Quyết định 3425/QĐ-UBND

Quyết định 3425/QĐ-UBND năm 2015 Bộ tiêu thức phân công quản lý thuế đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 3425/QĐ-UBND Bộ tiêu thức quản lý thuế doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Bình Dương 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3425/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ TIÊU THỨC PHÂN CÔNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016;

Căn cứ Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số thuế doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 11/12/2015 về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công quản lý thuế đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh Bình Dương tại Tờ trình số 14591/TTr-CT ngày 21/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bộ tiêu thức phân công quản lý thuế đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương (kèm theo phụ lục Bộ tiêu thức phân công quản lý thuế).

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi áp dụng:

Bộ tiêu thức phân công quản lý thuế đối với tổ chức, doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

b) Các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục Thuế, BQL các khu công nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

PHỤ LỤC

BỘ TIÊU THỨC PHÂN CÔNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG SXKD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

I. Tổ chức, doanh nghiệp phân công Cục Thuế quản lý

Tổ chức, doanh nghiệp thỏa mãn 1 trong các tiêu thức sau sẽ được phân công cho Cục Thuế quản lý.

1. Phân công theo loại hình doanh nghiệp và quy mô vốn điều lệ

Bao gồm:

- Doanh nghiệp có vốn nhà nước;

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Doanh nghiệp dự án BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao), BTO (Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh), BT (Xây dựng - Chuyển giao);

- Doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên (trừ một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nêu tại mục II phụ lục này);

- Doanh nghiệp, chi nhánh sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

- Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong và ngoài công lập;

- Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu thường xuyên thuộc đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT);

- Doanh nghiệp thuộc trường hợp hoàn thuế GTGT (phát sinh hoàn thuế GTGT) theo quy định trừ trường hợp hoàn thuế GTGT do phát sinh từ hoạt động đầu tư mới, đầu tư mở rộng, âm thuế liên tục do tồn kho, giải thể, nộp thừa.

2. Phân công theo ngành nghề kinh doanh

Các ngành nghề kinh doanh thuộc mã ngành theo bảng sau sẽ phân công cho Cục Thuế quản lý (không phụ thuộc quy mô vốn):

STT

Mã ngành

Tên ngành

1

 

Khai thác than cứng và than non

2

B0510

Khai thác và thu gom than cứng

3

B0610

Khai thác dầu thô

4

B0620

Khai thác khí đốt tự nhiên

5

B0710

Khai thác quặng sắt

6

B0721

Khai thác quặng uranium và quặng thorium

7

B0722

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

8

B0730

Khai thác quặng kim loại quí hiếm

9

D3510

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

10

D3520

Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

11

H5011

Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

12

H5012

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

13

K6411

Hoạt động ngân hàng trung ương

14

K6419

Hoạt động trung gian tiền tệ khác

15

K6420

Hoạt động công ty nắm giữ tài sản

16

K6430

Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác (trừ Hợp tác xã tín dụng)

17

K6491

Hoạt động cho thuê tài chính

18

K6492

Hoạt động cấp tín dụng khác

19

K6499

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

20

K6511

Bảo hiểm nhân thọ

21

K6512

Bảo hiểm phi nhân thọ

22

K6520

Tái bảo hiểm

23

K6530

Bảo hiểm xã hội

24

K6611

Quản lý thị trường tài chính

25

K6612

Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán

26

K6619

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

27

K6621

Đánh giá rủi ro và thiệt hại

28

K6622

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

29

K6629

Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

30

K6630

Hoạt động quản lý quỹ

31

L6810

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

32

M6920

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

33

R9200

Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc

34

U9900

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Trường hợp doanh nghiệp được cấp phép hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành nghề thì căn cứ ngành nghề chính ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư để phân công.

II. Phân công Chi cục Thuế quản lý doanh nghiệp:

- Phân công Chi cục Thuế quản lý đối với tổ chức, doanh nghiệp ngoài các tổ chức, doanh nghiệp nêu tại Mục I phụ lục này.

- Các tổ chức, doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh: Nhà hàng, khách sạn, karaoke, massage, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, xe gắn máy, điện máy, kinh doanh vật liệu xây dựng, trồng trọt, chăn nuôi và mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý, đồ trang sức (không phân biệt quy mô vốn).

Các trường hợp khác chưa được quy định trong Quyết định này thì thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3425/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3425/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2015
Ngày hiệu lực24/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3425/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3425/QĐ-UBND Bộ tiêu thức quản lý thuế doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Bình Dương 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3425/QĐ-UBND Bộ tiêu thức quản lý thuế doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Bình Dương 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3425/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Văn Nam
       Ngày ban hành24/12/2015
       Ngày hiệu lực24/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3425/QĐ-UBND Bộ tiêu thức quản lý thuế doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Bình Dương 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3425/QĐ-UBND Bộ tiêu thức quản lý thuế doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Bình Dương 2015

           • 24/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực