Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với huyện miền núi vào Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2019/QĐ-UBND Bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2019/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CƠ CHẾ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI VÀO CHƯƠNG TRÌNH BÊ TÔNG HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2016;

Căn cứ Nghị quyết s 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định nhiệm vụ xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh;

Căn c Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh về việc bổ sung cơ chế h trợ đi vi các huyện miền núi vào Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 577/SGTVT-GT ngày 15/5/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi vào Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, với nội dung chính sau:

1. Đối với các tuyến đường giao thông nông thôn từ trung tâm xã đến các làng, thôn, bản ở các xã có đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình bị chia cắt, phức tạp thuộc các huyện miền núi của tỉnh, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm:

- Đối với quy mô loại A là 290 triệu đồng/km đường.

- Đối với quy mô loại B là 380 triệu đồng/km đường.

- Đối với quy mô loại C300 triệu đồng/km đường.

- Đối với quy mô loại D là 245 triệu đồng/km đường.

2. Kế hoạch hỗ tr

TT

Địa phương

Chiều dài (Km)

Kinh phí (triệu đồng/Km)

Tổng kinh phí (triệu đồng)

1

Huyện Vân Canh

36,0

 

10.440

 

Cấp đường loại A

36,0

290

10.440

2

Huyện An Lão

19,30

 

7.159

-

Cấp đường loại B

18,0

380

6.840

-

Cấp đường loại D

1,30

245

319

Tổng cộng

55,30

 

17.599

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Nguồn ngân sách tỉnh.

4. Các nội dung khác: Vẫn thực hiện theo Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019 và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện miền núi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐN
D tỉnh;
- Ban KTNS-HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CV
;
- Lưu: VT, K
19.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2019/QĐ-UBND Bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2019/QĐ-UBND Bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýHồ Quốc Dũng
       Ngày ban hành19/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2019/QĐ-UBND Bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2019/QĐ-UBND Bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi Bình Định

           • 19/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực