Quyết định 34/2010/QĐ-UBND

Quyết định 34/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình mua sắm, sửa chữa và thanh lý xe ô tô công trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của nhà nước, công ty do nhà nước làm chủ sở hữu và đơn vị khác thụ hưởng ngân sách tỉnh thuộc phạm vị quản lý của tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 34/2010/QĐ-UBND quy trình mua sắm, sửa chửa thanh lý xe ô tô đã được thay thế bởi Quyết định 24/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 34/2010/QĐ-UBND mua sắm sửa chữa thanh lý xe ô tô công Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 01/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2010/QĐ-UBND quy trình mua sắm, sửa chửa thanh lý xe ô tô


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 34/2010/ QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 25 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH MUA SẮM, SỬA CHỮA VÀ THANH LÝ XE Ô TÔ CÔNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY SỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ NƯỚC, CÁC CÔNG TY DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU VÀ CÁC ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG NGÂN SÁCH TỈNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/ NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;
Căn cứ thông tư số 245/2009/ TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định về việc thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/ NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ;
Căn cứ quyết định số 992/ 2003/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2003 của Bộ Giao thông- Vận tải về việc ban hành quy định bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa oto
Căn cứ quyết định số 02/2010/ NQ-HĐND ngày 05/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 24/TTr- STC, ngày 09/7/2010 về việc đề nghị sửa đổi quy định về quy trình quản lý việc sử dụng sửa chữa xe oto trong các đơn vị HCSN và Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình thực hiện mua sắm, sửa chữa và thanh lý xe ô tô công trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của nhà nước, các Công ty do nhà nước làm chủ sở hữu và các đơn vị khác thụ hưởng ngân sách tỉnh thuộc phạm vị quản lý của tỉnh.

Điều 2. Các Ông ( Bà) : Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giam đốc Sở Tài chính, Giam đốc Sở giao thông- Vận tải, Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố, Giam đốc các công ty do nhà nước làm chủ sở hữu và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định sô 14/2005/ QĐ-UBND, ngày 19/4/2005 của UBND tỉnh Kon Tum./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH MUA SẮM, SỬA CHỮA VÀ THANH LÝ XE Ô TÔ CÔNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY SỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ NƯỚC, CÁC CÔNG TY DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU VÀ CÁC ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG NGÂN SÁCH TỈNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH
( Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/ QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định quy trình thực hiện mua sắm, sửa chữa và thanh lý xe ô tô phục vụ công tác trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập( sau đây gọi chung là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của nhà nước, các Công ty do nhà nước làm chủ sở hữu và các đơn vị khác thụ hưởng ngân sách tỉnh thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

2. Đối với xe ô tô phục vụ công tác của các Dự án đang triển khai thực hiện; xe ô tô của các đơn vị Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh; xe ô tô của các tổ chức cá nhân khác và việc sửa chữa xe ô tô do các Cơ quan Bảo hiểm chi trả không thuộc phạm vi áp dụng của quy định này.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Thời gian sử dụng xe ô tô

Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

Các đơn vị sử dụng phương tiện phải thường xuyên bảo trì, sửa chữa, đại tu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.

Điều 3. Nguồn kinh phí mua sắm, sửa chữa xe ô tô.

Hằng năm, căn cứ vào số lượng xe đã đến thời hạn sửa chữa theo quy định và nhu cầu sử dụng phương tiện thực tế phát sinh trên cơ sở tiêu chuẩn, chế độ quy định của nhà nước, Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu trang bị, sửa chữa xe ô tô gồm chủng loại, số lượng, danh sách các đơn vị có nhu cầu mua sắm, sửa chữa báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt kinh phí bố trí thực hiện mua sắm, sửa chữa.

Điều 4. Quản lý việc trang bị, mua sắm xe ô tô

Trên cơ sở nhu cầu mua sắm, trang bị xe ô tô tại các đơn vị, Sở Tài chính thực hiện việc rá soát nguồn xe ô tô thừa tại các cơ quan, đơn vị hoặc nguồn xe của các Dự án kết thúc chuyển giao cho tỉnh quản lý đề thực hiện việc điều chuyển. Trường hợp qua rà soát vẫn không có nguồn xe điều chuyển, tùy theo khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định cấp kinh phí cho các đơn vị để mua xe ô tô. Việc thực hiện mua sắm xe ô tô phải tuân thủ các quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. Đồng thời đơn vị chịu trách nhiệm về giá cả, chất lượng, chủng loại và kỹ thuật của phương tiện.

Điều 5. Quản lý việc sửa chữa xe ô tô

Phương tiện đi lại phục vụ nhu cầu công tác của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phải được bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa định kỳ theo đúng quy định về quản lý kỹ thuật từng phương tiện.

5.1. Sửa chữa nhỏ( duy tu, sửa chữa thường xuyên):

Thủ trưởng cơ quan được giao quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên. Toàn bộ kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô dùng trong kinh phí thường xuuyeen đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của đơn vị.

5.2. Sửa chữa lớn: Sửa chữa lớn ô tô là sửa chữa, phục hồi từ 5 tổng thành trở lên hoặc sửa chữa đồng thời động cơ và khung ô tô.

5.3 Điều kiện để xem xét, quyết định chủ trương sửa chữa lớn xe ô tô:

Đối với xe ô tô mua mới( chưa qua sửa chữa lần nào):

Thời gian sử dụng trên 5 năm ( 60 tháng) và số Km sử dụng trên 150.000 Km kể từ ngày mua sắm, nghiệm thu xe ô tô đưa vào sử dụng. Tình trạng kỹ thuật được Sở Giao Thông – Vận tải và Sở Tài chính kiểm tra xác nhận đã hư hỏng.

Đối với xe đã qua sửa chữa:

Thời gian sử dụng trên 4 năm ( 48 tháng) và số Km sử dụng trên 120.000 Km kể từ ngày sửa chữa lớn lần trước. Tình trạng kỹ thuật đã được Sở Giao thông- Vận tải và Sở Tài chính kiểm tra, xác nhận đã hư hỏng.

Đối với một số trường hợp hư hỏng đột xuất do khách quan, đơn vị sử dụng xe ô tô có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông- Vận tải và Sở Tài chính kiểm tra, xác định nguyên nhân để báo cáo UBND tỉnh xem xét cho chủ trương khắc phục, sửa chữa.

5.4. Quy trình sửa chữa lớn xe ô tô:

Hằng năm, căn cứ vào điều kiện sửa chữa và tình trạng kỹ thuật xe ô tô, đơn vị phối hợp với Sở Giao thông – Vận tải, Sở Tài chính kiểm tra đánh giá tình trạng kỹ thuật xe ô tô làm cơ sở cho việc lập dự toán sửa chữa gởi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kê hoạch vốn sửa chữa.

Trên cơ sở nguồn vốn được giao, đơn vị lập bảng kê chi tiết các hạng mục cần sửa chữa gửi Sở Giao thông- Vận tải xác nhận. Sau khi được kiểm tra, xác nhận các hạng mục càn sửa chữa gửi Sở Giao thông- Vận tải xác nhận. Sau khi được kiểm tra, xác nhận các hạng mục cần sửa chữa, đơn vị triển khai thực hiện sửa chữa như sau:

+ Tổng kinh phí sửa chữa từ 100 triệu đồng trở lên: đơn vị lập kế hoạch đấu thầu báo cáo Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

+ Tổng kinh phí sửa chữa dưới 100 triệu đồng, đơn vị lập kế hoạch đấu thầu báo cáo Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu ( UBND tỉnh ủy quyền Sở Tài chính phê duyệt Kế hoạch đấu thầu).

Quy trình tổ chức thực hiện đấu thầu, chỉ định thầu thực hiện theo Luật đấu thầu và các Nghị định hướng dẫn Luật đấu thầu hiện hành.

- Khi tổ chức sửa chữa xong, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông- Vận tải tổ chức nghiệm thu sửa chữa xe ô tô làm cơ sở cho việc thanh toán kinh phí sửa chữa.

Sau khi nghiệm thu xong, đơn vị gởi 01 bộ hồ sơ sửa chữa xe ô tô cho Sở Tài chính để quản lý.

Điều 6. Quản lý việc thanh lý xe ô tô

Khi xe ô tô đã hết thời gian tính hao mòn và bị hư hỏng nặng không có khả năng khắc phục sửa chữa hoặc việc khắc phục sửa chữa tốn kém chi phí quá lớn không hiệu quả, đơn vị sử dụng xe báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho chủ trương thanh lý. Việc thanh lý xe ô tô thực hiện theo phương pháp bán đấu giá theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp bán chỉ đinh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểu 7. Sở Tài chính có trách nhiệm

Hương dẫn theo dỏi giám sát các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của nhà nước, các Công ty do nhà nước là chủ sở hữu và các đơn vị thụ hưởng ngân sách tỉnh thuộc phạm vi quản lý của tỉnh thực hiện quản lý mua sắm, sửa chữa ô tô theo đúng quy định. Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí mua sắm, sửa chữa xe ô tô trong kế hoạch chi ngân sách hàng năm của tỉnh.

Phối hợp với Sở Giao thông – Vận tải đánh giá tình trạng kỹ thuật của xe ô tô theo đề nghi của các đơn vị làm cơ sở cho việc lập dự toán sửa chữa, thanh lý, điều chuyển xe ô tô.

Thẩm định kế hoạch, phê duyệt kết quả đấu thầu( đối với hình thức chào hàng cạnh tranh và chỉ định thầu) sửa chữa xe ô tô của các đơn vị.

Điều 8. Sở Giao thông- Vận tải có trách nhiệm

Phối hợp với Sở Tài chính đánh giá tình trạng kỹ thuật của xe ô tô theo đề nghị của các cơ quan đơn vị làm cơ sở cho việc sửa chữa, thanh lý, điều chuyển xe ô tô.

Tham gia công tác nghiệm thu sửa chữa xe ô tô tại các cơ quan, đơn vị.

Điều 9. Các đơn vị sử dụng xe ô tô có trách nhiệm

Căn cứ vào các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính về quản lý sử dụng xe ô tô và các nội dung hướng dẫn theo quy định này, tổ chức thực hiện quản lý sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô đúng quy đinh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2010
Ngày hiệu lực04/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2010/QĐ-UBND quy trình mua sắm, sửa chửa thanh lý xe ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2010/QĐ-UBND quy trình mua sắm, sửa chửa thanh lý xe ô tô
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýTrần Quang Vinh
       Ngày ban hành25/08/2010
       Ngày hiệu lực04/09/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 34/2010/QĐ-UBND quy trình mua sắm, sửa chửa thanh lý xe ô tô

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2010/QĐ-UBND quy trình mua sắm, sửa chửa thanh lý xe ô tô