Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2019/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TNH BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015;

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định 99/2013NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ Quy định xử pht vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định s 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyn sở hu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

Căn cứ các Thông tư: s 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đi, bổ sung một s quy định của Thông tư s 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư s 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007; s 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, b sung một s quy định của Thông tư s 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 được sửa đi, bổ sung theo Thông tư s 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư s 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009; số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 của Bộ KHCN về sửa đổi, bổ sung một s điều của Thông tư s 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định s 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một s điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư s 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, cụ th:

1. Chỉ thị số 19/2004/CT-UBND ngày 20/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất và lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Quyết định 08/2008/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định quản lý một số hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- B
KHCN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND t
nh;
- Lưu: VT, Ô Chính (55b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành22/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Dương

           • 22/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực