Quyết định 3418/QĐ-UBND

Quyết định 3418/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định 2420/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020”

Nội dung toàn văn Quyết định 3418/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 2420/QĐ-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3418/-UBND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH PHỤ LỤC KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2420/QĐ-UBND NGÀY 02/8/2016 CỦA UBND TỈNH VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tại Văn bản số 2839/SKHĐT-VP ngày 07/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đng Nai giai đoạn 2016 - 2020”, cụ thbản kê đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tnh;
- Chủ tịch, P.Chủ tịch UBND tnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- TT Công báo;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CH
TỊCH
N
guyễn Quốc Hùng

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
(Kèm theo Quyết định
số 3418/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tnh Đồng Nai)

Đvt: đồng

STT

NỘI DUNG CHI THEO ĐỀ ÁN

TNG KINH PHÍ THỰC HIN

PHÂN B KINH PHÍ THEO TỪNG NĂM

(2016-2020)

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Chi mua sắm trang thiết bị

102.620.400

102.620.400

 

 

 

 

2

Chi tiền công thuê lao động

765.879.600

45.879.600

158.400.000

172.800.000

187.200.000

201.600.000

3

Giấy và mực in hồ sơ đăng ký mới

105.687.379

12.288.000

19.500.600

22.579.200

23.902.641

27.416.938

4

Giấy và mực in hồ sơ thay đổi

105.325.293

14.812.000

17.673.600

20.784.330

24.161.949

27.893.414

5

Giấy và mực photo hồ sơ

74.643.500

10.092.000

13.167.000

14.958.720

17.026.349

19.399.431

 

TNG CỘNG

1.154.156.172

185.692.000

208.741.200

231.122.250

252.290.939

276.309.783

 

Tổng cộng (Làm tròn)

1.154.157.000 đng (Một tỷ, một trăm năm mươi bn triệu, mt trăm năm mươi bảy ngàn đng)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3418/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3418/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2016
Ngày hiệu lực20/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3418/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3418/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 2420/QĐ-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai 2016 2020


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3418/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 2420/QĐ-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai 2016 2020
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3418/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýNguyễn Quốc Hùng
       Ngày ban hành20/10/2016
       Ngày hiệu lực20/10/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3418/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 2420/QĐ-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3418/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 2420/QĐ-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai 2016 2020

           • 20/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực