Quyết định 34/QĐ-ĐTĐL

Quyết định 34/QĐ-ĐTĐL năm 2011 về Quy trình kiểm tra số liệu đo đếm do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 34/QĐ-ĐTĐL Quy trình kiểm tra số liệu đo đếm


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/QĐ-ĐTĐL

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA SỐ LIỆU ĐO ĐẾM

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 27/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2009 của Bộ Công Thương Quy định Đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thị trường điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kiểm tra số liệu đo đếm hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2009 của Bộ Công Thương Quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, các Trưởng phòng thuộc Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Giám đốc đơn vị điện lực và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TTĐL, PC.

CỤC TRƯỞNG
Đặng Huy Cường

 

QUY TRÌNH

KIỂM TRA SỐ LIỆU ĐO ĐẾM
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-ĐTĐL ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy định trách nhiệm và trình tự thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu đo đếm do Đơn vị Quản lý số liệu đo đếm thu thập được với số liệu đo đếm lưu trữ trong các công tơ đo đếm của Đơn vị phát điện để bảo đảm tính đầy đủ và chính xác của số liệu đo đếm cho mục đích thanh toán tiền điện và vận hành thị trường điện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

1. Đơn vị Quản lý số liệu đo đếm.

2. Đơn vị phát điện.

3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

4. Công ty Mua bán điện.

5. Đơn vị vận hành lưới truyền tải điện.

6. Đơn vị vận hành lưới phân phối điện.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy trình này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chu kỳ thanh toán là khoảng thời gian thanh toán tiền điện giữa các bên mua bán điện được quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

2. Công tơ là thiết bị đo điện năng thực hiện tích phân công suất theo thời gian, lưu và hiển thị giá trị điện năng đo đếm được.

3. Công ty Mua bán điện là đơn vị có chức năng mua buôn điện duy nhất trong thị trường phát điện cạnh tranh và bán buôn điện cho các Công ty điện lực.

4. Điểm không là chu kỳ có sản lượng bằng không.

5. Điểm nhọn là chu kỳ có chênh lệch bất thường so với hai (02) chu kỳ liền kề trước và sau.

6. Điểm sai ràng buộc là chu kỳ có sản lượng vi phạm sự ràng buộc (ví dụ: sản lượng đầu cực máy phát bé hơn sản lượng phía cao áp máy biến áp nâng).

7. Điểm bất thường là chu kỳ xảy ra bất thường. Có 3 loại điểm bất thường: Điểm không, điểm nhọn, điểm sai ràng buộc.

8. Đơn vị kiểm toán số liệu đo đếm (Đơn vị kiểm toán SLĐĐ) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán quá trình thu thập và xử lý số liệu đo đếm của Đơn vị quản lý số liệu đo đếm.

9. Đơn vị phát điện là đơn vị sở hữu, quản lý một hay nhiều nhà máy điện tham gia thị trường điện hoặc một hay nhiều nhà máy điện BOT.

10. Đơn vị quản lý lưới điện (Đơn vị QLLĐ) là đơn vị vận hành lưới truyền tải điện hoặc đơn vị quản lý lưới phân phối điện.

11. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm (Đơn vị quản lý SLĐĐ) là đơn vị cung cấp, lắp đặt, quản lý vận hành hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ số liệu đo đếm điện năng phục vụ thị trường điện.

12. Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm (Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ) là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống đo đếm nằm trong phạm vi quản lý của mình. Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ có thể là nhà máy điện hoặc Đơn vị quản lý lưới điện.

13. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (Đơn vị vận hành HTĐ-TTĐ) là đơn vị chỉ huy, điều khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia, quản lý, điều phối các giao dịch mua bán điện và dịch vụ phụ trợ trên thị trường điện.

14. Hệ thống đo đếm là hệ thống bao gồm các thiết bị đo đếm và mạch điện được tích hợp để đo đếm và xác định lượng điện năng truyền tải qua một vị trí đo đếm.

15. Hệ thống thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm là tập hợp các thiết bị phần cứng, đường truyền thông tin và các chương trình phần mềm thực hiện chức năng thu thập, truyền, xử lý, lưu trữ số liệu đo đếm điện năng phục vụ mua bán, thanh toán trong thị trường điện.

16. Ngày D là ngày giao dịch hiện tại.

17. Số liệu đo đếm là sản lượng điện năng đo được từ công tơ, sản lượng điện năng tính toán hoặc sản lượng điện năng căn cứ trên việc ước tính số liệu đo đếm phục vụ thanh toán trong thị trường điện.

18. Thị trường điện là thị trường phát điện cạnh tranh được hình thành và phát triển theo quy định tại Điều 18 Luật Điện lực.

19. Trang Web thị trường điện là trang thông tin điện tử nội bộ phục vụ hoạt động giao dịch của các thành viên thị trường phát điện cạnh tranh.

Chương II

NGUYÊN TẮC VÀ TRÌNH TỰ KIỂM TRA SỐ LIỆU ĐO ĐẾM

Điều 4. Nguyên tắc xác định tính đầy đủ, chính xác và hợp lệ của số liệu đo đếm

1. Nguồn số liệu đo đếm được Đơn vị quản lý SLĐĐ thu thập trực tiếp từ các công tơ dùng làm nguồn số liệu chính. Nguồn số liệu đo đếm được các Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ thu thập và gửi về Đơn vị quản lý SLĐĐ dùng để đối chiếu và làm nguồn số liệu dự phòng thay thế, bổ sung cho nguồn số liệu đo đếm chính.

2. Số liệu đo đếm công tơ chính phải được so sánh với số liệu đo đếm công tơ dự phòng đã được quy đổi về cùng một vị trí đo đếm. Sai số cho phép trong đối chiếu này theo biên bản thỏa thuận giữa Bên bán và Bên mua nhưng không lớn hơn một phần trăm (1%) tổng sản lượng điện năng đang được so sánh.

3. Các sự kiện được ghi nhận trong công tơ và các giá trị đặc biệt của số liệu đo đếm (điểm nhọn, điểm không, điểm sai ràng buộc) phải được kiểm tra, đánh giá để xác định tính chính xác của số liệu công tơ đo đếm.

4. Trong trường hợp số liệu đo đếm công tơ chính không thu thập được hoặc không chính xác thì số liệu đo đếm được xác định hoặc ước tính theo Quy trình xác định và ước tính số liệu đo đếm.

5. Hàng tháng, Đơn vị quản lý SLĐĐ thực hiện đối chiếu giữa tổng sản lượng điện năng đo đếm thu thập theo chu kỳ 30 phút với sản lượng điện năng chốt cuối tháng và công bố sản lượng chênh lệch lên trang Web thị trường điện.

Điều 5. Trách nhiệm kiểm tra số liệu đo đếm

1. Đơn vị quản lý SLĐĐ có trách nhiệm:

a) Thực hiện thu thập, kiểm tra và công bố số liệu đo đếm;

b) Công bố toàn bộ số liệu đo đếm thu thập trực tiếp từ công tơ và thu thập tại máy tính tại chỗ của Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ lên trang Web thị trường điện;

c) Công bố số liệu ngày D sau xác thực lên trang Web thị trường điện;

d) Cung cấp cho Đơn vị vận hành HTĐ-TTĐ và Công ty MBĐ số liệu đo đếm điện năng của từng chu kỳ giao dịch của ngày D;

đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình xử lý sự cố gây ra sai lệch số liệu đo đếm và giải quyết tranh chấp về số liệu đo đếm.

2. Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ có trách nhiệm:

a) Thu thập số liệu đo đếm ngày D và gửi về Đơn vị quản lý SLĐĐ thông qua máy tính đặt tại chỗ;

b) Theo dõi tình hình vận hành và sự cố hệ thống đo đếm; thông báo và cung cấp thông tin kịp thời và phối hợp xử lý sự cố các đơn vị liên quan khi sự cố xẩy ra;

c) Xác thực số liệu đo đếm ngày D trên web số liệu đo đếm của Đơn vị quản lý SLĐĐ;

d) Xây dựng và thỏa thuận phương thức giao nhận điện năng, công thức quy đổi với Công ty MBĐ phục vụ quá trình kiểm tra số liệu đo đếm;

đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình kiểm tra và giải quyết tranh chấp số liệu đo đếm.

3. Công ty mua bán điện có trách nhiệm:

a) Phối hợp xây dựng và thỏa thuận phương thức giao nhận điện năng, công thức quy đổi với Đơn vị phát điện phục vụ việc kiểm tra số liệu đo đếm;

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình kiểm tra và giải quyết tranh chấp số liệu đo đếm.

4. Đơn vị vận hành HTĐ-TTĐ có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng số liệu đo đếm do Đơn vị quản lý SLĐĐ cung cấp và công bố các số liệu đo đếm trên trang Web thị trường điện phục vụ thanh toán và vận hành thị trường điện.

Điều 6. Trình tự các bước kiểm tra, xác thực số liệu đo đếm

1. Thu thập số liệu đo đếm:

a) Từ 0h15 đến 03h00 ngày D, Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ có trách nhiệm thu thập đầy đủ số liệu đo đếm của ngày D-1;

b) Từ 03h00 đến 07h00 ngày D, Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ cập nhật thông tin trạng thái vận hành của công tơ (tạm dừng, hỏng…) và gửi số liệu đo đếm của ngày D-1 tự động về Đơn vị quản lý SLĐĐ. Đơn vị quản lý SLĐĐ có trách nhiệm thu thập đầy đủ số liệu đo đếm của ngày D-1 thông qua việc thu thập trực tiếp từ các công tơ và thu thập số liệu do Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ gửi lên.

2. Công bố số liệu sau thu thập:

Đơn vị quản lý SLĐĐ có trách nhiệm công bố toàn bộ số liệu đo đếm của ngày D-1 sau khi thu thập từ nguồn trực tiếp tại Đơn vị quản lý SLĐĐ và từ nguồn do Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ gửi lên.

3. Đối chiếu số liệu đo đếm:

Từ 07h00 đến 10h00, Đơn vị quản lý SLĐĐ tiến hành đối chiếu giữa nguồn số liệu thu thập trực tiếp tại Đơn vị quản lý SLĐĐ và nguồn số liệu thu thập từ máy tính đặt tại chỗ của Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ:

a) Trường hợp không có sai lệch: Chuyển sang bước kiểm tra số liệu đo đếm;

b) Trường hợp có sai lệch: Kiểm tra, xác định nguyên nhân và tiến hành thu thập lại số liệu nếu cần thiết, cụ thể như sau:

- Nếu xác định được nguyên nhân sai lệch của 1 trong 2 nguồn dữ liệu thì nguồn số liệu còn lại sẽ được sử dụng là nguồn số liệu chính;

- Nếu không xác định được nguyên nhân thì bổ sung các số liệu có ít sự kiện bất thường hơn vào nguồn số liệu chính để thành bộ số liệu đầy đủ sử dụng cho bước kiểm tra tiếp theo.

4. Kiểm tra số liệu đo đếm:

Đơn vị quản lý SLĐĐ sử dụng nguồn số liệu chính để so sánh số liệu đo đếm giữa công tơ chính với công tơ dự phòng và kiểm tra công tơ có ghi nhận sự kiện bất thường và đánh giá các giá trị đặc biệt của số liệu đo đếm (điểm không, điểm nhọn, điểm sai ràng buộc).

a) Trường hợp có sự kiện bất thường thì Đơn vị quản lý SLĐĐ phải tiến hành xác định nguyên nhân, xử lý bất thường và thu thập lại số liệu;

b) Trường hợp có sự kiện bất thường nhưng không thể thu thập được số liệu đầy đủ và chính xác thì Đơn vị quản lý SLĐĐ có trách nhiệm thực hiện theo Quy trình xác định và ước tính số liệu đo đếm.

5. Công bố số liệu sau khi xác thực:

Từ 10h00 ngày D, Đơn vị quản lý SLĐĐ công bố số liệu ngày D-1 sau khi được kiểm tra lên trang Web thị trường điện để các Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ vào xác thực số liệu. Các số liệu xác định và ước tính được công bố và xác thực theo quy trình xác định và ước tính số liệu đo đếm.

6. Xác nhận số liệu đo đếm:

Chậm nhất vào 13h00 ngày D, Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ phải truy cập vào trang Web thị trường điện để xác nhận số liệu đo đếm, cụ thể như sau:

a) Nếu không phát hiện sai sót thì Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ phải xác thực số liệu đo đếm;

b) Nếu phát hiện có sai sót thì Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ phải thông báo kịp thời và đầy đủ thông tin (số liệu sai sót và nguyên nhân) cho Đơn vị quản lý SLĐĐ và phối hợp xử lý;

c) Trong trường hợp Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ không xác thực số liệu đo đếm thì sau 13h00 ngày D số liệu đo đếm đã công bố được Đơn vị quản lý SLĐĐ cung cấp cho Đơn vị vận hành HTĐ-TTĐ phục vụ mục đích thanh toán và vận hành thị trường điện.

7. Việc giải quyết sai sót, khiếu nại được thực hiện từ 13h00 đến 14h30 ngày D. Sau khi giải quyết xong, Đơn vị quản lý SLĐĐ phải chuyển toàn bộ số liệu đo đếm điện năng của từng chu kỳ giao dịch trong ngày D-1cho Đơn vị vận hành HTĐ-TTĐ phục vụ việc tính toán thanh toán và vận hành thị trường điện.

8. Chậm nhất vào 15h00 ngày D, Đơn vị vận hành HTĐ-TTĐ có trách nhiệm công bố số liệu đo đếm điện năng lên trang Web thị trường điện.

Chương III

CÔNG BỐ, LƯU TRỮ SỐ LIỆU ĐO ĐẾM

Điều 7. Công bố số liệu đo đếm

1. Đơn vị quản lý SLĐĐ công bố số liệu sau quá trình xác thực ngày D-1 tại trang Web thị trường điện bao gồm các thông tin sau:

a) Số liệu đo đếm thu thập tại chỗ của Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ và từ xa của Đơn vị quản lý SLĐĐ;

b) Số liệu đo đếm đã được Đơn vị quản lý SLĐĐ kiểm tra, xác thực và xử lý (bao gồm các thông tin đầu vào và phương pháp xử lý số liệu đo đếm);

c) Thông tin về vận hành, sự cố hệ thống đo đếm và quá trình xác thực, xử lý khiếu nại số liệu đo đếm.

2. Trong thời hạn sáu (06) ngày kể từ ngày số liệu được công bố trên trang Web thị trường điện, nếu có thắc mắc thì các đơn vị phải đề nghị đơn vị Đơn vị quản lý SLĐĐ giải quyết. Trong trường hợp không có thắc mắc, số liệu đo đếm đã được công bố sẽ được sử dụng để làm căn cứ phục vụ thanh toán và vận hành thị trường điện.

3. Định kỳ hàng ngày và hàng tháng Đơn vị quản lý SLĐĐ có trách nhiệm báo cáo tình hình thu thập, kiểm tra, vận hành và tổng hợp sản lượng theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục 2 của Quy trình này trên trang web số liệu đo đếm của Đơn vị quản lý SLĐĐ.

Điều 8. Lưu trữ số liệu đo đếm

1. Hệ thống lưu trữ số liệu đo đếm do Đơn vị quản lý SLĐĐ thu thập trực tiếp phải độc lập với hệ thống lưu trữ số liệu đo đếm do các Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ gửi về.

2. Thông tin lưu trữ phải phân biệt được nguồn số liệu được thu thập chính, dự phòng hay do ước tính số liệu đo đếm; đồng thời lưu lại quá trình chỉnh sửa số liệu đo đếm, khiếu nại và xử lý khiếu nại của các đơn vị phục vụ mục đích theo dõi và kiểm toán số liệu.

3. Số liệu đo đếm phải được lưu trữ ít nhất trong năm (05) năm./.


PHỤ LỤC 1

SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ KIỂM TRA SỐ LIỆU ĐO ĐẾM.
(Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-ĐTĐL ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)


PHỤ LỤC 2

BIỂU MẪU BÁO CÁO KIỂM TRA SỐ LIỆU ĐO ĐẾM
(Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-ĐTĐL ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ SỐ LIỆU ĐO ĐẾM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH KIỂM TRA SỐ LIỆU ĐO ĐẾM HÀNG NGÀY

Tên trạm/ Nhà máy: ………………………………………………………………..

Ngày kiểm tra:………………………………………………………………………

Tên điểm đo

Mã điểm đo

Vị trí điểm đo

Tình trạng thu thập tại đơn vị QL SLĐĐ

Tình trạng thu thập tại Đơn vị phát điện

Kết quả kiểm tra

Nghi ngờ số liệu

Ghi Chú

Điểm đo chính

Dự phòng 1

Dự phòng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ SỐ LIỆU ĐO ĐẾM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------


BÁO CÁO

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KIỂM TRA SỐ LIỆU ĐO ĐẾM HÀNG NGÀY TOÀN HỆ THỐNG

Ngày kiểm tra:………………………………………………………………………..

Tên đơn vị

Tên điểm đo

Mã điểm đo

Vị trí điểm đo

Tình trạng thu thập tại Đơn vị QL SLĐĐ

Tình trạng thu thập tại Đơn vị phát điện

Kết quả kiểm tra

Nghi ngờ số liệu

Ghi Chú

Điểm đo chính

Dự phòng 1

Dự phòng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
SỐ LIỆU ĐO ĐẾM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIỂU MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP

SẢN LƯỢNG ĐO ĐẾM SẢN LƯỢNG HÀNG NGÀY

Tên trạm/ Nhà máy: ……………………………………………………………

Ngày :…………………………………………………………………………..

Tên điểm đo

Mã điểm đo

Kênh

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

G48

Tổng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Số liệu ghi ngờ, số liệu tính toán do ước lượng, số liệu thiếu…

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
SỐ LIỆU ĐO ĐẾM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIỂU MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP

SẢN LƯỢNG ĐO ĐẾM SẢN LƯỢNG THÁNG

Nhà máy: ………………………………………………………………………..

Tháng :…………………………………………………………………………..

Tên điểm đo

Mã điểm đo

Kênh

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4

Ngày 5

….

Ngày 31

Tổng

Chỉ số chốt

Sai lệch

Ghi chú

Chỉ số chốt đầu tháng

Chỉ số chốt cuối tháng

Sản lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Số liệu ghi ngờ, số liệu tính toán do ước lượng, số liệu thiếu…

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/QĐ-ĐTĐL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/QĐ-ĐTĐL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2011
Ngày hiệu lực26/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/QĐ-ĐTĐL

Lược đồ Quyết định 34/QĐ-ĐTĐL Quy trình kiểm tra số liệu đo đếm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/QĐ-ĐTĐL Quy trình kiểm tra số liệu đo đếm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/QĐ-ĐTĐL
       Cơ quan ban hànhCục Điều tiết điện lực
       Người kýĐặng Huy Cường
       Ngày ban hành26/04/2011
       Ngày hiệu lực26/04/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 34/QĐ-ĐTĐL Quy trình kiểm tra số liệu đo đếm

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/QĐ-ĐTĐL Quy trình kiểm tra số liệu đo đếm

          • 26/04/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/04/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực