Quyết định 34/2012/QĐ-UBND

Quyết định 34/2012/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chức danh ở thôn, tổ dân phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 34/2012/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí hoạt động của chức danh ở thôn tổ dân đã được thay thế bởi Quyết định 36/2014/QĐ-UBND chế độ chính sách người hoạt động không chuyên trách cấp xã Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 31/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2012/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí hoạt động của chức danh ở thôn tổ dân


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 34/2012/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 20 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHỨC DANH Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 giữa Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 4 về hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chức danh ở thôn, tổ dân phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1176/SNV-XDCQ ngày 13 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chức danh ở thôn, tổ dân phố là 18.000.000 đồng/năm (không bao gồm các chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố và Công an viên ở thôn, tổ dân phố).

Việc chi hỗ trợ kinh phí hoạt động các chức danh ở thôn, tổ dân phố do Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định.

Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/8/2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy định tại Điều 2 của Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh, báo Kon Tum;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2012
Ngày hiệu lực30/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2012/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí hoạt động của chức danh ở thôn tổ dân


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2012/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí hoạt động của chức danh ở thôn tổ dân
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hùng
       Ngày ban hành20/08/2012
       Ngày hiệu lực30/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 34/2012/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí hoạt động của chức danh ở thôn tổ dân

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2012/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí hoạt động của chức danh ở thôn tổ dân