Quyết định 4386/QĐ-UBND

Quyết định 4386/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 4386/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm Sở Lao động Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4386/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM, AN TOÀN LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 186/TTr-SLĐTBXH ngày 20 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa (rút ngắn thời gian giải quyết) tại Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này cập nhật, điều chỉnh quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định và Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện không liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- CT, PCT Phan Cao Thắng;
- Sở Nội vụ (P.CCHC);
- VNPT Bình Định;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT, K20.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM, AN TOÀN LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số: 4386/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

STT của TTHC được sửa đổi, bổ sung về quy trình nội bộ

(1)

Tên thủ tục hành chính

(2) Thời gian giải quyết (ngày)

(3) Trình tự các bước thực hiện (ngày làm việc)

(4) TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(3A) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

(Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ)

(3B)

Bộ phận chuyên môn

(Bước 2: Giải quyết hồ sơ)

(3C) Lãnh đạo Sở (Bước 3:

Ký duyệt)

(3D)

Cơ quan chuyên môn

(Bước 4: Vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công)

I. LĨNH VỰC VIỆC LÀM: 01 TTHC

1

01 (ban hành kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 19/9/2019)

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Thời hạn 02 ngày làm việc.

1/2 ngày

Phòng Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp: 1/2 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 giờ;

2. Chuyên viên giải quyết: 02 giờ;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 01 giờ.

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 và Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh

II. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG: 01 TTHC

2

02 (ban hành kèm theo Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 24/7/2019

Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa

Thời hạn 04 ngày làm việc.

1/2 ngày

Phòng Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp: 2,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 1/2 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 1,5 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/2 ngày.

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 và Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh

Tổng cộng: 02 TTHC

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4386/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4386/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2019
Ngày hiệu lực25/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4386/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4386/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm Sở Lao động Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 4386/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm Sở Lao động Bình Định
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu4386/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýPhan Cao Thắng
     Ngày ban hành25/11/2019
     Ngày hiệu lực25/11/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 4386/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm Sở Lao động Bình Định

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 4386/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm Sở Lao động Bình Định

        • 25/11/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 25/11/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực