Quyết định 34/2016/QĐ-UBND

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2016/QĐ-UBND quản lý tổ chức xét tôn vinh trao giải thưởng doanh nghiệp Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2016/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TỔ CHỨC XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO DOANH NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 51/2010/QĐ-TTg">01/2012/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2214/TTr-SNV ngày 17 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2016 và thay thế Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hai

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ TỔ CHỨC XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO DOANH NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này Quy định về đối tượng áp dụng, nguyên tắc, thẩm quyền tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thuận.

2. Việc trao giải thưởng chất lượng quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, tổ chức thực hiện việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng gồm:

a) Các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

c) Các tổ chức xã hội nghề nghiệp của doanh nghiệp cấp tỉnh.

2. Đối tượng được xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng:

a) Doanh nhân là lãnh đạo của doanh nghiệp (kể cả người nước ngoài) không phân biệt thành phần kinh tế, có đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam tại Bình Thuận, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ doanh nghiệp, Chủ nhiệm hợp tác xã;

b) Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có đăng ký sản xuất, kinh doanh hoặc có Chi nhánh sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

c) Các đối tượng quy định tại Điểm a, b Khoản này được gọi là đối tượng tham dự.

Điều 3. Nguyên tắc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng

1. Trong một năm, một đối tượng chỉ tham dự một danh hiệu, giải thưởng. Danh hiệu, giải thưởng này không làm căn cứ để tính vào thành tích trong việc xét các hình thức khen thưởng.

2. Không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp, không hạn chế số lượng đối tượng tham dự.

3. Việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng phải bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, bỏ phiếu kín trên cơ sở tự nguyện của doanh nhân, doanh nghiệp và tuân thủ các quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Đặt danh hiệu và giải thưởng trái pháp luật, trái với đạo đức, phong tục, tập quán, thuần phong, mỹ tục của Việt Nam.

2. Huy động kinh phí dưới các hình thức đối với doanh nhân và doanh nghiệp có trong danh sách tham gia bình chọn xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

3. Lập hồ sơ không trung thực để đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

4. Tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

5. Không tuân theo thủ tục, gây khó khăn, đặt ra các thủ tục phức tạp trong việc xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định cho phép tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

6. Lợi dụng danh hiệu đã được tôn vinh và giải thưởng đã được trao để có hành vi vi phạm pháp luật.

7. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ép buộc doanh nhân, doanh nghiệp tham dự xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

8. Các hành vi vi phạm Quy chế này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

9. Các cơ quan phát thanh, truyền hình, cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương không được thực hiện các hình thức tuyên truyền việc tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng khi đơn vị tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Chương II

PHẠM VI TỔ CHỨC, THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG

Điều 5. Phạm vi và thời gian tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng

1. Phạm vi tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; đối tượng tham dự thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này.

2. Thời gian tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng 03 năm một lần.

Điều 6. Các tiêu chí xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho đối tượng tham dự

1. Đối với doanh nhân giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp trong 03 năm liên tục trở lên, đạt các tiêu chí sau:

a) Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế hoạt động của doanh nghiệp;

b) Năng động, sáng tạo trong quản lý và điều hành doanh nghiệp. Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới mang lại năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp; quan tâm đến công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm;

c) Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và trình độ tay nghề của người lao động;

d) Thực hiện tốt các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với người lao động theo luật định; tham gia tích cực các hoạt động xã hội do địa phương phát động;

đ) Trong 03 năm liền kề trước khi xét tôn vinh phải được Chủ tịch UBND tỉnh tặng ít nhất 02 Bằng khen về thành tích và công trạng đạt được hoặc chuyên đề, đột xuất.

2. Đối với doanh nghiệp trong 03 năm liên tục liền kề trước khi xét tôn vinh đạt các tiêu chí sau:

a) Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển, năm sau cao hơn năm trước, trong đó:

- Là doanh nghiệp có uy tín ở địa phương thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật và nội quy, quy chế hoạt động của doanh nghiệp;

- Doanh thu hàng năm tăng 10% trở lên;

- Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 10% trở lên (đối với doanh nghiệp xuất khẩu);

- Thực hiện đầy đủ và vượt các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

b) Đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động, bảo vệ tốt môi trường làm việc và môi trường sinh thái;

c) Doanh nghiệp có bước phát triển mang tính đột phá và bền vững so với doanh nghiệp cùng ngành, nghề; có chiến lược phát triển trung và dài hạn, khả năng cạnh tranh cao;

d) Thực hiện tốt chế độ chính sách của nhà nước đối với người lao động và bảo đảm các điều kiện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Tham gia tích cực các hoạt động xã hội; không để xảy ra tình trạng đình công, bãi công tại doanh nghiệp;

đ) Giữ vững uy tín của thương hiệu, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp;

e) Chăm lo phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn và các đoàn thể khác (nếu có) hoạt động có hiệu quả.

Điều 7. Điều kiện tham dự của doanh nhân và doanh nghiệp

Các doanh nhân và doanh nghiệp được tham dự xét tôn vinh phải thực hiện đúng các điều kiện theo ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh hoặc được cấp phép đầu tư, cụ thể như sau:

1. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

2. Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển.

3. Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

4. Đảm bảo việc làm và các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật đối với người lao động.

5. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về sở hữu trí tuệ.

6. Thực hiện nghiêm các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nhân và doanh nghiệp.

7. Có thời gian hoạt động kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp từ 05 năm trở lên.

8. Trong 03 năm liền kề trước khi xét tôn vinh, ngoài các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, các tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp phải đạt trong sạch vững mạnh hoặc vững mạnh theo quy định.

9. Trong 03 năm liền kề trước khi xét tôn vinh danh hiệu, lãnh đạo doanh nghiệp có vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự thì không được tham gia xét tôn vinh danh hiệu theo quy định.

10. Chưa xét tôn vinh danh hiệu đối với những cá nhân, tập thể đang xem xét xử lý kỷ luật hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo và đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

11. Khi xét tôn vinh doanh nhân tiêu biểu phải căn cứ vào thành tích đạt được của đơn vị do doanh nhân đó lãnh đạo.

12. Doanh nghiệp không chấp hành đúng chính sách pháp luật về thuế; để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng dẫn đến chết người; xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc sự cố cháy, nổ gây thiệt hại; gây ô nhiễm môi trường; không thực hiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động thì không được tham gia xét tôn vinh danh hiệu theo quy định.

Điều 8. Thẩm quyền quyết định tổ chức

1. Việc tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định cho phép tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thẩm định các danh hiệu được tôn vinh và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định.

Điều 9. Số lượng, hình thức tôn vinh danh hiệu và giải thưởng

1. Danh hiệu doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thuận: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng giấy chứng nhận và kèm theo mức tiền thưởng bằng 03 lần mức lương cơ sở. Số lượng trong một đợt xét không quá 15 tập thể, cá nhân.

2. Danh hiệu doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc tỉnh Bình Thuận: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng giấy chứng nhận, cúp lưu niệm và kèm theo mức tiền thưởng bằng 5 lần mức lương cơ sở. Số lượng trong một đợt xét không quá 10 tập thể, cá nhân.

Điều 10. Tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng

1. Sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép, ban tổ chức mới được tiến hành tuyên truyền và tổ chức các hoạt động liên quan đến việc tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

2. Khi tổ chức lễ tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng, cơ quan, tổ chức chủ trì mời đại diện lãnh đạo UBND tỉnh tham dự và trao giải thưởng.

Điều 11. Kinh phí tổ chức

1. Kinh phí tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp được hình thành trên cơ sở tự nguyện đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật và không vi phạm Khoản 2 Điều 4 Quy chế này.

2. Kinh phí quy định tại Khoản 1 Điều này do Ban Tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng vận động, quản lý theo đúng quy định của pháp luật và được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, công khai.

3. Cúp lưu niệm, giấy chứng nhận và tiền thưởng được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh.

Điều 12. Quyền lợi và trách nhiệm

1. Doanh nhân và doanh nghiệp được tôn vinh các danh hiệu có quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng giải thưởng; được ưu tiên khi xét tham gia các chương trình xúc tiến thương mại ở trong tỉnh và trong nước tổ chức.

2. Đối với doanh nhân và doanh nghiệp được tôn vinh danh hiệu tiêu biểu xuất sắc tỉnh Bình Thuận được tham gia tôn vinh danh hiệu toàn quốc.

3. Doanh nhân và doanh nghiệp được tôn vinh các danh hiệu có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm, giữ gìn và phát huy thành tích đã đạt được.

Chương III

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN VINH DANH HIỆU, TRAO GIẢI THƯỞNG VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quản lý Nhà nước về tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp trong phạm vi toàn tỉnh, cụ thể:

a) Đình chỉ việc xét tôn vinh các danh hiệu hoặc hủy bỏ kết quả tôn vinh các danh hiệu đối với những doanh nhân và doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện Quy chế này;

b) Sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về tôn vinh các danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

c) Thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về tôn vinh các danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

d) Hàng năm thống kê, rà soát, báo cáo Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về số lượng danh hiệu, giải thưởng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn tại Khoản 1 Điều 13 của Quy chế này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp, phát hiện và tôn vinh các điển hình tiên tiến.

Điều 14. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân có quyền tố cáo, khiếu nại về kết quả và những hành vi vi phạm trong tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Xử lý vi phạm

Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ của vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn thực hiện nội dung Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2016/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 34/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/09/2016
Ngày hiệu lực 01/10/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2016/QĐ-UBND quản lý tổ chức xét tôn vinh trao giải thưởng doanh nghiệp Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND quản lý tổ chức xét tôn vinh trao giải thưởng doanh nghiệp Bình Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 34/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Thuận
Người ký Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành 16/09/2016
Ngày hiệu lực 01/10/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 34/2016/QĐ-UBND quản lý tổ chức xét tôn vinh trao giải thưởng doanh nghiệp Bình Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2016/QĐ-UBND quản lý tổ chức xét tôn vinh trao giải thưởng doanh nghiệp Bình Thuận

  • 16/09/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/10/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực