyện, TX, TP;
- CVP, PVP KT;
- VNPT Bình Định;
- Trung t
âm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN KHÔNG LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TNH (04 TTHC)

STT

(1)

Tên thủ tục hành chính

(2)

Thi gian giải quyết

(ngày)

(3)

Trình tự các bước thực hiện (ngày làm việc)

(4)

TTHC được công bố tại Quyết định của Ch tịch UBND tỉnh

(3A)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

(Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ)

(3B)

Bộ phận chuyên môn

(Bước 2: Giải quyết hồ sơ)

(3C)

Lãnh đạo Sở

(Bước 3: Ký duyệt)

(3D)

Cơ quan chuyên môn

(Bước 4: Vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công)

I

LĨNH VỰC VIỆC LÀM: 03 TTHC

1

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Thời hạn 03 ngày làm việc.

1/2 ngày

Phòng Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp: 1,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 1/2 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 1/2 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/2 ngày.

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 18/9/2019

2

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thời hạn 05 ngày làm việc.

1/2 ngày

Phòng Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp: 3,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 01 ngày.

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 18/9/2019

3

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thời hạn 03 ngày làm việc.

1/2 ngày

Phòng Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp: 1,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 1/2 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 1/2 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/2 ngày.

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định s 3342/QĐ-UBND ngày 18/9/2019

II

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG: 01 TTHC

1

Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp

Thời hạn 07 ngày làm việc.

1/2 ngày

Phòng Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp: 05 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 1/2 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 1/2 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/2 ngày.

01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 18/9/2019

Tổng cộng: 04 TTHC

 

 

 

 

 

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (01 TTHC)

STT

(1)

Tên thủ tục hành chính

(2)

Thi gian giải quyết

(ngày)

(3)

Trình tự các bước thực hiện (ngày làm việc)

(4)

TTHC được công bố tại Quyết định của Ch tịch UBND tỉnh

(3A)

Bộ phận Một cửa huyện, thị xã, thành phố

(Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ)

(3B)

Bộ phận chuyên môn

(Bước 2: Giải quyết hồ sơ)

(3C)

Lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố

(Bước 3: Ký duyệt)

(3D)

Bộ phận chuyên môn

(Bước 4: Vào sổ, trả kết quả cho Bộ phận Một cửa huyện, thị xã, thành phố)

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG: 01 TTHC

1

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Thời hạn 05 ngày làm việc.

1/2 ngày

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 3,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 1/2 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 02 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 01 ngày.

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh

Tổng cộng: 01 TTHC

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3375/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3375/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2019
Ngày hiệu lực19/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3375/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3375/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3375/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3375/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýPhan Cao Thắng
       Ngày ban hành19/09/2019
       Ngày hiệu lực19/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3375/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3375/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Bình Định