Quyết định 2420/QĐ-UBND

Quyết định 2420/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020”

Nội dung toàn văn Quyết định 2420/QĐ-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp Đồng Nai 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2420/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 02 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

 Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 400/TTr-SKHĐT ngày 14/6/2016, Văn bản số 1989/SKHĐT-ĐKKD ngày 26/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

ĐỀ ÁN

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số
2420/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh)

I. SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết xây dựng đề án

Trong những năm vừa qua, Chính phủ đã không ngừng nỗ lực nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam qua việc chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực về đăng ký doanh nghiệp, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, cấp phép xây dựng, đất đai, tiếp cận điện năng, thành lập, giải thể doanh nghiệp,… tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để phát triển doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp 2014 ra đời đã đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, doanh nghiệp được tự do kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; thúc đẩy huy động vốn, phát triển và mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp; góp phần gia tăng tốc độ tăng trưởng và giải quyết các vấn đề xã hội; một số rào cản gia nhập thị trường đối với doanh nghiệp đã được xóa bỏ, thời gian cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp rút ngắn xuống chỉ còn 03 ngày làm việc. Cùng với đó, UBND tỉnh Đồng Nai thường xuyên chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp như ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà, thực hiện mô hình một cửa hiện đại tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Nhờ vậy, Đồng Nai là địa phương nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về số lượng doanh nghiệp dân doanh. Tính đến 31/12/2015, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 23.255 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp còn hoạt động. Sự phát triển nhanh chóng của khu vực doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và nâng cao vai trò của các doanh nghiệp vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh; đồng thời phát huy các nguồn nội lực, khơi dậy ý thức lập nghiệp cho người dân, tạo thêm nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, doanh nhân lựa chọn hình thức kinh doanh, lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh, làm phong phú thêm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhu cầu xã hội, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, theo Báo cáo cập nhật về môi trường kinh doanh Việt Nam năm 2016, được công bố vào tháng 10 năm 2015 của Ngân hàng thế giới - WB, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam đứng thứ 90/189 Quốc gia và nền kinh tế, chỉ đạt mức điểm trên trung bình (62,1/100 điểm); trong đó chỉ số khởi sự kinh doanh Việt Nam xếp thứ 119/189 với 10 thủ tục và 20 ngày thực hiện. Thủ tục khởi sự doanh nghiệp ở Việt Nam được đánh giá khó khăn hơn nhiều so với một số nước trong khu vực và nhóm ASEAN 6 như: Singapore (đứng thứ 1), Hàn Quốc (đứng thứ 4), Đài Loan (đứng thứ 5), Malaysia (đứng thứ 18), Thái Lan (49) về chỉ số khởi sự kinh doanh trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh năm 2016. Báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2015 của Việt Nam lần thứ 11 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, kết quả điều tra PCI năm 2015,  Đồng Nai đạt 57,79 điểm, xếp hạng 37/63 tỉnh thành, trong đó chỉ số gia nhập thị trường đạt 7,93 điểm, thấp hơn nhiều so với điểm trung vị của cả nước (8,4 điểm).

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã xác định một trong năm lĩnh vực đột phá trong giai đoạn 2015 - 2020 là “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực, hệ thống các cơ quan Nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh”.

Những ảnh hưởng của kinh tế Quốc tế, kinh tế vĩ mô trong nước, những cơ chế, chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp của tỉnh cũng tác động mạnh đến việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoàn chỉnh thủ tục đăng ký doanh nghiệp để gia nhập thị trường một cách thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nói riêng, môi trường kinh doanh của Việt Nam nói chung.

Triển khai thực hiện Quyết định số 265/QĐ-TTg ngày 02/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó giao trách nhiệm cho UBND tỉnh thực hiện trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Kiện toàn đơn vị thực hiện trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để thực hiện nhiệm vụ trợ giúp; bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương đảm bảo hoạt động của đơn vị thực hiện trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cấp địa phương. Vì vậy việc xây dựng Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020” là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

2. Cơ sở pháp lý của Đề án

Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020” được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở pháp lý sau:

a) Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

b) Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

c) Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

d) Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

đ) Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

e) Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

g) Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 05/5/2010 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

h) Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

i) Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

k) Quyết định số 265/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.

l) Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

m) Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X ngày 30/9/2015.

n) Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh 05 năm 2016 - 2020.

o) Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của UBND tỉnh ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020.

p) Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Mục tiêu của Đề án

Mục tiêu chung hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí trong công tác đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường một cách nhanh nhất, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Để đạt được mục tiêu chung nêu trên, Đề án tập trung vào thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

Thứ nhất, đánh giá đúng thực trạng hiện nay của công tác đăng ký doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thứ hai, bảo đảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp từ khi chính thức tiếp nhận hồ sơ đến khi nhận kết quả không quá thời gian quy định.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả công tác của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư; góp phần tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thứ tư, nêu cao tinh thần phục vụ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

4. Phạm vi của Đề án

Hỗ trợ cá nhân, tổ chức (trừ các cá nhân, tổ chức làm dịch vụ đăng ký doanh nghiệp) trong việc soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (bao gồm thành lập mới doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp); công bố thông tin nội dung đăng ký doanh nghiệp; thông báo về việc sử dụng mẫu của doanh nghiệp.

5. Giải pháp của Đề án

Tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh  quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tiếp tục hoàn thiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

Đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, trả kết quả tại nhà nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được nhanh chóng gia nhập thị trường, góp phần xây dựng hoàn thiện chính quyền điện tử của tỉnh để ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác rà soát, cập nhật, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp đã được công bố.

Tiếp tục triển khai lấy ý kiến về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhất là công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính thường xuyên trong nội bộ để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, có biện pháp xử lý kịp thời cán bộ, công chức thực hiện chưa đúng, chưa tích cực nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, có hiệu quả nội dung đề án đến Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

1. Thực trạng phát triển của doanh nghiệp

a) Tình hình đăng ký doanh nghiệp ở Đồng Nai

- Tình hình kinh tế thế giới và khu vực từ năm 2011 - 2015 diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm và không đồng đều giữa các nền kinh tế sau suy thoái toàn cầu. Ngoài ra, tình hình chính trị bất ổn tại một số Quốc gia, nhất là khu vực Châu Âu dẫn đến kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp cũng như xuất khẩu của khu vực đồng EURO bị ảnh hưởng mạnh bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế giữa các nước trong khu vực; những hạn chế, yếu kém vốn có của nền kinh tế trong nước chậm được khắc phục cùng những vấn đề mới phát sinh tác động không thuận lợi đến ổn định kinh tế vĩ mô như tổng cầu của nền kinh tế tăng chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn khó khăn, tồn kho hàng hóa vẫn ở mức cao, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu, sức cạnh tranh của các mặt hàng sản xuất trong nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng còn nhiều hạn chế.

- Theo dữ liệu tại hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, lũy kế đến 31/12/2015 có 23.255 doanh nghiệp và 6.397 đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập và hoạt động có địa chỉ trụ sở chính thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới/vốn giai đoạn 2011 - 2015

Đơn vị tính: Doanh nghiệp/tỷ đồng

STT

Loại hình doanh nghiệp/vốn

2011

2012

2013

2014

2015

1

Công ty cổ phần

117/ 3.125,7

96/ 1.977,9

58/ 532,3

86/ 1.812,7

139/ 3.173

2

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

703/ 2.749,2

659/ 2.125,5

633/ 2.168,2

720/ 3.720.2

764/ 4.445,85

3

Công ty TNHH một thành viên

918/ 2.443,2

1.055/ 3.105,5

1.180/ 2.971,4

1.249/ 3.228,8

1.554/ 5.899,47

4

Doanh nghiệp tư nhân

233/ 258,9

194/ 255,7

239/ 1.050,3

243/ 326,6

239/ 228,3

5

Công ty hợp danh

0/0

0

0

0

2/2

6

Đơn vị trực thuộc

535

600

619

914

1.254

Tổng

2.506/ 8.577

2.604/ 7.464,6

2.729/ 6.722,2

3.212/ 9.088,3

3.952/ 13.748,62

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

- Số liệu thống kê cho thấy số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tương đối ổn định, bình quân hàng năm có khoảng 2.600 doanh nghiệp thành lập mới. Năm 2011, 2012 do ảnh hưởng tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới nên số lượng doanh nghiệp đăng ký mới thấp. Tuy nhiên đến năm 2013 thì tình hình kinh tế thế giới và trong nước dần hồi phục, cùng với đó là sự gia tăng thành lập của các doanh nghiệp để tìm kiếm thị trường, đến năm 2014 thì số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng mạnh so với các năm trước, đạt mốc trên 3.000 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc và bước sang năm 2015 đạt gần 4.000 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc. Khi Luật Doanh nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 thì trình tự, thủ tục tiếp tục được đơn giản hóa, quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện tối đa, theo Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm, trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ không còn thể hiện mục ngành nghề kinh doanh, điều này dự báo rằng số lượng doanh nghiệp sẽ ngày càng tăng mạnh khi công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và UBND tỉnh được tăng cường mạnh mẽ.

- Về quy mô vốn của doanh nghiệp: Qua số liệu thống kê cho thấy mặc dù số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tương đối ổn định. Tuy nhiên, quy mô vốn đăng ký của doanh nghiệp giảm mạnh từ năm 2011 là 8.577 tỷ đồng, giảm 48,87% so với năm 2010 do tác động của tình hình kinh tế vĩ mô cho thấy xu hướng “Thanh lọc” được thể hiện rõ nét nhất trong năm 2013 khi số lượng doanh nghiệp đăng ký mới có xu hướng tăng nhẹ đạt 2.729 doanh nghiệp, tăng 4,8% so với năm 2012 nhưng tổng số vốn đăng ký chỉ đạt 6.722,225 tỷ đồng, giảm 9,95% so với năm 2012; đến năm 2014 khi nền kinh tế có dấu hiệu hồi phục thì doanh nghiệp cũng mạnh dạn đầu tư thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, tổng số vốn doanh nghiệp đăng ký mới năm 2014 đạt 9.088,3 tỷ đồng và đến năm 2015 khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thì số lượng doanh nghiệp đăng ký cũng tăng 18,7% so với năm 2014 và tổng vốn đăng ký tăng 33.89% so với năm 2014, đạt 13.748,62 tỷ đồng. Như vậy, có thể thấy rằng trong thành lập doanh nghiệp, các doanh nhân đang ngày càng thận trọng hơn với mỗi đồng vốn đưa vào thị trường. Các mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, yêu cầu ít vốn đầu tư, luồng tiền luân chuyển linh hoạt sẽ là lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu có dấu hiệu hồi phục chậm.

b) Tình hình giải thể/phá sản doanh nghiệp

Bên cạnh đó, xu thế thanh lọc những doanh nghiệp không tìm được thị trường hoặc không đủ sức cạnh tranh cũng diễn ra mạnh mẽ. Giai đoạn 2011 - 2015 trên toàn tỉnh có 1.290 doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 5.5% số lượng doanh nghiệp trên toàn tỉnh, ngoài ra còn có nhiều trường hợp doanh nghiệp đã không còn hoạt động, tự giải thể nhưng không nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải rút lui khỏi thị trường cho thấy những thách thức của nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn 2011 - 2012 đã và đang dần loại bỏ khỏi thị trường các doanh nghiệp yếu kém, không đủ sức tồn tại, hoặc không kịp thay đổi để thích nghi với điều kiện mới.

- Dự kiến trong thời gian tới khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại Quốc tế và khu vực thì tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp Việt Nam dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi chịu áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp đến từ Thái lan, Singapore, Malaysia… Do đó, ngay từ bây giờ các doanh nghiệp Việt Nam phải áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao tay nghề lao động, năng lực cạnh tranh để thích nghi với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay.

2. Kết quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2015

Với phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp nhằm thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, những cải cách quan trọng có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển ổn định. Qua các cuộc gặp gỡ doanh nghiệp, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh và kiến nghị bộ, ngành Trung ương đối với các kiến nghị của doanh nghiệp vượt quá thẩm quyền xử lý của tỉnh; quan tâm giải quyết ưu đãi đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, tỉnh luôn quan tâm hỗ trợ trên các lĩnh vực như: Tín dụng, đào tạo, việc làm,…

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường đối với doanh nghiệp. Chính sách hỗ trợ về tín dụng được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 29/8/2014, thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các ngân hàng thương mại theo phương thức bảo lãnh tín dụng và Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 về hỗ trợ sau đầu tư đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; dòng vốn vẫn tiếp tục điều chỉnh theo cơ cấu tích cực, tập trung đầu tư tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và phù hợp với chủ trương của ngành và của tỉnh, lãi suất đã được điều chỉnh giảm góp phần hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn hoạt động của các ngân hàng. Hoạt động xúc tiến đầu tư - thương mại được tăng cường, góp phần phát triển thị trường nội địa và kết nối giao thương trong và ngoài nước.

- Hoạt động hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chú trọng thực hiện, trong 02 năm qua đã tổ chức 34 sàn giao dịch việc làm, giải quyết việc làm cho gần 150.000 lao động.

- Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của ngành thuế và hải quan được tăng cường thực hiện. Cục Thuế tỉnh phối hợp cùng với 15 ngân hàng thương mại để hỗ trợ và tạo điều kiện các doanh nghiệp nộp thuế qua các cơ sở giao dịch; triển khai công tác khai thuế qua mạng internet cho các doanh nghiệp đủ điều kiện nhằm giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính về thuế cho tổ chức cá nhân kinh doanh; Cục Hải quan Đồng Nai đã duy trì tổ chức giải quyết vướng mắc ở cấp chi cục và công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin của doanh nghiệp để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu.

- Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các cuộc họp giao ban báo chí; Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã thực hiện đăng tải các thông tin về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và các chính sách hỗ trợ của tỉnh nói riêng để doanh nghiệp tiếp cận, các video clip giới thiệu về tiềm năng phát triển và định hướng thu hút đầu tư, các chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch,...

- Công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng được quan tâm tổ chức thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 04 lần thông báo chiêu sinh lớp quản trị doanh nghiệp thông qua việc gửi thông báo chiêu sinh đến các doanh nghiệp theo đường bưu điện (gửi 200 doanh nghiệp/01 lần), phát thông báo chiêu sinh tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp cho khoảng 100 doanh nghiệp, đăng thông báo trên Báo Đồng Nai và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, do chưa được sự quan tâm từ các doanh nghiệp nên số lượng doanh nghiệp đăng ký dự vẫn chưa đủ để mở lớp.

- Ngoài ra, trong 02 năm 2014 - 2015, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tư vấn lập hồ đăng ký doanh nghiệp cho 2.361 lượt doanh nghiệp, trong đó có khoảng 710 hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp (chiếm khoảng 30% số lượng hồ sơ).

3. Tồn tại, hạn chế

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong những năm qua chủ yếu tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sau đăng ký thành lập và tập trung ở một số lĩnh vực nhất định. Phòng Đăng ký kinh doanh có bố trí công chức hướng dẫn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhưng nhìn chung còn nhiều doanh nghiệp e ngại khi tiếp xúc với cơ quan quản lý Nhà nước, tâm lý nhờ đơn vị tư vấn làm hồ sơ cho nhanh, đỡ phải mất thời gian đi lại nên số lượt người dân và doanh nghiệp đến bộ phận hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Mặt khác, hiểu biết về pháp luật của người dân, doanh nghiệp không đồng đều nên vẫn còn nhiều trường hợp phải đi lại nhiều lần để hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Những tồn tại, hạn chế trên phần nào đã gây phiền hà, tốn kém chi phí về thời gian và tiền bạc của doanh nghiệp, làm chậm thời gian gia nhập thị trường, ảnh hưởng hoặc làm mất cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ

1. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ

a) Đối tượng được hỗ trợ: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định của pháp luật (trừ các cá nhân, tổ chức làm dịch vụ đăng ký doanh nghiệp).

b) Điều kiện để được hỗ trợ: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu được hỗ trợ lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải mang theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định (CMND hoặc hộ chiếu), gồm: Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân; chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu; các thành viên là cá nhân của công ty TNHH hai thành viên trở lên; các thành viên hợp danh và thành viên góp vốn là cá nhân của công ty hợp danh; các cổ đông là cá nhân của công ty cổ phần trực tiếp đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hỗ trợ.

c) Đối với hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Áp dụng đối với tất cả doanh nghiệp có yêu cầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Các hành vi nghiêm cấm

Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức lợi dụng chính sách hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để nhằm mục đích vụ lợi; cán bộ, công chức Phòng Đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp/doanh nghiệp phải trả bất kỳ khoản chi phí nào trước, trong và sau khi hoàn thành công việc.

IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Hỗ trợ lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

a) Đăng ký để được hỗ trợ

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu được hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký để lấy số thứ tự hoặc đến trực tiếp trụ sở Phòng Đăng ký kinh doanh lấy số thứ tự (gồm thông tin của người đăng ký, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) qua số điện thoại của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư (061.8850777) hoặc qua Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư ít nhất trước 01 ngày trước ngày đề nghị được hỗ trợ; thời gian đăng ký và thời gian thực hiện hỗ trợ soạn thảo hồ sơ phải được thực hiện trong ngày làm việc. Công chức của Phòng Đăng ký kinh doanh được giao nhiệm vụ tiếp nhận điện thoại đăng ký phải lập sổ đăng ký hỗ trợ soạn thảo hồ sơ và giao sổ đăng ký hỗ trợ soạn thảo hồ sơ trong ngày cho công chức thực hiện hỗ trợ vào đầu giờ của ngày làm việc, đảm bảo thực hiện việc hỗ trợ cho người thành lập doanh nghiệp đúng theo thời gian đã được xác nhận.

b) Cách thức thực hiện

- Doanh nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng theo thời gian đã được xác nhận, cung cấp thông tin đã đăng ký cho công chức hướng dẫn để được hỗ trợ.

- Công chức hướng dẫn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối chiếu sổ đăng ký và đề nghị doanh nghiệp cung cấp thông tin cần thiết để soạn thảo hồ sơ.

- Căn cứ các thông tin do doanh nghiệp cung cấp, công chức hướng dẫn thực hiện soạn thảo và in hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, giao hồ sơ và hướng dẫn ký tên theo quy định.

- Sau khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã có đầy đủ chữ ký của doanh nghiệp, công chức hướng dẫn chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

- Ngay sau khi hồ sơ đã được tiếp nhận và có giấy biên nhận hồ sơ, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã được tiếp nhận, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp trong 02 (hai) ngày làm việc.

- Thời gian thực hiện hỗ trợ: Buổi sáng: Thứ Hai đến thứ Bảy, từ 7h30 phút đến 11 giờ; buổi chiều: Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 13 giờ đến 16 giờ (trừ các ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định).

2. Hỗ trợ công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp

a) Ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với công chức hướng dẫn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hỗ trợ soạn Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, nộp đủ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định để được công bố thông tin.

b) Trước khi sử dụng con dấu, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với công chức hướng dẫn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hỗ trợ soạn thảo thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp để công bố sử dụng mẫu con dấu theo quy định. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện công bố mẫu con dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh để chi trả chi phí lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm: Chi tiền công thuê lao động, chi mua sắm trang thiết bị, chi mua giấy và mực in hồ sơ do ngân sách chi trả.

2. Dự toán kinh phí nhằm hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong giai đoạn 2016 - 2020 là: 1.154.157.000 đồng. (Một tỷ, một trăm năm mươi bốn triệu, một trăm năm mươi bảy ngàn đồng) (phụ lục đính kèm).

3. Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí hàng năm do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, UBND tỉnh phân công các sở, ngành, đơn vị thực hiện các công việc sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện Đề án này và báo cáo kết quả thực hiện theo từng năm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và nguồn ngân sách được cơ quan có thẩm quyền giao, đảm bảo Đề án được thực hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán ngân sách cụ thể hàng năm để thực hiện.

c) Rà soát, bố trí công chức đảm bảo đủ về số lượng, có chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, có tác phong, thái độ chuẩn mực, có khả năng giao tiếp tốt trực tiếp nhận nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

d) Chủ trì, phối hợp với các sở trong tỉnh, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Báo Đồng Nai, Đài Truyền hình Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai tổ chức tuyên truyền về mục tiêu, nội dung của Đề án đến Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng, thẩm định và cân đối kế hoạch nguồn kinh phí hàng năm, bố trí kinh phí để thực hiện đề án.

3. Sở Nội vụ

Theo dõi quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án; phối hợp với các sở, ngành có liên quan, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh giám sát, đánh giá hiệu quả tổ chức thực hiện của Đề án.

4. Các cơ quan thông tin đại chúng, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Báo Đồng Nai, Đài truyền hình Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, có hiệu quả nội dung đề án đến Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

5. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

Tổ chức tuyên truyền nội dung Đề án trong phạm vi quản lý Nhà nước chuyên ngành đến Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý để có được sự tham gia ủng hộ cao.

6. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức

a) Khi có yêu cầu cần hỗ trợ soạn thảo hồ sơ hoặc đề nghị hướng dẫn soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp chính xác, trung thực cho công chức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Không được chi trả bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc soạn thảo hồ sơ hoặc hướng dẫn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện (trừ lệ phí đăng ký doanh nghiệp, lệ phí bố cáo thông tin theo quy định hiện hành).

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản hồi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Đồng

STT

Ni dung

Kinh phí thc hin
(2016 - 2020)

Phân b kinh phí

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Chi mua sắm trang thiết bị

76.500.000

76.500.000

 

 

 

 

2

Chi tiền công thuê lao động

792.000.000

72.000.000

158.400.000

172.800.000

187.200.000

201.600.000

3

Giấy và mực in hồ sơ đăng ký mới

105.687.379

12.280.000

19.500.600

22.579.200

23.902.641

27.416.938

4

Giấy và mực in hồ sơ đăng ký thay đổi

105.325.293

14.812.000

17.673.600

20.784.330

24.161.949

27.893.414

5

Giấy và mực photo hồ sơ, chi phí khác

74.643.500

10.092.000

13.167.000

17.026.349

17.026.349

19.399.431

 

TỔNG CỘNG

1.154.156.172

185.692.000

208.741.200

231.122.250

252.290.939

276.309.378

 

Tổng cộng (làm tròn)

1.154.157.000 đồng. (Một tỷ, một trăm năm mươi bốn triệu, một trăm năm mươi bảy ngàn đồng).

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2420/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2420/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2016
Ngày hiệu lực02/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2420/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2420/QĐ-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp Đồng Nai 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2420/QĐ-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp Đồng Nai 2016 2020
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2420/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýNguyễn Quốc Hùng
       Ngày ban hành02/08/2016
       Ngày hiệu lực02/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 2420/QĐ-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp Đồng Nai 2016 2020

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2420/QĐ-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp Đồng Nai 2016 2020