Quyết định 34/2014/QĐ-UBND

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế năm 2014-2015 theo Quyết định 27/2011/QĐ-UBND do tỉnh Long An ban hành

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực Y tế 2014 2015 Long An đã được thay thế bởi Quyết định 707/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân Long An và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2014/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực Y tế 2014 2015 Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 34/2014/QĐ-UBND

Long An, ngày 06 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ NĂM 2014-2015 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2011/QĐ-UBND NGÀY 01/8/2011 CỦA UBND TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 10 về điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế năm 2014-2015 theo Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 18/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 2 về đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020 của tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế năm 2014-2015 theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 01/8/2011 của UBND tỉnh Long An ban hành Đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020 của tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh chỉ tiêu sau đại học

Đối tượng đào tạo

Phân kỳ thực hiện

Tổng cộng số lượng đào tạo 2011 - 2015

Chênh lệch

Năm 2014

Năm 2015

NQ số 18/2011/NQ-HĐND

Điều chỉnh

NQ số 18/2011/NQ-HĐND

Điều chỉnh

NQ số 18/2011/NQ-HĐND

Điều chỉnh

Tiến sĩ

1

1

1

1

2

2

 

Thạc sĩ

4

10

5

10

9

20

Tăng 11

Chuyên khoa II

4

4

4

25

8

29

Tăng 21

Chuyên khoa I

30

30

20

35

50

65

Tăng 15

Tổng cộng

39

45

30

71

69

116

Tăng 47

2. Điều chỉnh chỉ tiêu đại học hệ chính quy

Đối tượng đào tạo

Phân kỳ thực hiện

Tổng cộng số lượng đào tạo 2011 - 2015

Chênh lệch

Năm 2014

Năm 2014

NQ số 18/2011/NQ-HĐND

Điều chỉnh

NQ số 18/2011/NQ-HĐND

Điều chỉnh

NQ số 18/2011/NQ-HĐND

Điều chỉnh

Bác sĩ

40

40

50

50

90

90

 

Dược sĩ

20

10

30

10

50

20

Gim 30

Cử nhân

10

10

10

10

20

20

 

Tổng cộng

70

60

90

70

160

130

Giảm 30

3. Kinh phí và chế độ thực hiện

Kinh phí đào tạo và chế độ cụ thể: Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: Y tế, Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Đại biểu QH tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Như Điều 3;
- Phòng NCVX;
- Lưu: VT, MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2014
Ngày hiệu lực16/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2014/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực Y tế 2014 2015 Long An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2014/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực Y tế 2014 2015 Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýNguyễn Thanh Nguyên
       Ngày ban hành06/08/2014
       Ngày hiệu lực16/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 34/2014/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực Y tế 2014 2015 Long An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2014/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực Y tế 2014 2015 Long An