Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2895/2015/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2019/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2019/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2895/2015/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA Y BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH VVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VCHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Theo đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tại Tờ trình số 1962/TTr-BQLKKT ngày 17/10/2019, Báo cáo thẩm định số 232/BC-STP ngày 09/10/2019 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2895/2015/QĐ- UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vviệc ban hành Quy định v chính sách htrợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp:

- Đối với các hạng mục hệ thống nước thải trong khu công nghiệp hiện đang đầu tư và hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định thì được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Điều 8, Quy định về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định s 2895/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 ca Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Thủ tục, điều kiện và thành phần hồ sơ hưng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Điều 16, Quy định về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 2895/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Sau ngày 31 tháng 12 năm 2019, không tiếp nhận hồ sơ và xem xét htrợ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung trong khu công nghiệp.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- V
0-3, các CVNCTH;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, XD6.
N.10-
QĐ10.13

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2019
Ngày hiệu lực15/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2019/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2019/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Văn Thắng
       Ngày ban hành01/11/2019
       Ngày hiệu lực15/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2019/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2019/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh

           • 01/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực