Quyết định 34/2001/QĐ-UB

Quyết định 34/2001/QĐ-UB về ban hành Quy chế quản lý, cho vay hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn Quỹ địa phương do UBND tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 34/2001/QĐ-UB Quy chế quản lý cho vay hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn đã được thay thế bởi Quyết định 28/2008/QĐ-UBND bãi bỏ sửa đổi bổ sung công bố văn bản hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 08/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2001/QĐ-UB Quy chế quản lý cho vay hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2001/QĐ-UB

KonTum, ngày 09 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, CHO VAY HỖ TRỢ ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN QUỸ ĐỊA PHƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

- Căn cứ Điều 41 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số: 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước ( sửa đổi) ;

- Căn cứ Nghị định số: 43/1999/NĐ/CP, ngày 29 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ Về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; .

- Xét đề nghị của Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Kon Tum tại tờ trình số: 06/TT-HTPT-KH ngày 03/7/2001 và ý kiến thẩm định tính pháp lý của Sở Tư pháp tại công văn số: 611/ TP-PL, ngày 17/7/2001;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, cho vay hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn Quỹ địa phương.

Điều 2: Giao Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Kontum chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 3: Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Quỹ địa phương, Giám đốc Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ PT KONTUM, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 593/1998/QĐ-UB ngày 06/6/1998 của UBND tỉnh Kontum./.

 

Nơi nhận:
- TT TU (b/c)
- TT HĐND tỉnh (b/c)
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh
- Quỹ HTPT (b/c)
- Các ban của HĐND tỉnh
- TT HĐND cá chuyện, T
- Như điều 3
- Lưu VT-TH

TM. UBND TỈNH KON TUM
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Hảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2001
Ngày hiệu lực24/08/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 34/2001/QĐ-UB Quy chế quản lý cho vay hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 34/2001/QĐ-UB Quy chế quản lý cho vay hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu34/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýHuỳnh Hảo
        Ngày ban hành09/08/2001
        Ngày hiệu lực24/08/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2001/QĐ-UB Quy chế quản lý cho vay hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2001/QĐ-UB Quy chế quản lý cho vay hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn