Quyết định 28/2008/QĐ-UBND

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và công bố hết hiệu lực đối với văn bản do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2008/QĐ-UBND bãi bỏ sửa đổi bổ sung công bố văn bản hết hiệu lực


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2008/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 08 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ, SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ VĂN BẢN DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công;

Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Chương trình số 789/CTr-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2008 và Kế hoạch số 1100/KH-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp (Báo cáo số 69/BC-STP ngày 30 tháng 6 năm 2008), của Sở Nội vụ (Báo cáo số 964/BC-SNV ngày 01 tháng 7 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và công bố hết hiệu lực đối với các văn bản do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, cụ thể như sau:

I. Những văn bản bãi bỏ và hết hiệu lực thi hành:

1, Bãi bỏ Quyết định số 12/2003/QĐ-UB ngày 26 tháng 3 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành đề án cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực nhà đất theo cơ chế một cửa thí điểm tại thị xã Kon Tum.

2, Chấm dứt hiệu lực thi hành Chỉ thị số 04/2001/CT-UB ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

3, Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 34/2001/QĐ-UB ngày 09 tháng 8 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, cho vay hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn Quỹ địa phương.

II. Sửa đổi, bổ sung đối với các văn bản sau:

1, Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức - cán bộ:

- Bỏ đoạn “Trường trung học phổ thông” tại tiết b và đoạn “cho phép thành lập hội” tại tiết e của điểm 2, Điều 6.

- Thêm điểm 5 của Điều 6, như sau: “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách đối với Trường trung học phổ thông; cho phép thành lập hội”.

2. Bãi bỏ điểm 13, thuộc Điều 2, Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định các nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trường các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/07/2008
Ngày hiệu lực 08/07/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2008/QĐ-UBND bãi bỏ sửa đổi bổ sung công bố văn bản hết hiệu lực


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND bãi bỏ sửa đổi bổ sung công bố văn bản hết hiệu lực
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Hà Ban
Ngày ban hành 08/07/2008
Ngày hiệu lực 08/07/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 28/2008/QĐ-UBND bãi bỏ sửa đổi bổ sung công bố văn bản hết hiệu lực

Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2008/QĐ-UBND bãi bỏ sửa đổi bổ sung công bố văn bản hết hiệu lực

  • 08/07/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/07/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực